Cena Miloslava Petruska za prezentaci

Cena byla zřízena v roce 2013 a je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření veřejného obrazu vnímání Univerzity Karlovy. Uděluje se jedinci i skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

S udílením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000 Kč. Pokud je oceněno více návrhů, pak je celková peněžitá odměna ve výši 150 000 Kč. O udělení ceny rozhoduje rektor/-ka.

Zdůvodněný návrh může podat děkan/-ka, ředitel/-ka další součásti, člen/-ka VR univerzity, členové/členky správní rady univerzity a akademického senátu univerzity, a to v termínu od 1. ledna do konce února běžného kalendářního roku.

Více informací naleznete na stránkách RUK v Opatření rektora č. 4/2013.

Administrativu spojenou s cenou zajišťuje na FF UK Oddělení vnějších vztahů a na rektorátu pak Odbor pro vědu a výzkum.

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz