Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Ocenění se uděluje za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti v období tří let před podáním nominace, přičemž důraz je kladen na konkrétní vzdělávací počiny. Osoba navržená na ocenění musí být zaměstnancem vysoké školy a musí vykonávat vzdělávací činnost.

Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 těchto ocenění.

Návrhy na udělení ceny mohou podávat rektoři vysokých škol, děkani fakult vysokých škol, členové akademických senátů vysokých škol a fakult vysokých škol z řad studentů. Jedna navrhující osoba může v jednom roce podat maximálně pět návrhů.

Návrhy se podávají prostřednictvím nominačního formuláře. Navrhující osoba ve formuláři zdůvodní svůj návrh a popíše vzdělávací činnost navrhované osoby. Návrhy na udělení ceny by měly obsahovat konkrétní a podložené informace včetně odkazů na veřejně dostupné zdroje. Z návrhu musí být patrné, že osoba je navrhována na udělení ceny za konkrétní činnost z posledních tří let, nikoli za celoživotní přínos.

Společně s formulářem může navrhující zaslat i životopis navržené osoby a další dokumenty, které dokládají projevy a výsledky vzdělávací činnosti navržené osoby a současně nejsou veřejně dostupné.

Vyplněný nominační formulář zasílá fakulta na MŠMT do konce září, a to jak v podepsané verzi (naskenované nebo s elektronickým podpisem), tak ve formátu doc nebo docx.

Všechny informace o ceně jsou k dispozici na webu MŠMT.

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz