Cena Arnošta z Pardubic

Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích, a to pro vynikajícího vyučujícího a za vynikající počin (ocenění vynikající inovace ve vzdělávací činnosti, kterou je možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv kolektivu univerzity).

Podmínky udělení cen vyhlašuje rektor UK dopisem i zveřejněním na webových stránkách UK každoročně, zpravidla v listopadu předchozího roku. Rektor může vyhlásit priority zaměření ceny.

STATUT CENY

Cenu Arnošta z Pardubic administrativně zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Tereza Sluková