VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření číslo 13/2007 – k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2007/2008

zpět Za obsahovou a organizační přípravu písemné zkoušky (dále jen „testů“) prvního kola přijímacího řízení jsou zodpovědni garanti jmenovaní proděkankou pro studijní záležitosti. Organizují nezbytnou činnost autorů testů svého studijního programu, skupiny oborů nebo oboru při přípravě, výrobě a distribuci testů v dále stanoveném rozsahu. Schvalují definitivní podobu testů, která musí odpovídat strukturou a typem otázek […]

Opatření číslo 12/2007 – k pravidlům písemné části přijímací zkoušky 2007/2008

zpět Pravidla pro vykonání zkoušky: uchazeč smí otevřít obálku s materiály a zahájit práci až po výslovném pokynu dozoru; v průběhu vypracovávání písemné práce se nepřipouštějí dotazy, uchazeč smí opustit místnost pouze ve výjimečných případech a se souhlasem pedagogického dozoru; v tomto případě pedagogický dozor vyhotoví protokol, který odevzdá spolu s ostatními materiály na studijní oddělení (protokol bude […]

Opatření číslo 11/2007 – k organizaci přijímacího řízení 2007/2008

zpět Za provedení přijímacího řízení jsou odpovědni: v rámci koncepce přijímacího řízení proděkanka pro studijní záležitosti Jana Králová; v rámci činnosti studijního oddělení jeho vedoucí Jarmila Handzelová a referát pro přijímací řízení: Eliška Doušová a Michal Novotný; v rámci obsahové přípravy a provedení 1. kola přijímacího řízení garanti a autoři testů dle opatření děkana č. 13/2007; […]

Opatření číslo 10/2007 – k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2007/2008

zpět Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Nahlížení je upraveno čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK, organizačně administrativní náležitosti jsou stanoveny tímto opatření. […]

09

zpět Opatření číslo 9/2007 – k organizaci přijímacích zkoušek na povinně dvouoborových oborech v přijímacím řízení 2007/2008 V přijímacím řízení pro akademický rok 2007/2008, jak vyplývá ze čl. IV, odst. 3 a 4 Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008, došlo ke změně ve způsobu ověřování podmínek postupu do 2. kola a podmínek přijetí ke studiu na oborech […]

08

zpět Opatření číslo 8/2007 – ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2005/2006 V souladu s čl. 4 odst.4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2005/2006 ve výši 9.000,- Kč. V Praze dne 15. března 2007 PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Děkan

07

zpět Opatření číslo 7/2007 – ke studiu učitelství na FF UK Studenti magisterského studia přijatí ke studiu studijního programu učitelství pro střední školy před 1. 10. 2006 dostudují podle stávajících studijních plánů. Ostatní studenti se mohou přihlásit do akreditovaného kurzu Učitelství pro střední školy v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Přihlášky do kurzu CŽV přijímá referentka studijního oddělení Mgr. […]

06

zpět Opatření číslo 6/2007 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008 V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohy č. 6 Statutu UK v platném znění stanovuji pro akademický rok 2007/2008 poplatky spojené se studiem ve výši: 1. Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 […]

05

zpět Opatření číslo 5/2007 – k přestupu z prezenční do kombinované formy studia doktorských studijních programů studentů 3. ročníků Přestup do kombinované formy studia studentů třetích ročníků prezenčního studia postgraduálního studia nelze uskutečnit v případě, kdy student nesplní Individuální studijní plán včetně složení Státní doktorské zkoušky do konce třetího ročníku. V tomto případě bude hodnocen Hodnocením C a bude mu […]

04

zpět Opatření číslo 4/2007 – k poplatkům a náhradám nákladů za rigorózní řízení 1. Poplatek Výše poplatku činí 5 500,- Kč a je splatný formou převodu na bankovní účet č. 85631011/0100 pod variabilním symbolem 830005 nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 830005. Zaplacení poplatku prokazuje uchazeč doložením útržku složenky, kopií výpisu z účtu, nebo pokladním dokladem […]