Uchazeč

Souhrnné požadavky pro zahájení řízení:

  • 20 publikací
  • 3 mezinárodní/cizojazyčné publikace
  • 20 citací v odborné české i zahraniční literatuře
  • Absolvování doktorského studia (CSc., Dr., Ph.D., Th.D., DrSc.)
  • Souvislá pedagogická činnost na VŠ v ČR nebo v zahraničí (nejméně 3 poslední roky) v Bc., Mgr. i Ph.D. stupni (nebo souhrnná tříletá pedagogická činnost v době posledních pěti let – u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele)
  • Habilitační práce (dle § 72 odst. 3 zákona  111/1998 Sb.

 

Uchazeče o habilitační řízení upozorňujeme na sekci FAQ (viz níže), kde je řada praktických doporučení a informací k habilitačnímu řízení na FF UK. 

Před zahájením řízení doporučujeme uchazečům konzultovat oborová specifika na příslušné základní součásti a formální náležitosti na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

Habilitační řízení na FF UK je na základě usnesení Vědecké rady FF UK z 16. 5. 2019 vedeno výhradně s podporou elektronické aplikace CHRES

 

Seznam požadovaných dokumentů

Kromě přihlášky uchazeč vyplňuje přílohy, které jsou vyčísleny v tabulce níže. Všechny přílohy (s výjimkou dokumentů č. 3, 4 a 5) musí být podepsané uchazečem, vyplňují se do přiložených formulářů (ve formátu docx). Všechny formuláře (i habilitační práce) se na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací odevzdávají v tištěné i elektronické podobě, u dokumentů č. 3, 4 a 5 je třeba odevzdat scan.

 1. Přihláška – uchazeč odevzdává bez vyplněného data, Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací na místě zkontroluje všechny dokumenty a až poté s uchazečem datum doplní. Formulář č. 1 Přihláška
2. Strukturovaný životopis – uchazeč vyplní do přiloženého formuláře. Formulář č. 2 Životopis
3.

Ověřené opisy diplomů (notářsky) – ověřené diplomy (Bc., Mgr., Ph.D.), dále ověřené doklady o získání akademicko-vědních titulů nebo hodností jiné odborné kvalifikace (PhDr., CSc., Dr., Th.D., DrSc.).

U zahraničních titulů je nutné doložit jejich nostrifikaci. Informace k nostrifikacím zahraničních titulů naleznete zde.

4. Potvrzení o praxi – potvrzení vystavují osobní oddělení všech pracovišť, kde má uchazeč aktuálně pracovní poměr. U uchazeče, který pracuje na FF UK (hlavní pracovní poměr), zajistí tento doklad Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací v součinnosti s Osobním oddělením.
5. Zhodnocení odborné a pedagogické činnosti – zhodnocení vyhotoví a podepíše vedoucí katedry/ředitel ústavu na všech pracovištích, kde je uchazeč zaměstnán.
6. Pedagogická činnost – slouží k vypočítání ročního objemu výuky (u habilitací tři roky zpětně + běžící akademický rok). Formulář č. 6 Pedagogická činnost
7. Publikace – seznam již uveřejněných vědeckých, odborných nebo uměleckých prací. Poznámky k citační normě a příklady naleznete v manuálu (Citační manuál pro Publikace). U kolektivních publikací uchazeč uvede svůj autorský podíl
(v % nebo stránkově).
Formulář č. 7 Publikace
8.

Citace – způsob členění výčtu citací a příklady citačního úzu naleznete v manuálu (Citační manuál pro Citace).

Citace v již uveřejněných publikacích jsou rozdělené na české/slovenské a zahraniční/cizojazyčné. Vícečetné citace v jednom textu se započítávají pouze jednou. Neuvádějí se autocitace ani citace ze studentských závěrečných prací. 

Formulář č. 8 Citace
9. Stáže – vyplňujte absolvované dlouhodobější stáže a vědecko – výzkumné pobyty. Pokud uchazeč stáž neabsolvoval, podá čestné prohlášení (Čestné prohlášení). Do stáží se nezapočítávají konference. Formulář č. 9 Stáže
10. Granty – uchazeč vyplní (roky realizace, název a číslo grantu, poskytovatel, hlavní výstupy) do příslušných sekcí. Formulář č. 10 Granty
11. Konference – formulář je rozdělen na tři typy účasti: Invited speaker, Organizátor konference a Předseda panelu (Chairman).
U každého typu uchazeč uvede tři nejvýznamnější akce.
Formulář č. 11 Konference
12.

