Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

KONTAKT

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Tereza Šindelářová

tereza.sindelarova@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

Cena se uděluje vynikajícím studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Vítězové soutěže obdrží diplom a věcný nebo peněžní dar až do výše 15 000 Kč.

Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce; návrhy pro absolventa lze podat nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 cen.

Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta nejpozději do 30. května rektorátu Univerzity Karlovy.

Statut ceny je zveřejněn na adrese zde.

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY