VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 9/2010 – Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty. Novelizace k 1. 4. 2011.

zpět Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „děkanát“) upravuje v souladu s čl. 20 odst. 3 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) podrobnosti o organizaci a činnosti děkanátu. Čl. 2 Děkanát je výkonným aparátem fakulty. Sídlem děkanátu je Praha. Kromě činností daných statutem fakulty […]

Opatření děkana č. 8/2010 – Zásady pro vedení programů celoživotního vzdělávání podle ust. § 60 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, v platném znění

zpět Návrh na vypsání vzdělávacího programu (dále jen „VP“) – (mimo programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů)1 Termín podání návrhů vzdělávacích programů v rámci CŽV Návrh na vypsání vzdělávacího programu předkládají základní součásti Centru dalšího vzdělávání FF UK (dále CDV) pro vzdělávací programy zahajované v zimním semestru dalšího akademického roku do 15. dubna každého roku pro vzdělávací programy […]

Opatření děkana č. 7/2010 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2010/2011

zpět V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění navrhuji stanovit pro akademický rok 2010/2011 poplatky spojené se studiem ve výši: Poplatek „za delší studium“ (§ 58 odst. 3 zákona o VŠ) za každých dalších započatých šest měsíců studia obory studijních […]

Opatření děkana č. 6/2010 k vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmus v roce 2010/2011

zpět S ohledem na administrativní změny při vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmus v akad. roce 2009/10 stanovuji pro akademický rok 2010/2011 následující: Úspěšné absolvování výběrového řízení na úrovni ústavu/katedry nezakládá automaticky nárok na stipendium LLP/Erasmus. „Studentoměsíce“ garantované RUK budou studentům přiděleny na základě celofakultního výběrového řízení, jehož výsledky budou uchazečům oznámeny nejpozději 1.5. 2010. Celofakultní […]

Opatření děkana č. 5/2010, kterým se stanovují působnosti a pravomoci proděkanů FF UK. Novelizace ze dne 31. 3. 2011

zpět Na základě Čl. 10 Statutu FF UK a v návaznosti na činnost oddělení děkanátu se stanovují působnosti proděkanů takto: Proděkan pro vědu a výzkum Proděkan pro vědu zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty. Oblast činnosti proděkana pro vědu […]

Opatření děkana č. 4/2010 – Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK

zpět Toto opatření definuje zásady výroby a distribuce fakultních časopisů, přičemž za tyto jsou považovány tituly, které jsou obsaženy v příloze č. 1 definující přehled kmenových fakultních periodik. Ke konci každého kalendářního roku se tento přehled aktualizuje. Přestože jsou fakultní časopisy zpravidla souborným kolektivním dílem ve smyslu § 59 zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších […]

Opatření děkana č. 3/2010 k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2002/2003

zpět Toto opatření je vydáno v souladu s čl. 9, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK, který stanoví maximální dobu studia v doktorském studijním programu na 8 let. Z toho vyplývá skutečnost, že studujícím doktorských studijních programů přijatým ke studiu v akademickém roce 2002/2003 uplyne maximální doba studia dne 30. září 2010. Do tohoto data musí proběhnout také obhajoba disertační […]

Opatření děkana č. 2/2010 – Etika vědecké práce

zpět Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) je institucí, jejímž úkolem je uchovávat, předávat a rozvíjet vědomosti a poznatky v disciplínách na ní pěstovaných, a tedy také vzdělávat a vychovávat mladé vědecké pracovníky. FF UK podobně jako každá instituce toho druhu musí v oblasti vědy a vzdělání zaručovat vysokou úroveň vědeckých i pedagogických výsledků, zároveň však […]

Sloučení pracovišť: Psychologický ústav FF UK s Katedrou psychologie FF UK

Sloučení pracovišť: Psychologický ústav FF UK s Katedrou psychologie FF UK k 1.1.2010

Termíny obhajob disertačních prací