Cena RVVI pro nadané studenty za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací se rozšiřuje o možnost udělení ceny vlády pro nadaného studenta střední nebo vysoké školy, který projevil talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci – za účelem širší propagace výzkumné činnosti a ve snaze získat mladé nadějné zájemce pro budoucí kariéru vědce. O udělení ceny vlády pro nadaného studenta rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Laureát/ka získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Návrh na udělení ceny můžete vyplnit zde v elektronickém formuláři. Nominace musí obsahovat:

  • jméno a příjmení kandidáta či kandidátky;
  • datum narození;
  • adresu bydliště, telefon, e-mail;
  • životopis;
  • popis dosažených výsledků práce kandidáta, se zdůrazněním výjimečnosti a kvality výsledků (v rozsahu do 3 stran);
  • potvrzení střední nebo vysoké školy, na které student navrhovaný na ocenění studuje, osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce;
  • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta (ne starší než za minulý kalendářní rok)

Více informací najdete zde.

Nominace fakulty se následně zasílají na rektorát Univerzity Karlovy.

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz