Cena Jana Palacha

KONTAKT

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

Cena Jana Palacha je oficiální ocenění pro student(k)y a absolvent(k)y Filozofické fakulty UK. Cena se uděluje za

  • vynikající samostatnou publikační činnost (včetně překladů),
  • mimořádný vědecký přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce,
  • mimořádný vědecký přínos v průběhu doktorského studia (tedy například i za vynikající disertační práci),
  • výraznou společenskou, kulturní či sportovní aktivitu zvyšující prestiž fakulty
  • prokázání mimořádných lidských a charakterových vlastností ve výjimečných situacích.

Cena se uděluje za práci dokončenou (v případě závěrečných prací: obhájenou; v případě ročníkových prací: odevzdanou; v případě prací určených ke zveřejnění: publikovanou) anebo počin vykonaný v době studia a zároveň v kalendářním roce 2021.

Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce fakulty. Návrhy se podávají vždy do konce měsíce února každého kalendářního roku. Děkan rozhodne o přiznání Ceny Jana Palacha po projednání návrhů v kolegiu děkana. Slavnostní předání ceny probíhá zpravidla na zasedání Vědecké rady fakulty v měsíci dubnu. S předáním ceny je spojena finanční odměna ve výši až 40 000 Kč.

Návrhy na Cenu Jana Palacha v roce 2022 se podávají do 28. 2. 2022 prostřednictvím elektronického formuláře (nutné přihlášení do univerzitního informačního systému). Návrh musí obsahovat: údaje o nominované(m), předmět návrhu (název a typ práce nebo stručný popis počinu), zdůvodnění, jméno navrhovatele či navrhovatelů, popř. přílohy (podle povahy návrhu). Děkan si od navrhovatele v případě potřeby může vyžádat dodání dalších podkladů.

Cenu může obdržet i ten, kdo již studium řádně absolvoval anebo jej má přerušené.

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY JANA PALACHA