Habilitační práce (4x + elektronicky)

Za habilitační práci se považuje:

 • písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky;
 • soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem;
 • tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky;
 • umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost;
 • závažné překladové dílo, provázené vědeckou studií a komentáři patřičného rozsahu a kvality (především překlady starověkých, středověkých i raně novověkých uměleckých i vědeckých děl);
 • slovník, který svým rozsahem, zaměřením a úrovní představuje obohacení české kultury ve vazbě ke světovým kulturám.

Rozsah habilitační práce není zákonem ani předpisy stanoven.

Pokud předkládaná práce nevyšla tiskem, musí být svázána jako celek v pevných deskách. V takovém případě doporučujeme,
aby přední strana desek obsahovala následující údaje: jméno univerzity a fakulty, název práce, jméno autora, rok vydání (dle formuláře – Titulní strana habilitační práce).

13. Anotace habilitační práce – v rozsahu max. 1 A4 uchazeč vyplní do přiloženého formuláře. Formulář č. 13 Anotace habilitační práce
14. Návrh tří habilitačních přednášek – s krátkým resumé (přednášku, kterou předem vybere VR FF UK, uchazeč přednese před Vědeckou radou FF UK; délka přednášky je 20 min.) Je vhodné, aby se témata přednášek neshodovala s tématem habilitační práce. Formulář č. 14 Návrh tří habilitačních přednášek
15. Teze habilitační přednášky – podepsaný formulář uchazeč neodevzdává společně s přihláškou, ale až poté, co VR FF UK vybere téma přednášky a uchazeč je k tomu vyzván Oddělením doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK. Formulář č. 15 Teze habilitační přednášky

 

Průběh řízení na Vědecké radě FF UK

Počet členů VR FF UK je 42, kvórum pro zahájení řízení na VR FF UK je 28 členů. Nadpoloviční většina, tj. 22 členů, musí být pro návrh, aby řízení mohlo postoupit na Rektorát UK.

1) Uvítání členů komise, oponentů a uchazeče
2) VR zvolí 3 členy vědecké rady, kteří zhodnotí přednášku, průběh jednání i návrh komise
3) VR zvolí 3 skrutátory
4) Habilitační řízení

 • Habilitační přednáška: 20 minut (teze obdrželi členové VR předem)
 • Stanovisko hodnotící komise přednese předseda komise; zvláštní oddíl je věnován habilitační práci uchazeče
 • Oponenti představí podstatnou část svých posudků (celé znění posudků obdrželi členové VR předem); v případě nepřítomnosti zastoupí oponenta předseda komise
 • Uchazeč se vyjádří k oponentským posudkům
 • Uchazeč se vysloví ke své dosavadní pedagogické a vědecké činnosti i k výhledům do budoucna v tomto směru (do 5 minut)
 • Veřejná diskuse
 • Uchazeč odpovídá na dotazy vždy po každé otázce

5) Závěr

 • Uzavřené jednání (bez přítomnosti uchazeče a hostů)
 • Zhodnocení průběhu tříčlennou komisí VR (přednáška, obhajoba, vyjádření uchazeče) – text hodnocení bude součásti zápisu z jednání
 • Případná diskuse
 • Tajné hlasování (z celkového počtu 42 členů VR FF UK musí být nadpoloviční většina, tj. 22 hlasů kladných)
 • Vyhlášení výsledku (za účasti uchazeče a veřejnosti)

FAQ

OBECNÉ DOTAZY K HABILITACÍM

Jak dlouho trvá habilitační řízení na FF UK?

