Přijímací řízení

Asijská studia: Japanologie

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)
  (To znamená, že můžete Japanologii studovat jako jediný program na naší fakultě, studovat ji společně s další specializací v rámci Asijských studií nebo si k ní přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost japonštiny se nevyžaduje (je vyžadována znalost japonských slabičných abeced hiragana, katakana a jejich transkripčních pravidel a aktivní znalost čínských znaků kandži); uchazeč v rámci písemné části zkoušky absolvuje test z angličtiny
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav asijských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Jako samostatný obor se japanologie (později japonská studia) vyučuje na FF UK již od roku 1947. Studium japanologie poskytuje kvalitní jazykovou průpravou, v níž si osvojíte znalost moderní japonštiny slovem i písmem na takové úrovni, že budete schopni běžné komunikace s Japonci a najdete široké mezioborové celosvětové uplatnění v komerční sféře, kulturních a vzdělávacích institucích, státních orgánech, v oblasti cestovního ruchu apod.
Studenti mohou absolvovat praktické stáže či studijní pobyty v zahraničí.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 20
2019/20 20 94 20
2018/19 18 125 20
2017/18 18 164 19
2016/17 18 165 18
2015/16 15 201 16

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • 1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   • znalost českého jazyka v rozsahu středoškolského učiva (max. 6 bodů)
   • znalost angličtiny v rozsahu středoškolského učiva (max. 10 bodů)
   • znalost japonských reálií a reálií zemí východní Asie (jazykověda, literatura, dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-japonské vztahy) (max. 34 body)
  • 2. kolo – ústní část
   • znalost japonských slabičných abeced (hiragana, katakana) a jejich transkripčních pravidel (max. 8 bodů)
   • aktivní znalost čínských znaků (kandži) – seznam příslušných znaků bude zveřejněn na webové stránce Ústavu asijských studií (max. 12 bodů)
   • znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby (max. 20 bodů)
   • předpoklady a motivace ke studiu včetně jazykového projevu (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: povinně seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky)
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚAS.
Modelové přijímací testy: Modelový test naleznete na webu ÚAS, .
Kurz pro uchazeče: nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Bakalářský program je koncipován tak, aby vyhověl dvěma základním požadavkům na uplatnění absolventů:

 • 1) připravit studenta pro praxi:
  • jazykově (zejména z hlediska pohotové komunikace v osobním i písemném styku)
  • orientačně (od studenta se očekává dobrý všestranný rozhled v oboru, aby se v praxi vyrovnal i s rolí zprostředkovatele mezi tzv. „jinými“ kulturami; ze zkušeností dosavadních absolventů je zřejmé, že průpravu k zvládání odlišných společenských konvencí nelze podceňovat)
 • 2) připravit studenta pro navazující magisterské studium:
  • jazykově (plnohodnotné zvládnutí japonštiny je pro studenty velmi náročné; navrhovaný program jim má umožnit postupné zlepšování jazykových dovedností komplexně, tedy v souběhu náslechu a mluvení, četby a písemného vyjadřování)
  • orientačně (student získá základní vzdělání v hlavních disciplínách, které program nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, společnosti, umění atp.)


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.