Cena Miroslava Petruska za prezentaci

Cena Miroslava Petruska za prezentaci byla zřízena v roce 2013 a je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření veřejného obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze. Cena je pojmenována po předním českém sociologovi, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK, zakladateli studia sociálních věd a emeritním prorektorovi univerzity. Cenu lze udělit jednici i skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. O udělení ceny rozhoduje rektor. S udílením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 50 000 Kč.

Zdůvodněný návrh může podat děkan, ředitel další součásti, člen VR univerzity, členové správní rady univerzity a členové akademického senátu univerzity v termínu od 1. ledna do konce února běžného kalendářního roku.

Více informací naleznete na stránkách RUK v Opatření rektora č. 4/2013.

Administrativu spojenou s cenou zajišťuje na FF UK Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací, na rektorátu pak Odbor pro vědu a výzkum.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Tereza Sluková