VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Sdělení děkana ve věci výuky pro posluchače jiných fakult

Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty V Praze dne 9.10.2002 Ukládám všem vedoucím základních součástí, kteří vyučují pro posluchače jiných fakult v rámci Univerzity Karlovy v Praze, aby vždy před zahájením semestru předali písemnou formou tajemníkovi FF UK oznámení, v němž bude uveden počet studentů, rozsah výuky, seznam vyučujících s hodinovým úvazkem týdně, příp. předpokládaný rozsah dalších hodin souvisejících s výukou […]

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia

Děkan (zastoupený proděkanem pro bakalářské a magisterské studium) bude doporučovat panu rektorovi žádosti studentů o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia (tj. dobu delší, nežli je standardní doba studia navýšená o jeden rok) počínaje zimním semestrem akademického roku 2002/2003 podle následujících kritérií. Doporučit prominutí tohoto poplatku lze pouze: studentům v sedmém roce magisterského studia, kteří během […]

Pravidla pro mimořádné navyšování mzdových balíčků základních součástí fakulty

I. Tarify nových docentů a profesorů S účinností od 1. ledna 2002 se navyšuje v případě úspěšného habilitačního řízení mzdový tarif příslušného pracovníka o 1.000,- Kč měsíčně; při úspěšném řízení ke jmenování profesorem o 2.000,- Kč měsíčně. Při zkráceném pracovním úvazku se tarif zvyšuje o poměrnou část. Toto navýšení bude hrazeno z celofakultních prostředků. Případné další navýšení jak […]

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty UK v roce 2002

V Praze dne 22. května 2002 Č-j. 49/SD/2002 Stanovení termínu dovolené Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2002. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 8. 7. 2002 do 30. 8. 2002 s tím, že: bude personálně zajištěno náhradní přijímací řízení, všichni zúčastnění odevzdají podklady pro přijímací řízení […]

Hlavní zásady provozu výpočetní techniky Filozofické fakulty UK

Veškerá výpočetní technika ve vlastnictví Filozofické fakulty UK je ve správě Laboratoře výpočetní techniky (LVT) a je součástí počítačové sítě fakulty. Z důvodů zajištění bezproblémového chodu sítě a efektivní údržby počítačů je nutno dodržovat následující pravidla: Změny konfigurace pracovních stanic a instalaci nových programů nebo hardwarového zařízení doporučujeme konsultovat s LVT. Jinak LVT nenese odpovědnost za funkčnost […]

Přidělení finančních prostředků pro přijímací řízení

základní součásti dostávají dotaci ve výši 190,- Kč na jednu podanou přihlášku. Tato částka je určena na odměny členům zkušebních komisí, pracovníkům, kteří opravují testy a dozorují první kolo přijímacího řízení, a na administrativní výdaje, s výjimkou nákladů na rozmnožení písemných testů. technické rozmnožení písemných testů a případně jejich strojové vyhodnocení hradí fakulta. Pokud rozmnožení písemného […]

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia

Kolegium děkana na svém jednání dne 29.9.2000 přijalo následující kritéria, podle nichž bude děkan podávat vyjádření p. rektorovi v záležitosti žádostí o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia: Prominout poplatek studentům 7. roku studia, kteří během studia přibrali další obor, tudíž překročili standardní délku studia pouze v součtu obou oborů, nikoliv na každém jednotlivě. Prominout poplatek studentům 7. roku […]

Počítače pro základní součásti

Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty UK Praha, dne 14. ledna 2002 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, jak jsme informovali na poslední poradě vedoucích základních součástí, zakoupila fakulta pro každou katedru nebo ústav jeden osobní počítač Dell OptiPlex GX50 (procesor Celeron 1GHz, 128 MB RAM, 20 GB HDD). Cílem tohoto opatření je zajistit, aby každá základní součást měla […]

Změna vnitřního mzdového předpisu UK

Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty UK Praha, dne 11. ledna 2002 Vážené kolegyně, vážení kolegové, Akademický senát schválil dne 30. listopadu 2001 změnu vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy, jehož součástí je nové tarifní rozpětí mzdových tříd. Tuto změnu registrovalo MŠMT dne 28. prosince 2001. Podle tohoto vnitřního předpisu nabývá tato změna platnosti dnem registrace a účinnosti první den […]

09

Harmonogram porad vedoucích základních součástí v roce 2002 Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty UK Praha, dne 8. ledna 2002 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovoluji si vám zaslat harmonogram porad vedoucích základních součástí: 24. ledna 2002, 13-15 hod., míst. 104 28. března 2002, 13-15 hod., míst. 104 23. května 2002, 13-15 hod., míst. 104 19. září 2002, 13-15 hod., míst. 104 28. listopadu […]