Uchazeč zahajuje habilitační řízení tím, že na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací odevzdá habilitační práci a kompletní seznam materiálů. Samotná kompletace těchto materiálů je poměrně časově náročná (ověření diplomů, sepsání publikací, citací, grantů, stáží, konferencí, počet odučených hodin, vedení studentů, atd.). Doporučujeme tyto soupisy dělat průběžně, zejména co se týče vyhledávání citací, vedení seznamu publikací, odučených předmětů v počtech hodin za rok, aj. Od postoupení materiálů na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (pokud jsou materiály v pořádku) pak řízení trvá přibližně šest měsíců; to je však jen orientační doba, která je závislá na řadě faktorů: zejména se odvíjí od možností oponentů, habilitační komise a dalších orgánů fakulty, které v určitém procesu habilitace projednávají některou z jejích částí, či od obsazenosti termínů Vědecké rady FF UK dalšími habilitačními či jmenovacími řízeními. V souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK (čl.1, odst. 5) by habilitační řízení mělo být vedeno tak, aby bylo ukončeno do dvanácti měsíců od zahájení.

Jsou s habilitačním řízením spojeny nějaké poplatky?

Filozofická fakulta UK  se řídí platným zněním Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016, který pro habilitační řízení stanovuje poplatek ve výši 2 000 Kč.   Uchazeč dále musí počítat jen s drobnými náklady: ověření diplomů u notáře či nostrifikace, tisk habilitační práce, vlastní náklady na dopravu na habilitační řízení.

Je smyslem habilitačního řízení obhájit habilitační práci?

Smyslem habilitačního řízení je prokázat akademické a vědecké schopnosti ve třech základních oblastech:
a) aktivní přístup v celé řadě oblastí akademické činnosti (výuka a vedení prací, publikování, výjezdy na stáže, organizace či účast na konferencích)
b) v rámci habilitační přednášky uchazeč prokazuje schopnost přednášet a následně reagovat na dotazy členů Vědecké rady
c) schopnost napsat odbornou práci monografického charakteru (v návaznosti na oponentské posudky či vyjádření habilitační komise se v diskusi na VR může otevřít téma habilitační práce)

DOTAZY K HABILITAČNÍ PRÁCI A JEDNOTLIVÝM MATERIÁLŮM

Jaký je rozsah habilitační práce a její formální náležitosti?

Podle vysokoškolského zákona se habilitační prací rozumí:
a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo
b) soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací doplněný komentářem, nebo
c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, nebo
d) umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost.
Opatření rektora č. 17/2014 pak ještě přidává:
e) závažné překladové dílo, provázené vědeckou studií a komentáři patřičného rozsahu a kvality (především překlady starověkých, středověkých i raně novověkých uměleckých i vědeckých děl)
f) slovník, který svým rozsahem, zaměřením a úrovní představuje obohacení české kultury ve vazbě ke světovým kulturám.

Rozsah habilitační práce není zákonem ani předpisy stanoven. Pokud habilitační práce nevyšla tiskem, uchazeč nechá habilitační práci svázat do pevných desek, viz. formulář „Titulní strana habilitační práce“ v tabulce odevzdávaných materiálů. Doporučujeme, aby se habilitační práce po formální stránce podobala dizertační práci.

Musím dodat ověřené diplomy i v případě, že jsem absolvoval na FF UK?

Ano, Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací nedisponuje pravomocí diplomy ověřovat, ověřené diplomy jsou vyžadovány také ze strany Rektorátu UK.

Je problém, pokud nemám dostatek publikací, citací, stáží, grantů apod.?

Pro habilitační řízení jsou doporučena různá kritéria, kterých by měl uchazeč dosáhnout, předepsané počty je vhodné splnit (viz Souhrnné požadavky v sekci „UCHAZEČ“), pokud uchazeč v některém z kritérií nedosáhne doporučených počtů, ale v jiném počty převyšuje, je na posouzení habilitační komise a poté Vědecké rady FF UK, zda tuto skutečnost ohodnotí jako dostatečnou kompenzaci.

Co je to výuková jednotka u pedagogické činnosti?

Výukovou jednotkou (1 vyučovací hodina) se rozumí 45 minut výuky.

Jak mám vyhledávat citace?

