VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků na rok 2005

V Praze dne 17. ledna 2005 Vedoucím základních součástí Řešitelům grantů Věc: Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků na rok 2005 Do doby schválení rozpočtu na rok 2005 povoluji čerpání grantových prostředků přidělených na rok 2005 v plné výši po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť lze čerpat do výše 25% rozpočtu předchozího roku. Prof. PhDr. […]

24_priloha

Vyjádření proděkana Rychlíka k habilitaci dr. Bílka Vážený pan Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Děkan FF UK Praha 3.2. 2004 Věc: tvrzení studenta 4. ročníku Kryštofa Chamonikolase o odmítnutí habilitace p.dr. Bílka Spectabilis, vážený pane děkane, Přešetřil jsem tvrzení p. Kryštofa Chamonikolase ohledně údajného odmítnutí habilitace p. dr. Petra Bílka, resp. Zbytečných průtahů v habilitačním řízení. Oznamuji Vám, že […]

Prohlášení děkana poskytnuté AS UK FF dne 12.2. 2004 k letáku předloženém v podnětu prof. PhDr. Jana Bouzka, CSc.

Vážené senátorky, vážení senátoři, přikládám vyjádření k letáku předloženému v podnětu prof. PhDr. Jana Bouzka, CSc. Leták obsahuje tvrzení buď zcela nepravdivá (a, c, e) nebo účelově překrucující skutečnosti (b, d). Dovolte tedy, abych se k jednotlivým bodům stručně vyjádřil. a) Údajné zastavení projektu centrální fakultní knihovny. Není pravda, že vedení FF UK ustoupilo od původního záměru vybudování […]

Rozhodnutí děkana k užívání služebního vozu

Všem základním součástem FF UK 20. května 2003 Vážení kolegové, Na základě rozhodnutí vedení FF UK bude ode dne 1. června t. r. v platnosti formulář „Žádosti o použití služebního vozu„, který bude sloužit jako podklad pro řidiče FFUK k vykonání služební jízdy. Formuláře budou k dispozici na internetových stránkách FFUK pod odkazem „Sekretariát děkana“ nebo v tištěné podobě v sekretariátě děkana. […]

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků

V Praze dne 13. května 2003 Č-j. 300/SD/2003 Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty UK v roce 2003 Stanovení termínu dovolené Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2003. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 7. 7. 2003 do 29. 8. 2003 s tím, že: bude personálně […]

Jmenování nového tajemníka

Informace Všem základním součástem fakulty A všem oddělením děkanátu Praha, 22. dubna 2003 Sděluji všem pracovníkům fakulty, že s účinností od 18. dubna 2003 byl jmenován do funkce tajemníka Filozofické fakulty Ing. Michal Marcolla, kterého doporučila výběrová komise na obsazení této funkce na prvním místě. Jmenování bylo projednáno v Akademickém senátu fakulty. Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Děkan

Čerpání finančních prostředků

V Praze dne 26.3.2003 Vedoucím základních součástí Řešitelům grantů Věc: Čerpání finančních prostředků Do doby schválení rozpočtu na rok 2003 povoluji čerpání grantových prostředků přidělených na rok 2003 v plné výši po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť na druhé čtvrtletí 2003 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu na rok 2002. Prof. PhDr. […]

Termín pro zúčtování peněžních prostředků

Všem základním součástem Filozofické fakulty UK Zúčtování všech peněžních prostředků (granty, projekty, jiné dotace, kurzy, zúčtování záloh, předání faktur a daňových dokladů k zálohovým fakturám) je nutné předložit hospodářskému oddělení do 12. prosince 2002, termín předání podkladů pro mzdy (odměny) za prosinec 2002 je do 18. prosince 2002. Praha, dne 29. listopadu 2002 Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Sdělení děkana ve věci výuky pro posluchače jiných fakult

Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty V Praze dne 9.10.2002 Ukládám všem vedoucím základních součástí, kteří vyučují pro posluchače jiných fakult v rámci Univerzity Karlovy v Praze, aby vždy před zahájením semestru předali písemnou formou tajemníkovi FF UK oznámení, v němž bude uveden počet studentů, rozsah výuky, seznam vyučujících s hodinovým úvazkem týdně, příp. předpokládaný rozsah dalších hodin souvisejících s výukou […]

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia

Děkan (zastoupený proděkanem pro bakalářské a magisterské studium) bude doporučovat panu rektorovi žádosti studentů o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia (tj. dobu delší, nežli je standardní doba studia navýšená o jeden rok) počínaje zimním semestrem akademického roku 2002/2003 podle následujících kritérií. Doporučit prominutí tohoto poplatku lze pouze: studentům v sedmém roce magisterského studia, kteří během […]