Studium

Meziuniverzitní a mezifakultní dohody

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Cílem meziuniverzitních a mezifakultních smluv je podpora studentské a akademické mobility a zajištění vědecké spolupráce mezi partnerskými univerzitami nebo fakultami. Univerzita Karlova má v současné době přes 180 smluv o spolupráci s univerzitami po celém světě.

Student vyjíždějící v rámci smlouvy na partnerské univerzitě neplatí školné, veškeré další náklady, pokud není smlouvou stanoveno jinak, si hradí sám.

SEZNAM MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD – FF UK participuje pouze na některých, což lze zjistit po rozkliknutí podrobností u každé smlouvy

SEZNAM MEZIFAKULTNÍCH DOHOD

Jak se přihlásit

 

1) pravidelně vyhlašovaná výběrová řízení, která se opakují každý semestr nebo rok

 • Aktuální vyhlášení jsou zveřejňována zde. Krom toho je informace rozesílána koordinátorům na jednotlivých katedrách a ústavech a také přímo studentům jako hromadný e-mail.
 • Je nutné řídit se termíny, které stanoví fakulta.
 • V určitých případech si katedra či ústav mohou zorganizovat vlastní interní výběrové řízení s dřívějším termínem. Takto vybraní uchazeči poté předkládají přihlášku na Zahraniční oddělení FF UK.

2) Ve výše uvedených seznamech dohod se vyskytuje mnoho smluv, které jsou aktuální, ale není na ně vyhlašováno výběrové řízení. V těchto případech je nejlepší vybrat si konkrétní univerzitu a informovat se na Zahraničním oddělení FF UK ohledně dalšího postupu. Zde je třeba řídit se termíny, které má nastavené partnerská univerzita. Upozorňujeme, že partnerské univerzity mají mnohdy termíny přihlášek nastaveny již rok dopředu, je tedy potřeba začít vše vyřizovat včas.

 • Pokud není stanoveno jinak, musí přihláška standardně obsahovat:– Transcript of Records – vydává Studijní oddělení (případně Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací)
  motivační dopis
  doporučení odborného garanta (akademický pracovník FF UK)
  CV s aktuálními kontaktními údaji

Další postup

 

 • Meziuniverzitní dohody – pravidelně vyhlašovaná výběrová řízení – v případě velkého počtu zájemců probíhá první kolo výběrového řízení na FF UK. Přihlášky vybraných kandidátů jsou odeslány spolu s nominací Zahraničního oddělení FF UK na Odbor zahraničních styků Univerzity Karlovy, kde proběhne druhé kolo výběrového řízení. Vybraní kandidáti jsou nominováni na partnerské univerzity, které se rozhodnou, zda dané kandidáty přijmou.
 • Meziuniverzitní dohodybez pravidelného vyhlašování výběrových řízení – přihláška zájemce je odeslána spolu s nominací Zahraničního oddělení FF UK na Odbor zahraničních styků Univerzity Karlovy, který kontaktuje příslušnou partnerskou univerzitu, která se rozhodne, zda daného kandidáta přijme.
 • Mezifakultní dohody – v případě velkého počtu zájemců probíhá výběrové řízení na FF UK. Vybraní kandidáti jsou Zahraničním oddělením nominováni na partnerské univerzity, které se rozhodnou, zda dané kandidáty přijmou.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktní osoby:

Mgr. Sylvie Boumová

Mgr. Marie Hanková