Cena Růženy Vackové

Cena Růženy Vackové je oficiální ocenění pro studenty/-ky a absolventy/-ky Filozofické fakulty UK. Cena se uděluje za 

  • vynikající samostatnou publikační činnost (včetně překladů), 
  • mimořádný vědecký přínos ročníkové, bakalářské, diplomové či dizertační práce, 
  • mimořádný vědecký přínos v průběhu doktorského studia (tedy například i za vynikající disertační práci), 

Cena se uděluje za práci dokončenou (v případě závěrečných prací: obhájenou; v případě ročníkových prací: odevzdanou; v případě prací určených ke zveřejnění: publikovanou) v době studia a zároveň v předchozím kalendářním roce. 

Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce fakulty. Návrhy se podávají vždy do konce měsíce února každého kalendářního roku. Děkan/-ka rozhodne o přiznání Cena Růženy Vackové po projednání návrhů v kolegiu děkana. Slavnostní předání ceny probíhá zpravidla na zasedání Vědecké rady fakulty v měsíci dubnu. S předáním ceny je spojena finanční odměna ve výši 20 000 Kč. 

Návrhy na Cenu Růženy Vackové se podávají do 28. 2. prostřednictvím elektronického formuláře (nutné přihlášení do univerzitního informačního systému). Návrh musí obsahovat: údaje o nominované/m, předmět návrhu (název a typ práce nebo stručný popis počinu), zdůvodnění, jméno navrhovatele či navrhovatelů, popř. přílohy (podle povahy návrhu). Děkan/-ka si od navrhovatele v případě potřeby může vyžádat dodání dalších podkladů. 

Cenu může obdržet i student/-ka, pokud již studium řádně absolvoval/a anebo jej má přerušené. Nutnou podmínkou však je, aby šlo o počin z doby, kdy byl/a nominovaný/á studentem/-kou. 

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz