Seminář profesora Františka Čermáka

Srdečně zveme akademické pracovníky a doktorandy na seminář profesora Františka Čermáka. V semináři je věnován prostor
• aktuálním lingvistickým tématům
• problematice češtiny jako cizího a druhého jazyka
• lingvodidaktickým otázkám cizích jazyků obecně
• problematice jazykového transferu
• výměně zkušeností a společné diskuzi o výše uvedené problematice

Seminář probíhá na Ústavu bohemistických studií FF UK již řadu let, prakticky od jeho založení, a vystupují v něm se svými příspěvky členové ústavu a další hosté z řad akademiků.

První příspěvek v LS 2016/2017 pronese PhDr. Zuzana Hajíčková (ÚBS FF UK) na téma: Modely psaní a sonda na 2. stupni české ZŠ aneb jak si vedou čeští žáci a žáci s OMJ?
V rámci příspěvku budou prezentovány základní modely psaní, které se uplatňují v současném výzkumu: modely orientované na text jako finální produkt, didaktické modely procesu psaní, (socio)kognitivní modely a modely sociální praxe. Dále bude představena experimentální sonda zabývající se písemným projevem českých žáků a nerodilých mluvčích na 2. stupni ZŠ, která vycházela z didaktického modelu procesu psaní a metody tvůrčího psaní. Cílem sondy bylo zjistit, zda čeští žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) dosahují ve svém písemném projevu při daném postupu obdobných, či diametrálně rozdílných výsledků v jednotlivých jazykových plánech.

Na semináři profesora Františka Čermáka se scházíme zpravidla jednou měsíčně během zimního a letního semestru vždy ve středu od 9.00 do 10.30 v hlavní budově FF UK.

Rádi Vás uvítáme jako hosty i vystupující.

Podrobnosti události

Začátek události
22. 2. 2017 9:00 - 10:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost 417)
Webové stránky
http://ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/interni-seminar/
Organizátor
Ústav bohemistických studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky