Interní seminář na Ústavu bohemistických studií FF UK

Srdečně zveme na první seminář prof. Františka Čermáka v novém semestru. PhDr. Tomáš Vučka nám představí své publikace z posledních let, je jich skutečně hezká řádka. Některým z nich se pak bude věnovat podrobněji.

Srovnávací literatura otevírá před literárním historikem stále nové a překvapivé souvislosti, analogie a vztahy, překračující často ve vývoji literatury, umění, filosofie a teologie celá staletí. Zdánlivě nesouvislé epochy umělecké a literární jeví se záhy úzce propojené a vzájemně se ovlivňující. Komparatistovi se tak nabízí možnost studovat rozličné literární směry a školy, rozličná literární a umělecká období, která se však nevyjevují ve své autonomii a izolaci, ale naopak v pestrých souvislostech a vzájemných vazbách. Proto jsem se ve své dosavadní práci věnoval např. římské antické literatuře, alexandrijské katechetické škole, italské renesanci, ale také modernismu a baudelairovské generaci, Devětsilu a evropské avantgardě či dobrodružné populární literatuře 20. století. Byť na první pohled jeví se tyto tematické okruhy jako vzájemně těžko slučitelné, opak bývá často pravdou. Stačí jen vzpomenout například prozaika Karla Schulze: odtud vede mnoho cest, ke katolické literatuře, k italské renesanci, k platonismu stejně jako františkánské a dominikánské spiritualitě, ale také k poetismu a konstruktivismu či – překvapivě – k dobrodružným westernovkám a rodokapsům. A právě o těchto souvislostech, podložených vlastní publikační činností, bych rád pohovořil na interním semináři ÚBS.

Podrobnosti události

Začátek události
14.10.2020 9:10 - 10:45
Webové stránky
ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/interni-seminar/
Organizátor
Ilona Starý Kořánová
Typ události
Konference a přednášky