Disertační práce

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

Disertační práce

Související legislativní dokumenty:

Pokyny k odevzdání disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Formulář vyplněný údaji ze SIS Vám vytiskneme při odevzdávání listinné podoby disertační práce na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

Upozornění:

 • Disertační práce se podává nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia.
 • Před odevzdáním disertační práce je povinností každého studenta, aby si zkontroloval, zda jeho smlouva o „cotutelle“, či jakákoli jiná smlouva o dvojím vedení disertační práce, je platná (tzn. již neuplynula doba, kterou smlouva předpokládá pro ukončení studia), stejně jako zda jsou platné případné dodatky o prodloužení jejího trvání či o jiné změně. Student rovněž odpovídá za soulad obsahu smlouvy a jeho disertační práce (např. název práce, jazyk vypracování, místo obhajoby apod.). V případě, že smlouva nebude platná či nebude obsahově odpovídat odevzdané disertační práci, nemusí být student připuštěn k obhajobě v rámci dvojího vedení.

Obhajoba disertační práce

Průběh obhajoby

 • Průběh obhajoby je veřejný.
 • Obhajobu zahajuje a po celou dobu její průběh řídí předseda komise.
 • Školitel představí studenta a seznámí přítomné s průběhem doktorandova studia.
 • Student přednese stručné teze své práce (možno i formou PC prezentace) v rozsahu cca 15 min.
 • Oponenti přednesou podstatný obsah svých posudků.
 • Student reaguje na posudky oponentů.
 • Následuje diskuse, při níž student odpoví na všechny dotazy, zaujme stanovisko ke všem podnětům členů komise, školitele i oponentů.
 • Obhajoba pokračuje neveřejnou částí (bez přítomnosti uchazeče a veřejnosti) včetně hlasování komise o klasifikaci.
 • Vyhlášení výsledku obhajoby je veřejné.

Vzor zápisu z obhajoby
Vzor zápisu z obhajoby – AJ
Vzor zápisu z obhajoby – NJ

Termíny obhajob

Termíny obhajob disertačních prací

Poskytování příspěvku na cestovní výdaje v souvislosti s obhajobami disertačních prací

Pravidla pro poskytování příspěvku se řídí Opatřením děkana č. 26/2015, které stanoví:

 • způsoby poskytování příspěvku
 • účel a druhy nákladů, na které je možné příspěvek poskytnout
 • rozsah příspěvku
 • limity prostředků určených na příspěvky
 • plánování a administraci jejich čerpání

Příspěvek se poskytuje: školiteli studenta doktorského studijního oboru, předsedovi a členům komise pro obhajobu disertační práce,oponentům disertační práce (kteří nemají s FF UK uzavřenu pracovní smlouvu)
Pravidla platí na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018
Administraci zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (Mgr. Tereza Sluková, tel. 221 619 305)

Znění Opatření děkana č. 26/2015 v anglickém jazyce (PROVISION OF THE DEAN 26/2015 – ENG)