VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

02

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia Kolegium děkana na svém jednání dne 29.9.2000 přijalo následující kritéria, podle nichž bude děkan podávat vyjádření p. rektorovi v záležitosti žádostí o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia: Prominout poplatek studentům 7. roku studia, kteří během studia přibrali další obor, tudíž překročili standardní délku studia pouze v součtu […]

Opatření děkana č. 25/2010 – Pravidla pro přebírání zpracovaných knih nakoupených z grantů a výzkumných záměrů

zpět S platností od 1. 12. 2010 se upravuje způsob přebírání knih, které byly zaevidovány a zpracovány v elektronické katalogu FF UK. Literatura zakoupená z prostředků grantů a výzkumných záměrů, a kterou budou řešitelé využívat po dobu trvání projektu, bude půjčována řešitelům, spoluřešitelům a dalším oprávněným osobám po dobu trvání grantu či výzkumného záměru, pouze přes automatizovaný výpůjční modul […]

Opatření děkana č. 24/2010 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2009/2010

zpět V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2009/2010 ve výši 10 000,- Kč. Seznam studentů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky bude zveřejněn nejpozději do 25.11.2010. Student, jemuž bylo přiznáno stipendium, uvede na předepsaném tiskopise (formuláři) potřebné údaje (číslo bankovního účtu […]

Opatření děkana č. 23/2010 – Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2010

zpět V návaznosti na plán inventarizací na rok 2010 a v souladu s opatřením děkana č. 17/2010, kterým byla vydána Pravidla FF UK pro provádění inventarizací majetku a závazků jmenuji ústřední inventarizační komisi: Předseda: Miroslava Jirková Členové: Ondřej Dufek (zástupce AS FF UK) Jan Pelán (zástupce AS FF UK) Mgr. Katarína Feriančíková Ing. Marcela Kvasničková Ing. Jan […]

Opatření děkana č. 22/2010 k elektronickému zápisu předmětů a atestací v akademickém roce 2010/2011

zpět Čl. 1 – Studenti Studenti bakalářských a magisterských programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2003/2004 a později, jsou povinni zapsat si všechny předměty, které budou chtít v akademickém roce 2010/2011 absolvovat, do studijního informačního systému (dále pouze „SIS“). Bez tohoto zápisu nelze konat příslušné kontroly studia předmětu (dále pouze „atestace“). Termíny elektronického zápisu předmětů jsou […]

Opatření děkana č. 21/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

zpět K provedení čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „SZŘ UK“), čl. 6a odst. 1 Rigorózního řádu UK (dále jen „RŘ UK“) a čl. 13 Opatření rektora č. 6/2010 (dále jen „OR 6/2010“) vydávám toto opatření, které doplňuje a upřesňuje postupy týkající se vypisování témat, odevzdávání, evidence a zpřístupňování závěrečných […]

Opatření děkana č. 20/2010 o doktorském studiu na FF UK. Novelizace k 29. 9. 2011

zpět V souvislosti s dlouhodobým úsilím o udržení kvality doktorského studia, s koncepcí posilování vědeckého charakteru tohoto studia a v návaznosti na formu nově akreditovaných doktorských studijních programů je nutné modifikovat pravidla doktorského studia. Toto opatření je vydáno ve smyslu čl. 19 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze v úplném znění z 22. června 2009. Opatření vychází z ustanovení […]

Opatření děkana 19/2010 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

zpět 1 Čl. 1 – Jednooborové a dvouoborové studium Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty: studium jednooborové, studium dvouoborové. Student dvouoborového studia obhajuje bakalářskou či diplomovou práci pouze na jednom z oborů podle vlastní volby. Student dvouoborového studia může při zápisu do dalšího ročníku požádat o převod do jednooborového studia. Pokud je jednooborové studium požadovaného […]

Opatření číslo 18/2010 – Plán inventarizací na rok 2010

zpět Úvodní ustanovení Toto opatření stanovuje v návaznosti na § 6, § 29 a § 30 zákona o účetnictví a v souladu s ustanovením opatření rektora Univerzity Karlovy č. 23/2004 a vnitřními předpisy Filozofické fakulty plán inventarizací na rok 2010. Plán inventarizací na rok 2010 V souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona o účetnictví ukládám Provést inventury […]

Opatření děkana č. 17/2010 Pravidla FF UK pro provádění inventarizací majetku a závazků

zpět Úvodní ustanovení Toto opatření stanovuje v souladu s § 6, § 29 a § 30 zákona o účetnictví a v návaznosti na ustanovení vnitřních předpisů Univerzity Karlovy zásady a postupy pro plánování a provádění inventarizace majetku a závazků (dále jen inventarizace) v podmínkách Filozofické fakulty. Podle tohoto opatření se nepostupuje v případě prováděn inventarizací podle zvláštních právních předpisů a […]