Cena rektora pro nejlepší absolventy UK

KONTAKT

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Michal Otáhal

michal.otahal@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

Cena rektora pro nejlepší absolventy UK (někdy též doplněná Mimořádnou cenou rektora) se uděluje absolventům bakalářských a magisterských studijních programů za mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti dosažených v průběhu studia.

Cena je udělována celkem v pěti oborech, přičemž studenti FF UK se mohou zúčastnit v kategorii společenskovědních oborů, která je pojmenována jako Cena prof. JUDr. Karla Engliše, nebo v kategorii učitelského studia, pojmenované jako Cena prof. PhDr. Václava Příhody.

Nominovat lze jednoho absolventa bakalářského a jednoho absolventa magisterského studijního programu, kteří své studium řádně ukončili v daném akademickém roce.

Vítězové soutěže obdrží finanční odměnu – absolvent Bc. programu získá odměnu ve výši 20 000 Kč, absolvent NMgr. programu 40 000 Kč.

Nominace musí obsahovat:

  • jméno a příjmení absolventa, datum narození, adresu trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování
  • název studijního programu
  • studijní výsledky a hodnocení průběhu studia
  • seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti
  • zdůvodnění návrhu na udělení ceny

Vybrané nominace (jednoho absolventa Bc. a jednoho absolventa NMgr. studijního programu) zasílá fakulta do 31. října na rektorát Univerzity Karlovy. Celé znění statutu Ceny rektora pro nejlepší absolventy UK a Mimořádné ceny rektora je k dispozici na webu UK.

 

Zároveň je souběžně s Cenou rektora pro nejlepší absolventy možné nominovat studenty UK na Mimořádnou cenu rektora, a to za vynikající výsledky v oblasti vědy, výzkumu či umění, za občanskou statečnost či obětavost nebo za mimořádné sportovní výkony.

Nominovat lze jednotlivce nebo i skupinu studentů. Finanční odměna je 20 000 Kč.

Formulář pro nominaci musí obsahovat:

  • jméno a příjmení studenta, datum narození, adresu trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování
  • název studijního programu
  • zdůvodnění návrhu na udělení ceny