Protože v České republice bohužel neexistuje oficiální celorepublikový citační rejstřík, který by monitoroval veškerou odbornou literaturu od domácích autorů, jsou pro tyto účely používány mezinárodní databáze. Citace pro potřeby habilitačního řízení lze tedy vyhledávat několika způsoby, přičemž základními mezinárodními databázemi pro vyhledávání citací jsou:

 • Web of Science
 • SCOPUS
 • Google Scholar

Manuály pro vyhledávání ve výše uvedených databázích naleznete zde.
Uchazeč o habilitaci v ČR je však nucen (zejména při vyhledávání citací v české literatuře) využít i jiných způsobů; v situaci absence databází je nutné si zapisovat citace soustavně a tvořit si jakousi „vlastní databázi“, doporučujeme též oslovit knihovny, kolegy, případně vyhledávat v „bibliografiích“ článků či publikací na podobná témata.

Jak se liší zahraniční a cizojazyčné publikace?

Zahraniční publikací se míní publikace v cizím jazyce (kromě slovenského), která je publikovaná v zahraničí, cizojazyčnou publikací je pak myšlena publikace v cizím jazyce (kromě slovenského), která byla publikována v České republice nebo na Slovensku.

Mohou být tři návrhy habilitačních přednášek založené na tématu uchazečovy habilitační práce?

V kontextu toho, že uchazeč má prokázat svůj rozhled v daném vědním oboru, platí doporučení, aby navržená témata habilitačních přednášek byla odlišná od tématu habilitační práce.

Co jsou to aktualizace materiálů a kdy je k nim uchazeč vyzván?

Aktualizace všech materiálů uchazeče se provádí před zasedáním habilitační komise (tedy poté, co všichni oponenti odevzdali své posudky) a to z toho důvodu, že informace, které uchazeč odevzdal při zahájení řízení, mohou být vzhledem k časové náročnosti řízení již neaktuální. Smyslem aktualizací tedy je, aby měla habilitační komise k dispozici co nejnovější údaje o akademické činnosti uchazeče (publikace, citace, granty, stáže, atd.). Uchazeč aktualizuje elektronické materiály tím, že připíše potřebné položky v jednotlivých materiálech a zvýrazní je pomocí funkce „highlight“ ve Wordu. Poté všechny aktualizované materiály vytiskne, podepíše a doručí na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

PRŮBĚH HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ

Mám nárok seznámit se se stanoviskem komise či oponentskými posudky dříve než na VR FF UK?

Ano, oponentské posudky i stanovisko komise posílá Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací uchazeči ihned poté, co je obdrží.

Co se děje, když mám negativní posudek nebo posudky? / negativní stanovisko komise?

V případě negativních posudků či stanoviska komise je na zvážení uchazeče, zda v řízení pokračovat (a postoupit k obhajobě vytčených nedostatků před VR FF UK). Druhou variantou je z rozhodnutí uchazeče řízení ukončit s možností opětovného zahájení později. V potaz je třeba vzít „důvody“ negativního charakteru posudků nebo stanoviska komise.

Mám zajistit ubytování či letenky pro členy komise či oponenty, co mám v tomto směru podnikat?

Uchazeč může (a nemusí) být nápomocen při zprostředkování dohodnutí termínů (let/jízda a ubytování) se členem komise či oponentem, ale samotnou rezervaci letenek i ubytování (a také platbu) zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací v součinnosti se Zahraničním oddělením.

Mohu se přijít podívat na probíhající habilitační řízení jiného uchazeče?

Ano, habilitační řízení na zasedání Vědecké rady je veřejné. Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací tento krok uchazečům doporučuje.

Kolik a které ukázky mých publikací mám s sebou přinést na jednání Vědecké rady?

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací doporučuje v předstihu přinést cca dvacet (ale i méně) publikací; ukázky by měly zahrnovat habilitační práci a dále nejvýznamnější monografie, kapitoly v monografiích, články, překlady, atd. U částí publikací či článků v časopisech je vhodné označit relevantní části barevnými samolepícími lístky.

Je doporučeno si v rámci habilitační přednášky připravit prezentaci v PowerPointu?

Záleží na uchazeči, zda preferuje prezentaci s použitím PowerPointu nebo nikoliv (místnost je vybavena počítačem i projektorem), Vědecká rada však k tomuto aspektu nepřihlíží.