VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Pravidla pro mimořádné navyšování mzdových balíčků základních součástí fakulty

I. Tarify nových docentů a profesorů

 1. S účinností od 1. ledna 2002 se navyšuje v případě úspěšného habilitačního řízení mzdový tarif příslušného pracovníka o 1.000,- Kč měsíčně; při úspěšném řízení ke jmenování profesorem o 2.000,- Kč měsíčně. Při zkráceném pracovním úvazku se tarif zvyšuje o poměrnou část.

 2. Toto navýšení bude hrazeno z celofakultních prostředků. Případné další navýšení jak tarifů tak dalších složek platu je možné z balíčku základní součásti.

 3. Opatření se týká pouze nových docentů a profesorů, kteří jsou v hlavním pracovním poměru na naší fakultě a bude platit pro futuro.

 4. Zvýšení tarifů nových docentů a profesorů bude provedeno centrálně od 1. července 2002, a to s účinností od 1. dne následujícího měsíce, v němž byl udělen příslušný titul; poté bude toto navýšení prováděno průběžně v návaznosti na změnu pracovní smlouvy příslušného nového docenta nebo profesora.

II. Možnost mimořádného navýšení balíčků

 1. Základní součásti mají v roce 2002 možnost ucházet se o mimořádné zvýšení mzdového balíčku, a to za tímto účelem a za těchto podmínek:

  1. Vytvoření nového pracovního místa. Podpora z celofakultních prostředků je stanovena na 150 tis. Kč ročně (bez sociálního a zdravotního pojištění, které se hradí z rozpočtu fakulty). V roce 2002 bude takto podpořeno vytvoření 5 nových pracovních míst.

  2. Posílení mzdového fondu základní součásti o 50 tis. Kč ročně (bez sociálního a zdravotního pojištění, které se hradí z rozpočtu fakulty). Tuto podporu lze použít na zvýšení osobních ohodnocení stávajících pracovníků, resp. na pokrytí dohod o externí spolupráci apod. V roce 2002 bude o tuto částku posílen mzdový balíček 5 základních součástí fakulty.

  3. Jedna základní součást může podat žádost jen o jednu z obou uvedených finančních podpor.

  4. Mzdové balíčky budou vybraným základním součástem navýšeny od 1. října 2002 o 1 přiznané roční dotace. Plná výše této dotace bude promítnuta do základu mzdového balíčku na rok 2003.

 2. Žádosti o navýšení mzdového balíčku se podávají na formuláři do 10. června 2002. Tyto žádosti posoudí vědecká rada fakulty a stanoví tajným hlasováním pořadí naléhavosti žádostí, a to odděleně v obou typech navýšení mzdového balíčku.

 3. Toto pořadí je doporučením pro rozhodnutí děkana, který – jako statutární orgán fakulty – ze zákona výhradně zodpovídá za personální záležitosti fakulty.

 4. V roce 2003 bude, podle výše přidělené dotace na hlavní činnost, rozhodnuto, jaká částka bude na tento účel vyhrazena z celkového navýšení mzdového fondu fakulty.

Praha, dne 22. května 2002

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.