Cena rektorky pro nejlepší absolventy UK a Mimořádná cena rektorky

Cena rektorky pro nejlepší absolventy UK (někdy též doplněná Mimořádnou cenou rektorky) se uděluje absolventům bakalářských a magisterských studijních programů za mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti dosažených v průběhu studia.

Cena je udělována celkem v pěti oborech, přičemž studenti FF UK se mohou zúčastnit ve dvou kategoriích:

 • společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše
 • učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody.

Nominovat lze jednoho absolventa bakalářského a jednoho absolventa magisterského studijního programu, kteří své studium řádně ukončili v daném akademickém roce.

Vítězové soutěže obdrží finanční odměnu – absolvent Bc. programu získá odměnu ve výši 20 000 Kč, absolvent NMgr. programu 40 000 Kč.

Nominace musí obsahovat:

 • jméno a příjmení absolventa, datum narození, adresu trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování;
 • název studijního programu;
 • studijní výsledky a hodnocení průběhu studia;
 • seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti;
 • zdůvodnění návrhu na udělení ceny.

Návrhy na udělení Ceny rektorky pro nejlepší absolventy UK je nutné podat prostřednictvím formuláře v MS Forms, a to nejpozději do 17. října 2023.


Zároveň je souběžně s Cenou rektorky pro nejlepší absolventy možné nominovat studenty UK na Mimořádnou cenu rektorky, a to za:

 • vynikající výsledky v oblasti vědy, výzkumu či umění
 • za občanskou statečnost či obětavost
 • za mimořádné sportovní výkony

Nominovat lze jednotlivce nebo i skupinu studentů. Finanční odměna je 20 000 Kč.

Nominace musí obsahovat:

 • jméno a příjmení studenta, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování;
 • název studijního programu;
 • zdůvodnění návrhu na udělení ceny.

Návrhy na udělení Mimořádné ceny rektorky je nutné podat prostřednictvím formuláře v MS Forms, taktéž do 17. října 2023.

Návrhy na udělení ceny fakulta rovněž do konce října předává prostřednictvím SISu na rektorát Univerzity Karlovy.

Celé znění statutu Ceny rektorky pro nejlepší absolventy UK a Mimořádné ceny rektorky je k dispozici na webu UK.

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz