VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 25/2010 – Pravidla pro přebírání zpracovaných knih nakoupených z grantů a výzkumných záměrů

S platností od 1. 12. 2010 se upravuje způsob přebírání knih, které byly zaevidovány a zpracovány v elektronické katalogu FF UK.

 1. Literatura zakoupená z prostředků grantů a výzkumných záměrů, a kterou budou řešitelé využívat po dobu trvání projektu, bude půjčována řešitelům, spoluřešitelům a dalším oprávněným osobám po dobu trvání grantu či  výzkumného záměru, pouze přes automatizovaný výpůjční modul knihovního systému Aleph.

 2. Postup při registraci a předávání nakoupené literatury pro řešení projektu:

  1. Knihy a další druhy dokumentů budou předány k evidenci do Koordinačního a metodického centra (dále KMC) společně s potřebnými údaji (1. Jméno a příjmení kontaktní osoby, 2. E-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby, 3. Identifikační číslo grantu/výzkumného záměru, 4. Název dílčí knihovny FF UK, do jejíhož fondu budou zakoupené dokumenty zaevidovány). Kontaktní osobou může být řešitel, jeho spoluřešitelé a další oprávněné osoby, které budou literaturu bezprostředně využívat během trvání projektu a stanou se držiteli grantové výpůjčky.

  2. Zpracované dokumenty předá pracovník KMC knihovníkovi/správci příslušné oborové knihovny.

  3. Knihovník/správce dílčí knihovny FF UK zařadí dokumenty do evidence knihovny, popř. přidělí knihám signatury a vyzve řešitele/spoluřešitele/oprávněnou osobu k jejich převzetí na „grantovou výpůjčku“.

  4. Převzetí dokumentů na „grantovou výpůjčku“ je možné pouze na základě průkazu Univerzity Karlovy (http://www.cuni.cz/UK-1444.html). Pro přehled o výpůjčkách je možno využívat volby „čtenář“ na stránkách Centrálního katalogu Univerzity Karlovy http://ckis.cuni.cz po přihlášení.

  5. Výpůjční lhůta pro dokumenty nakoupené z jednotlivých typů projektů trvá po dobu jejich řešení. Po skončení projektu vrátí držitelé grantové výpůjčky dokumenty příslušené knihovně, která změní status jednotek z „grantová výpůjčka“ podle svých potřeb (např. „prezenčně“, „běžná výpůjčka“ atd.). Změna statutu knihovní jednotky je v kompetenci knihovníka/správce příslušné knihovny. Pokud knihy profilově neodpovídají fondu knihovny, nebo se v ní nacházejí v multiplicitním množství, může je knihovník/správce knihovny nabídnout k převodu do jiných knihoven FF UK prostřednictvím KMC.

  6. Literatura zakoupená z finančních prostředků grantu/výzkumného záměru, která je určena k volnému využití studentům a zaměstnancům FF UK nebude evidována jako grantová výpůjčka a bude ihned zařazena do fondu. Knihovník/správce příslušné knihovny přidělí knihovním jednotkám status dle potřeb knihovny (např. „prezenčně“, „běžná výpůjčka“ atd.).

 3. Členům ústavů, jejichž knihovny mají automatizovaný výpůjční systém (AVP), budou i nadále grantové výpůjčky půjčovat jejich domovské knihovny.

  Týká se oborů: Andragogika, anglistika, dějiny umění, etnologie, filozofie a religionistika, germanistika, historie, hudební věda, iberoamerikanistika, kulturologie, logika, pedagogika, psychologie, romanistika, sociologie, translatologie. Studia Blízkého východu (zavedení AVP do konce roku 2010).

 4. Členům ústavů, jejichž knihovny nemají automatizovaný výpůjční systém, nebo jejichž knihovní fondy byly přesunuty do CeSIS, budou grantové výpůjčky zapůjčeny v CeSIS.

  Týká se oborů: Bohemistická studia, rusistika, obecná lingvistika, divadelní věda, filmová věda, fonetika, pomocné vědy historické a archivnictví.

  Knihy budou v CeSIS připraveny k vypůjčení po dobu jednoho měsíce, po předchozí domluvě i déle. V případě, že si držitelé grantů literaturu v dané době nevyzvednou, budou knihy zařazeny do fondu oborové knihovny, do níž byly zapsány, a bude jim změněn status z „grantové výpůjčky“ na jiný, dle potřeb knihovny.

 5. Oborům, pro něž jsou dokumenty zpracovávány na pracovišti KMC v Celené ulici (místnost č. 305), bude literatura půjčována od 1. 1. 2011 na tomto pracovišti. Do té doby zůstává způsob předávání literatury neměnný.

  Týká se odborů: Estetika, studia centrální a jižní Asie, hospodářské a sociální dějiny, prehistorická archeologie, klasická archeologie, klasická filologie, srovnávací jazykověda, teoretická a komutační lingvistika.

 6. Základní součásti se sídlem v Jinonicích (Ústav informačních studií a knihovnictví, Ústav politologie, Katedra sociální práce) objednávají literaturu prostřednictvím Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (dále KSV). Majetkovou evidenci a katalogizaci zakoupených dokumentů provádí KSV, grantové výpůjčky jsou poskytovány v této knihovně.

V Praze dne 23. listopadu 2010

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)