VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Harmonogram inventarizací na rok 2006

Inventarizace je zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověřování, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vedených v účetnictví. Skutečné stavy majetku a závazků se při inventarizaci zjišťují fyzickou inventurou u hmotného majetku dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru Ukládám provedení inventarizací […]

Sdělení k čerpání finančních prostředků

V Praze dne 6.2. 2006 vedoucím základních součástí řešitelům projektů VaV Věc: Sdělení k čerpání finančních prostředků Z důvodu zajištění plynulosti financování grantů a dalších projektů fakulty v roce 2006 budou související výdaje zálohovány po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť na první čtvrtletí 2006 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu roku 2005. PhDr. Michal […]

Pravidla pro zaměstnávání akademických pracovníků po dovršení 70 let věku

V Praze dne 31.5. 2005 ROZHODNUTÍ Rozšířené kolegium děkana schválilo na svém zasedání dne 31. května 2005 pravidla pro zaměstnávání akademických pracovníků po dovršení 70 let věku, kteří pobírají starobní důchod: Pracovníkovi, který v kalendářním roce dovrší 70 let věku, může být pracovní poměr prodloužen pouze jednou, a to maximálně do konce následujícího školního roku. Další prodloužení pracovního […]

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty v roce 2005

Stanovení termínu dovolené Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2005. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 7. 7. 2005 do 31. 8. 2005 s tím, že: bude personálně zajištěno náhradní přijímací řízení a přezkumné řízení v době od 15. do 19.8.2005, budou personálně zajištěny promoce 26., 27. a […]

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty UK v roce 2004

Stanovení termínu dovolené Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2004. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 7. 7. 2004 do 31. 8. 2004 s tím, že: bude personálně zajištěno náhradní přijímací řízení, všichni zúčastnění odevzdají podklady pro přijímací řízení na studijní oddělení před nástupem dovolené. Vedoucí […]

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků na rok 2005

V Praze dne 17. ledna 2005 Vedoucím základních součástí Řešitelům grantů Věc: Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků na rok 2005 Do doby schválení rozpočtu na rok 2005 povoluji čerpání grantových prostředků přidělených na rok 2005 v plné výši po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť lze čerpat do výše 25% rozpočtu předchozího roku. Prof. PhDr. […]

24_priloha

Vyjádření proděkana Rychlíka k habilitaci dr. Bílka Vážený pan Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Děkan FF UK Praha 3.2. 2004 Věc: tvrzení studenta 4. ročníku Kryštofa Chamonikolase o odmítnutí habilitace p.dr. Bílka Spectabilis, vážený pane děkane, Přešetřil jsem tvrzení p. Kryštofa Chamonikolase ohledně údajného odmítnutí habilitace p. dr. Petra Bílka, resp. Zbytečných průtahů v habilitačním řízení. Oznamuji Vám, že […]

Prohlášení děkana poskytnuté AS UK FF dne 12.2. 2004 k letáku předloženém v podnětu prof. PhDr. Jana Bouzka, CSc.

Vážené senátorky, vážení senátoři, přikládám vyjádření k letáku předloženému v podnětu prof. PhDr. Jana Bouzka, CSc. Leták obsahuje tvrzení buď zcela nepravdivá (a, c, e) nebo účelově překrucující skutečnosti (b, d). Dovolte tedy, abych se k jednotlivým bodům stručně vyjádřil. a) Údajné zastavení projektu centrální fakultní knihovny. Není pravda, že vedení FF UK ustoupilo od původního záměru vybudování […]

Rozhodnutí děkana k užívání služebního vozu

Všem základním součástem FF UK 20. května 2003 Vážení kolegové, Na základě rozhodnutí vedení FF UK bude ode dne 1. června t. r. v platnosti formulář „Žádosti o použití služebního vozu„, který bude sloužit jako podklad pro řidiče FFUK k vykonání služební jízdy. Formuláře budou k dispozici na internetových stránkách FFUK pod odkazem „Sekretariát děkana“ nebo v tištěné podobě v sekretariátě děkana. […]

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků

V Praze dne 13. května 2003 Č-j. 300/SD/2003 Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty UK v roce 2003 Stanovení termínu dovolené Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2003. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 7. 7. 2003 do 29. 8. 2003 s tím, že: bude personálně […]