VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

04

zpět Opatření číslo 4/2008 – k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2000 Toto opatření je vydáno v souladu s čl. 9, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK, který stanoví maximální dobu studia v doktorském studijním programu na 8 let a na z něj vyplývající skutečnost, že studujícím doktorských studijních programů přijatým ke studiu […]

02

zpět Opatření číslo 2/2008 – Směrnice pro oběh účetních dokladů na Filozofické fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA SMĚRNICE PRO OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení […]

01

zpět Opatření číslo 1/2008 – k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 1. Úvodní ustanovení V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do bakalářského studia na FF […]

8-11 – p

Harmonogram přijímacího řízení 2009/2010 oborů s datem podání přihlášek do 15.5.2009 (příloha k Opatření děkana č. 8-11/2009 k organizaci přijímacího řízení 2009/2010) 23.3. – referát přijímacího řízení (dále jen RPŘ) zpracuje přehled o počtu uchazečů na jednotlivých oborech 23.3. – RPŘ vyzve elektronicky vedoucí základních součástí k oznámení termínů a místností konání 2. kola a ústních jednokolových přijímacích zkoušek 24.3. […]

Opatření děkana č. 11/2009 k písemné části přijímací zkoušky 2009/2010

zpět Pravidla pro vykonání zkoušky: uchazeč smí otevřít obálku s materiály a zahájit práci až po výslovném pokynu dozoru; v průběhu vypracovávání písemné práce se nepřipouštějí dotazy, uchazeč smí opustit místnost pouze ve výjimečných případech a se souhlasem pedagogického dozoru; v tomto případě pedagogický dozor vyhotoví protokol, který odevzdá spolu s ostatními materiály na referát přijímacího řízení (protokol […]

Opatření děkana č. 23/2009, kterým se ruší Opatření děkana č. 14/2006

zpět Z důvodu změny pravidel pro nakládání s prostředky specifického výzkumu v rámci Univerzity Karlovy v Praze se ruší opatření děkana číslo 14/2006 „Podmínky a pravidla poskytování finanční podpory z prostředků specifického výzkumu na studentské projekty a projekty spolupráce akademických pracovníků se studenty a na stipendia“ včetně všech novelizací. Toto opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2010. V Praze dne 9. prosince […]

Opatření číslo 22/2009 k vysílání studentů na stáže v rámci LLP/Erasmus

zpět Na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmu mohou být vysílání pouze studenti, kteří v době stáže studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím roce navazujícího magisterského programu. Student pětiletého programu může vyjet nejpozději v šestém roce studia. Administrativní postup a povinnosti studenta (nástup na stáž, povinnosti po návratu ze stáže) jsou specifikovány na www stránkách FF […]

Opatření číslo 21/2009 – ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2008/2009

zpět V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2008/2009 ve výši 13.000,- Kč. Seznam studentů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky bude zveřejněn nejpozději do 27.11.2009. Student, jemuž bylo přiznáno stipendium, uvede na předepsaném tiskopise (formuláři) potřebné údaje (číslo bankovního účtu […]

Opatření děkana č. 20/2009 – k čerpání finančních prostředků na mobility programu LLP/Erasmus na letní semestr 2009/10

zpět Opatření navazuje na Opatření děkana č. 16/2009. Na základě informací z Evropské kanceláře, odboru pro zahraniční styky RUK o krácení požadovaných prostředků ze strany MŠMT ČR pro UK, že účelem čerpání přidělených finančních prostředků v kategorii mobility student – studijní pobyty v rámci programů LLP/Erasmus na akademický rok 2009/10 nemohou být zahraniční pobyty studentů FF UK financovány […]

Opatření děkana č. 19/2009 – Pravidla FF UK pro správu majetku (navazující na Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze)

zpět Úvodní ustanovení Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. k) zákona o vysokých školách patří nakládání s majetkem v souladu se zvláštními předpisy do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy, podle § 6 odst. 2 tohoto zákona organizaci a činnost veřejné vysoké školy upravují její vnitřní předpisy. Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze schválil dne 28. ledna 2000 vnitřní […]