VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 16/2011 – Ochrana osobních údajů

zpět Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví v návaznosti na § 5 a § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů zaměstnanců, studentů a posluchačů Filozofické fakulty (dále jen „dotčené osoby“) a opatření proti jejich zneužití. Filozofická fakulta jakožto správce osobních údajů […]

Opatření děkana č. 15/2011 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011

zpět Část I. – Základní ustanovení Čl. 1 V době od 3. října do 7. října 2011 bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, […]

Opatření děkana č. 14/2011 – Plán inventarizací na rok 2011

zpět Čl. I Úvodní ustanovení Toto opatření stanovuje v návaznosti na § 6, § 29 a § 30 zákona o účetnictví a v souladu s ustanovením opatření rektora Univerzity Karlovy č. 23/2004 a vnitřními předpisy Filozofické fakulty plán inventarizací na rok 2011. Čl. II Plán inventarizací na rok 2011 V souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona o […]

Opatření děkana č. 13/2011 – Harmonogram akademického roku 2011/2012

zpět Bakalářské a magisterské studium Zahájení akademického roku 1. 10. 2011 Imatrikulace 10. a 11. 10. 2011 od do Výuka v zimním semestru 3. 10. 2011 6. 1. 2012 Zápis do IS 23. 9. 2011 10.00 h. 27.10. 2011 18.00 h. Zápis do IS pro studenty jiných fakult 17. 10. 2011 10.00 h. 27.10. 2011 18.00 h. Vánoční prázdniny 23. 12. 2011 2. 1. 2012 Zkouškové období 9. 1. 2012 17. 2. 2012 Výuka v letním semestru 20. 2. 2012 18. 5. 2012 Zápis do IS 13. 2. 2012 10.00 h. 16. 3.2012 18.00 h. Zápis do […]

Opatření děkana č.12/2011 k individuálním vzdělávacím pobytům na Filozofické fakultě UK. Individuální vzdělávací pobyt samoplátců (dále jen „vzdělávací pobyt“) se realizuje v rámci celoživotního vzdělávání.

zpět Čl. 1 – Podmínky vzdělávacího pobytu Vzdělávací pobyt je možné uskutečnit na všech nabízených oborech bakalářského a magisterského studia pouze za předpokladu, že s ním souhlasí vedoucí příslušné katedry/ústavu FF UK. Výuka probíhá převážně v českém jazyce, některé kurzy mohou být nabízeny i v cizích jazycích. Délka vzdělávacího pobytu může být stanovena v rozmezí od minimálně čtyř týdnů […]

Opatření děkana č. 11/2011 – Principy uznávání předmětů na FF UK

zpět Uznání volitelných předmětů (VP) Volitelné předměty jsou uznávány vždy s kredity, a to bez své konkrétní identity pouhým uznáním příslušného počtu kreditů. Uznání předmětů, které student ve stávajícím studiu1 splnil coby volitelné a chce je uznat jako povinné (PP) či povinně volitelné (PVP) V tomto případě se jedná pouze o překlasifikování VP na PP nebo […]

Opatření děkana č. 10/2011 k vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmus v roce 2011/2012

zpět Vzhledem k tomu, že prostředky na stipendia LLP/Erasmus přidělené RUK v současné době nestačí k pokrytí stipendií všech studentů nominovaných na výjezd ústavy/katedrami v plné výši, stanovuji pro akademický rok 2011/2012 následující: Úspěšné absolvování výběrového řízení na úrovni ústavu/katedry a následné přijetí partnerskou univerzitou nezakládají automaticky nárok na stipendium LLP/Erasmus v nejvyšší možné výši stanovené NAEP ČR. Z finančních […]

Opatření děkana č. 8/2011 k realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky

zpět Obsah opatření: I. Harmonogram přijímacího řízení 2011/12 – základní termíny II. Organizace přijímacího řízení III. Obsahová příprava písemného kola přijímací zkoušky III. Obsahová příprava písemného kola přijímací zkoušky IV. Obecná pravidla pro vykonání písemné části přijímací zkoušky Harmonogram přijímacího řízení 2011/12 – základní termíny Do 2. 5. – Referát přijímacího řízení (dále RPŘ) zajistí odeslání […]

Opatření děkana č. 9/2011 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2011/2012

zpět Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Nahlížení je upraveno čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK (www.cuni.cz), organizačně administrativní náležitosti jsou stanoveny tímto […]

Opatření děkana č. 7/2011 – Povinná pole webových stránek základních součástí FF UK v českém a anglickém jazyce

zpět Stanovuji tímto povinná pole webových stránek základních součástí FF UK v českém a anglickém jazyce. Povinným prvkem na domovské webové stránce každé základní součásti FF UK je vždy logo FF UK s plným názvem a odkazem na fakultní webovou stránku. Informační standard – povinná pole webových stránek základních součástí FF UK v češtině: O ÚSTAVU / KATEDŘE […]