CfP: konference Básně o věcech

Konference Básně o věcech je věnována širšímu rámci přítomnosti věci a předmětného zobrazení v poezii od antiky do současnosti. Předměty se objevují v básních od nejstarších dob (např. Achillův štít u Homéra), v moderní poezii se dostávají do popředí na začátku 20. století u postsymbolistických, modernistických a avantgardních básníků. Tuto tendenci v roce 1926 pojmenoval německý kritik Kurt Oppert termínem Dinggedicht (anglicky objectpoem, thing-poem), jímž označil některé básně Eduarda Mörika, Conrada Ferdinanda Meyera a Rainera Marii Rilka a vymezil proti převládající subjektivně laděné prožitkové lyrice jako „protikladný typ, který je založen na neosobním, epicko-objektivním popisu určitého jsoucna“. Termín se ujal a postupně byl vztažen na básně řady dalších básníků například ve francouzské (Francis Ponge, Jean Follain) nebo americké poezii (W. C. Williams). Konference Básně o věcech by měla v základních obrysech zmapovat otázku věci a věcnosti/předmětnosti v poezii od antiky do současné doby s přihlédnutím k filozofickým koncepcím a přesahům do jiných druhů umění.

Předběžně navrhujeme následující okruhy:

  • otázka předmětnosti v básni, zrození moderní předmětné básně na pozadí symbolismu (věcnost jako univerzální tendence v poezii 20. století);
  • historie předmětnosti v poezii: básně o věcech od antiky do současnosti; tradice antické ekfrasis a její moderní podoby;
  • funkce a významy předmětu v básni (symbol, alegorie, metafora, věc jako funkční předmět, věc sama pro sebe);
  • jak prezentovat a reprezentovat věc/objekt: deskripce, apostrofa, prosopopeia; strategie využívající věcnost;
  • věcnost v poezii, vizualita a výtvarné umění.

Přihlášky a jejich uzávěrka: Zájemce o účast na konferenci prosíme o zaslání abstraktu navrhovaného příspěvku (v rozsahu 300–500 slov) do 31. července 2018 na adresu dinggedicht@ff.cuni.cz.

O přijetí či nepřijetí příspěvků budou autoři vyrozuměni do 15. srpna 2018.

Účastnický poplatek: 1000 Kč

webové stránky

Konference se koná za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Podrobnosti události

Začátek události
15. 6. 2018 0:00
Konec události
31. 7. 2018 0:00
Místo konání
FF UK
Webové stránky
https://poesie.ff.cuni.cz/konference/basne-o-vecech/
Organizátor
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Typ události
Calls for papers