Cena Jana Palacha

KONTAKT

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Tereza Šindelářová

tereza.sindelarova@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

Cena Jana Palacha je oficiální ocenění pro studenty a absolventy Filozofické fakulty UK. Cena se uděluje za vynikající samostatnou publikační činnost (včetně překladů), za mimořádný vědecký přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce, za mimořádný vědecký přínos v průběhu doktorského studia (tedy například i za vynikající disertační práci), za výraznou společenskou, kulturní či sportovní aktivitu zvyšující prestiž fakulty nebo za prokázání mimořádných lidských a charakterových vlastností ve výjimečných situacích.

Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce fakulty. Návrhy se podávají vždy do konce měsíce února každého kalendářního roku. Děkan rozhodne o přiznání Ceny Jana Palacha po projednání návrhů v kolegiu děkana. Slavnostní předání ceny probíhá zpravidla na zasedání Vědecké rady fakulty v měsíci dubnu. S předáním ceny je spojena finanční odměna ve výši až 40 000 Kč.

Návrhy na Cenu Jana Palacha v roce 2021 se podávají do 28. 2. 2021 prostřednictvím elektronického formuláře (nutné přihlášení do univerzitního informačního systému). Návrh musí obsahovat: údaje o nominované(m), předmět návrhu (název a typ práce nebo stručný popis počinu), zdůvodnění, jméno navrhovatele či navrhovatelů, popř. přílohy (podle povahy návrhu). Děkan si od navrhovatele v případě potřeby může vyžádat dodání dalších podkladů.

Cena se uděluje za práci dokončenou anebo počin vykonaný v době studia a zároveň v kalendářním roce 2020. Cenu může obdržet i ten, kdo již studium řádně absolvoval anebo jej má přerušené. Kontaktní osobou pro Cenu Jana Palacha je Mgr. Tereza Šindelářová (tereza.sindelarova@ff.cuni.cz).

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY JANA PALACHA