Věda a výzkum

Meziuniverzitní a mezifakultní dohody

Obecné informace

SEZNAM MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD

SEZNAM MEZIFAKULTNÍCH DOHOD

Podmínkou pro uzavírání nových meziuniverzitních dohod je zájem minimálně dvou fakult a předložení konkrétních námětů na spolupráci. Pokud uvažujete o navázání nové spolupráce se zahraničním partnerem, doporučujeme odpovědně zvážit možnosti její realizace a naplnění. V případech, kdy zapojení dvou fakult ze strany UK není výhodné, je možné se zahraničním partnerem uzavřít také dohodu mezifakultní.

 • V rámci přímé meziuniverzitní či mezifakultní spolupráce se mohou akademičtí pracovníci, doktorandi a post-doktorandi UK hlásit ke krátkodobým výzkumným pobytům na zahraniční partnerské univerzity.
 • Náklady spojené s pobytem většinou hradí hostitelská univerzita. Doporučujeme ověřit konkrétní podmínky, jak je stanoví příslušná dohoda, neboť zde mohou být odchylky (obzvláště obecná memoranda nezavazují k žádnému finančnímu plnění).
 • Na tyto dohody lze vycestovat opakovaně během roku, ale Zahraniční oddělení proplácí cestovné (jízdenku/letenku) pouze na jednu z vybraných cest za kalendářní rok a pouze akademickým/vědeckým pracovníkům FF UK (ne doktorandům), a to v mezích limitů cestovních nákladů dle vzdálenosti cílové destinace. V tomto případě je nutné letenku/jízdenku objednat přes objednávkovou aplikaci ZO.

Administrativní postup před odjezdem

UPOZORNĚNÍ:

 • Vzhledem k aktuální situaci dokumenty posílejte naskenované  e-mailem na adresu marie.hankova@ff.cuni.cz.
 • Pokud se jedná o posun již schválené mobility pro rok 2020, která byla z důvodu pandemie přesunuta na rok 2021, uveďte tuto skutečnost v e-mailu. RUK však i v tomto případě vyžaduje nové přihlašovací dokumenty.
 • odevzdání Academic Visitors Application –  originál podepsaný žadatelem a vedoucím ústavu/katedry (pobyt nesmí překročit 3 týdny)sken s podpisy obou výše uvedených
  v případě Jagellonské univerzity v Krakově je třeba k pracovnímu programu připsat také číslo pasu či ID
 • Souhlas se zpracováním osobních údajůoriginál podepsaný žadatelem – sken podepsaný žadatelem
 • zvací dopis na hlavičkovém papíře od vědeckého partnera z partnerské univerzity dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele (postačí sken)
 • odůvodnění vícečetného pobytu (v případě, kdy jeden žadatel žádá o více než  2 výjezdy v kalendářním roce do jedné země)

Přihlášky ke krátkodobým pobytům se odevzdávají vždy na podzim kalendářního roku předcházejícího plánovanému roku výjezdu. V případě výjezdu do mimoevropských zemí je možno pracovní plán odevzdat později.

FAKULTNÍ TERMÍNY PRO VÝJEZDY V ROCE 2021:

 • evropské země – příjem dokumentů do 2. prosince 2020

 • mimoevropské země – žádosti se řeší individuálně během celého roku (avšak vždy minimálně měsíc před odjezdem, v případě vízové povinnosti dříve, aby byl čas na získání zvacího dopisu)

Žadatel odevzdá na Zahraniční oddělení FF UK výše uvedené dokumenty. ZO postoupí přihlášky schválené a podepsané proděkanem pro zahraničí dle typu smlouvy buď rovnou na zahraniční univerzitu nebo na RUK. Po schválení pobytu partnerskou stranou si přijatí akademičtí pracovníci domluví se svým zahraničním partnerem termín výjezdu a ten nahlásí na zahraniční oddělení  FF UK.

Administrativní postup po návratu

 • V případě, že ZO hradí cestovné, je třeba odevzdat cestovní příkaz k podpisu vedoucí ZO (před cestou a znovu po návratu).
 • U každé z cest se po návratu provádí vyúčtování na Ekonomickém oddělení, i za předpokladu, že cesta byla hrazena z vlastních prostředků.
 • Po každé z cest je při vyúčtování potřeba odevzdat rektorátní Závěrečnou zprávu ze zahraniční cesty v rámci meziuniverzitní smlouvy (originál zprávy se odevzdá na Ekonomické oddělení, kopie na ZO FF UK a ta bude poté předána na RUK), tato zpráva nahrazuje v případě meziuniverzitních smluv fakultní závěrečnou zprávu používanou v případě ostatních cest.
 • Po každé z cest je dále při vyúčtování na Ekonomickém oddělení třeba odevzdat potvrzení o poskytnuté výši stravného (může být použit jakýkoli formulář přímo z partnerské instituce), a to i za předpokladu, že žádné diety vyplaceny nebyly (pak se potvrzuje nulové obdržení diet, které je povinna vyplatit FF UK).

Kontaktní osoba na Zahraničním oddělení:

Mgr. Marie Hanková, místnost 103