Studium

Promoce

Promoce

Promoce je slavnostní obřad, při kterém absolventi skládají akademický slib a obdrží diplom, který je opravňuje k užívání akademických titulů. Doktorské promoce FF UK se obvykle konají ve Velké aule Karolina.

Obsah

Ukončení studia – Absolvování


Za den absolvování studia je považován den vykonání obhajoby disertační práce. Od tohoto dne mají absolventi právo používat vysokoškolský titul „Ph.D.“.

Diplomy se předávají na promocích, které se konají až několik měsíců po ukončení studia. Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací může vystavit na žádost absolventa potvrzení o ukončení studia, které slouží jako dočasný doklad o dosaženém vzdělání, dokud absolventovi nebude předán diplom.


Promoce

Termíny promocí

  • Data nejbližších naplánovaných promocí jsou k nalezení v SIS: Zde.

Termíny promocí jsou uvedeny v Harmonogramu aktuálního akademického roku.
Absolventi jsou k termínu promoce přiřazováni dle data ukončení doktorského studia.

absolventi z období
termín promoce
březen – červen říjen
červenec – září prosinec
říjen – únor červen

Přiřazení termínu

Termíny promocí jsou přiřazovány absolventům prostřednictvím SIS a z organizačních důvodů je nelze individuálně měnit. Po přidělení termínu obdrží absolvent ze SIS automatický email s informací o předběžně přiděleném termínu. Tento termín může být Oddělením doktorského studia a akademických kvalifikací v případě potřeby FF UK změněn.

Pokud se absolvent nemůže promoce v tomto termínu ze závažných důvodů zúčastnit, je možné jej v této fázi z promoce vyřadit. Po závazném přidělení termínu (cca 6 týdnů před konáním promoce) je absolventům zaslán další email s potvrzením termínu.

 

UPOZORNĚNÍ:
Přesuny absolventů mezi jednotlivými skupinami jsou značně technicky náročné (v případě naplnění stanovené kapacity přímo nemožné) a jsou povoleny pouze za zcela mimořádných podmínek (např. když v jednom termínu končí sourozenci nebo manželé a chtějí mít promoci společně – tuto skutečnost prosíme nahlásit včas na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací).

 

Čas

Čas uvedený na pozvánce k promoci je třeba dodržet. Prezence absolventů začíná třicet minut před promocí (v šatně vedle Velké auly), 15 minut před začátkem ceremoniálu začíná řazení absolventů. Během těchto patnácti minut sděluje ceremoniář absolventům informace k vlastnímu průběhu promoce, doporučujeme tedy přijít včas.

Absolventi, kteří se do této doby nedostaví, jsou ze seznamu vyškrtnuti a během posledních pěti minut je již nelze zařadit zpět.

 

Omluva při neúčasti

V případě, že se nebudete moci promoce v dohodnutém termínu zúčastnit, je třeba písemně požádat o přesunutí promoce na další termín nebo o úplné vyřazení z promoce (prosíme o souběžnou informaci na tel. +420 221 619 305 či e-mailem Mgr. Tereze Slukové).

 

Dress code – doporučený oděv

Do talárů jsou oděni pouze pedagogové a zástupci vedení FF UK a UK, proto Vás prosíme o dodržení pravidel společenského oblékání (tj. pánové by měli mít oblek) tak, aby i Vaše společné fotografie z celého aktu byly reprezentativní památkou pro všechny absolventy. V případě zcela nevhodného oblečení bude diplom předán mimo slavnostní akt v předsálí auly Karolina.

Hosté

Vstupenky na promoci nepotřebujete, vstup je pro Vaše hosty volný (i jim doporučujeme přijít na promoci s časovou rezervou). Přestože aula disponuje dostatečným počtem míst k sezení, místa pro rodiče v postranních lavicích v přední části auly jsou početně omezená. Prosíme Vás tedy o Vaši toleranci vůči ostatním absolventům a je-li to možné, upozorněte Vaše pozvané, že tento prostor je určen skutečně pouze pro Vaše nejbližší.

Prosíme, abyste zvážili účast dětí do tří let věku na promoci. Pro malé návštěvníky je slavnost často příliš dlouhá. Počítejte prosím s tím, že plačící dítě a jeho doprovod může být vyzván pořadatelem k opuštění Velké auly. Rodič s dítětem však může počkat v předsálí auly, kde je připraven stůl a židle.

 

Fotografie

Fotografování je zajištěno profesionální firmou (informace na www.promoce.cz – odběr fotografií není povinný). Takto je zajištěn klidný průběh promoce, který by byl značně narušen individuálním pořizováním fotografií nebo video záznamů.

 

UPOZORNĚNÍ:
V průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány obrazové, zvukové a obrazově zvukové záznamy všech přítomných osob. Svým vstupem do prostor, kde slavnostní promoce probíhá, toto bere každá osoba na vědomí. Pokud by se některý z absolventů nechtěl z takového důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat o vyřazení ze slavnostní promoce. V takovém případě mu budou doklady o ukončení studia předány samostatně mimo slavnostní obřad.

Český překlad sponse

Vážení diplomanti, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti doktor.

Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedy:

Především, že trvale uchováte ve věčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti DOKTOR, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy.

Dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony.

Konečně, že se budete věnovat s neúnavnou pílí humanitním studiím, ne pro špinavý zisk, ani pro prázdnou slávu, ale pro to, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, na němž spočívá blaho lidského rodu.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Slibuji.

Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout. Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji doktorem, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám veškerá práva a výsady magistrů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.


Diplom


Diplom je možné převzít i bez účasti na promoci.

Postup:

  • Absolvent se nejprve dostaví v úředních hodinách na rektorát, Odbor pro studium a záležitosti studentů, (Praha 1, Ovocný trh 3, 2. patro, dveře č. 207, pí Semerádová), kde se podepíše do matriční knihy.
  • Diplom obdrží následně po předložení potvrzení o podpisu do matriky na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK.
  • Diplom může převzít též pověřená osoba na základě plné moci. Formulář plné moci naleznete zde.

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu jsou uvedeny v Opatření rektora č. 55/2017

Vydávání opisu diplomu zajišťuje Archiv UK. Bližší informace a formulář žádosti naleznete na webu AUK.