Kalendář akcí: Konference a přednášky

Michal Vašíček: Rusínsko-západoslovanské jazykové kontakty na příkladu prézentních tvarů sloves v rusínských nářečích na Slovensku

Přednáška bude příspěvkem ke studiu jazykových kontaktů na pomezí západoslovanského a východoslovanského jazykového areálu v rovině morfologie. Rusínská nářečí Slovenska jsou (spolu s lemkovskými nářečími na území Polska, dnes však zachovanými jen reliktně) nejzápadnějším výběžkem východoslovanského nářečního kontinua, sousedícím na jihu se slovenskými a na severu s polskými dialekty. Mnohasetleté vzájemné jazykové kontakty výrazně změnily jednotlivé nářeční systémy […]

Katja Brankačkec a František Martínek: Slovotvorné kalky v češtině a lužické srbštině – pokus o diachronní popis

V projektu Analýza kalků v češtině a lužické srbštině (GA ČR P406/16/10866S) jsme se mj. zabývali předponovými slovesy s prefixy před- a nad- v češtině, horní a dolní lužické srbštině. V přednášce upozorníme na metodologické nesnáze související s výzkumem nedostatečně doložených starších fází jazyka a navrhneme řešení některých terminologických otázek. Výzkum je diachronně orientován: ukážeme významový vývoj a slovotvornou produktivitu […]

Naše společná přítomnost 2019

Prostředí, ve kterém žijeme, je ohroženo a příčiny tohoto stavu lze hledat nejen systémově, ale i v nás samotných, na úrovni jednotlivců a jejich chování. Životní styl se vymkl regulačním mechanismům přírody a naše (ekologické) stopy už jsou na Zemi zřetelně viditelné. Ekonomický systém funguje zákonitě a tedy zdánlivě nutně, neumíme jej přesměrovat či alespoň usměrnit, […]

Elżbieta Kaczmarska: Metody vyhledávání optimálního překladu polysémních sloves na základě analýzy paralelních textů

Cílem přednášky je představení metod vyhledávání optimálního překladu polysémních českých sloves do polštiny. Analyzované příklady jsou excerpované z paralelního korpusu InterCorp a patří ke skupině sloves vyjadřujících duševní stavy, např. zdát se, být líto, toužit. Vyhledání vhodného lexikálního ekvivalentu bývá obtížné i u blízkých jazyků; slovesa označující city a emoce jsou z tohoto pohledu zvlášť problematická pro […]

Václav Čermák: Vývoj jazykové situace v srbsko-chorvatském jazykovém prostoru v 19. a 20. století

Přednáška se bude věnovat vývojovým tendencím srbštiny a chorvatštiny ve srovnání s českým prostředím, případně s jazykovou situací v bývalém Československu. Budou popsána východiska, která vedla k zformování srbochorvatského jazyka, k vývoji jeho forem v jednotlivých oblastech srbochorvatského jazyka a k vývoji jeho forem v jednotlivých oblastech srbsko-chorvatského jazykového areálu, kde budou zohledněny odlišné sociokulturní vlivy, které působily na podobu dnešní srbštiny a […]

Perverzita: dějiny, vnímání a přístupy

Studentská interdisciplinární konference k dějinám perverzity a perverzitě v dějinách. Pojem perverzita je pro nás znám jako označení chování, které společnost vnímá za odlišné a mimo přijatelné normy. Vnímání normality je však vždy vázané na dané historické období, sociální kontext a regionální odlišnosti. To, co bylo znakem normálnosti například ve středověku, se mohlo dočkat odmítnutí ze strany […]

Marilyn Booth: Authorizing feminist readings of Islamic history

Katedra Blízkého východu FF UK a Orientální ústav AV ČR Vás zve na další přednášku ze série Middle East Lecture Series. Profesorka Marilyn Booth z University of Oxford povede přednášku s názvem Authorizing feminist readings of Islamic history: Zaynab Fawwaz and the gender politics of Egyptian public discourse in the fin-de-siècle. Abstract: Lebanese-Egyptian Zaynab Fawwaz (c1850-1914) was […]

Jozef Tancer: V raji „nemčenia a maďarčenia“. Jazyková situácia v Bratislave po roku 1918

Jazyková situácia v Bratislave po prvej svetovej vojne je predmetom neutíchajúceho záujmu tak širokého publika ako aj bádatel´ov. Viaže sa predovšetkým na fenomén viacjazyčnej komunikácie, aktuálny nielen v širšom spoločenskom, ale aj v odbornom diskurze viacerých disciplín. Hoci Bratislava bola viacjazyčným mestom aj pred rokom 1918, naše laické aj vedecké predstavy o tunajšej viacjazyčnej komunikácii, ako aj fluidum […]

Middle East Lecture Series: Prof. Hugh Kennedy

Profesor Hugh Kennedy (SOAS University of London) přednese přednášku s názvem: The Changing Meanings of the Word „Sultan“ in the History of Islamic Rulership.

Martin Henzelmann: Západoslovanské spisovné mikrojazyky

Teoretická klasifikace podle A. D. Duličenka (1981, 2008, 2011, 2015) obsahuje různé skupiny slovanských spisovných mikrojazyků. Mezi nimi jsou i západoslovanské spisovné mikrojazyky; počet těchto jazyků, sociolingvistické souvislosti a statistické údaje o nich jsou proměnlivé. Přednáška představí kritéria a argumenty, které ovlivňují teoretické náhledy na klasifikaci západní větve slovanských mikrojazyků.