Navazující magisterské programy 2024/2025

Informace, média a knižní kultura (kombinované studium)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Informace, média a knižní kultura.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
Ústav informačních studií a knihovnictví
Proč studovat u nás
Primárním cílem programu Informace, média a knižní kultura je vzdělávat studenty v oboru informační vědy, zejména z pohledu vztahu člověka, médií a informací, s těžištěm ve studiu informačního chování a rozvoje knižní a mediální kultury od středověku po současnost se zvláštním zřetelem k problematice čtenářství.
Absolvent nalezne uplatnění v takových oblastech, kde je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, v široké aplikační oblasti informačních technologií a informačních služeb, jako jsou např. profese: informační specialista, správce odborných databází, manažer informačních institucí, manažer sbírek kulturního dědictví, digitální kurátor, informační analytik řídící procesy sběru, zpracování, ukládání, zpětného vyhledávání a šíření informací v účelově budovaných primárních i sekundárních informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí, znalec, badatel a výzkumný pracovník v oblasti výzkumu rukopisů a vzácných tisků, správce sbírek rukopisů a vzácných tisků včetně digitálních archivů.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 23
2023/24 23 13 5 59 3
2022/23 23 20 13 60 12
2021/22 23 25 11 50 11
2020/21 23 23 23 bez přijímací zkoušky 13
2019/20 23 29 14 55 12
2018/19 23 31 17 50 14
2017/18 23 31 13 55 10
2016/17 23 29 19 54 17
2015/16 23 40 18 51 14

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivace ke studiu – viz motivační dopis a strukturovaný životopis (max. 40 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 40–27 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 26–13 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 12–0 bodů

 2. základní znalosti oboru (max. 30 bodů)
 3. prostudovaná odborná literatura (max. 30 bodů)

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a motivační dopis (pouze k nahlédnutí).
Dále uchazeč odevzdá seznam prostudované odborné literatury v tištěné formě k posouzení; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení. Seznam musí obsahovat deset titulů z navrženého seznamu odborné literatury a další tituly dle vlastního zájmu. Vybrané tituly musí být alespoň ze dvou tematických okruhů, přičemž okruh Informační věda je povinný pro všechny (minimálně dvě publikace) a druhý okruh si uchazeč volí. Tituly dle vlastního zájmu by měly reflektovat odborné směřování uchazeče.
Motivace ke studiu, znalosti oboru a schopnost interpretace prostudované literatury budou hodnoceny na základě rozhovoru s uchazečem.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent je připraven k výkonu povolání informačního specialisty nebo knihovníka pracujícího na středním a vyšším článku řízení informačních pracovišť a knihoven. Absolvent je vzdělán v oblasti nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování kvalifikovaných informačních služeb ve vědě, technice, místní správě, školství, kultuře i komerční sféře.
Absolvent navazujícího magisterského programu dovede:

 • analyzovat informační chování a informační potřeby uživatelů informačních služeb,
 • rozvíjet informační a mediální gramotnost a čtenářství u dětské i dospělé populace,
 • používat analytické metody a vyhledávat informace v různých informačních zdrojích pro vládní, neziskový a vzdělávací, výzkumný i soukromý sektor,
 • spravovat sbírky kulturního dědictví,
 • spravovat digitální sbírky,
 • aplikovat výzkumné metody pro potřebu výzkumu oboru,
 • modelovat informační systémy,
 • aplikovat knihovědné metody při práci s rukopisy a starými tisky.

Absolvent se může uplatnit například jako:

 • Informační specialista
 • Správce odborných databází
 • Manažer informačních institucí
 • Manažer sbírek kulturního dědictví
 • Digitální kurátor
 • Informační analytik řídící procesy v informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí
 • Výzkumný pracovník v oblasti rukopisů a vzácných tisků
 • Správce sbírek rukopisů a vzácných tisků včetně digitálních archivů
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.