VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Přidělení finančních prostředků pro přijímací řízení

základní součásti dostávají dotaci ve výši 190,- Kč na jednu podanou přihlášku. Tato částka je určena na odměny členům zkušebních komisí, pracovníkům, kteří opravují testy a dozorují první kolo přijímacího řízení, a na administrativní výdaje, s výjimkou nákladů na rozmnožení písemných testů. technické rozmnožení písemných testů a případně jejich strojové vyhodnocení hradí fakulta. Pokud rozmnožení písemného […]

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia

Kolegium děkana na svém jednání dne 29.9.2000 přijalo následující kritéria, podle nichž bude děkan podávat vyjádření p. rektorovi v záležitosti žádostí o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia: Prominout poplatek studentům 7. roku studia, kteří během studia přibrali další obor, tudíž překročili standardní délku studia pouze v součtu obou oborů, nikoliv na každém jednotlivě. Prominout poplatek studentům 7. roku […]

Počítače pro základní součásti

Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty UK Praha, dne 14. ledna 2002 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, jak jsme informovali na poslední poradě vedoucích základních součástí, zakoupila fakulta pro každou katedru nebo ústav jeden osobní počítač Dell OptiPlex GX50 (procesor Celeron 1GHz, 128 MB RAM, 20 GB HDD). Cílem tohoto opatření je zajistit, aby každá základní součást měla […]

Změna vnitřního mzdového předpisu UK

Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty UK Praha, dne 11. ledna 2002 Vážené kolegyně, vážení kolegové, Akademický senát schválil dne 30. listopadu 2001 změnu vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy, jehož součástí je nové tarifní rozpětí mzdových tříd. Tuto změnu registrovalo MŠMT dne 28. prosince 2001. Podle tohoto vnitřního předpisu nabývá tato změna platnosti dnem registrace a účinnosti první den […]

09

Harmonogram porad vedoucích základních součástí v roce 2002 Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty UK Praha, dne 8. ledna 2002 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovoluji si vám zaslat harmonogram porad vedoucích základních součástí: 24. ledna 2002, 13-15 hod., míst. 104 28. března 2002, 13-15 hod., míst. 104 23. května 2002, 13-15 hod., míst. 104 19. září 2002, 13-15 hod., míst. 104 28. listopadu […]

08

Zálohování výzkumných záměrů, vědeckých center, pokračujících grantů a provozu základních součástí v roce 2002 Praha, dne 7. ledna 2002 Čj. 3/SD/2002 Základním součástem Filozofické fakulty UK Od 14. ledna 2002 bude fakulta zálohovat výzkumné záměry, vědecká centra, pokračující granty a provoz základních součástí v tomto rozsahu: Každý výzkumný záměr neinvestičními prostředky ve výši 200.000,- Kč. Každé výzkumné centrum neinvestičními […]

07

Návrh hlavních zásad personální politiky V zájmu zvyšování kvality výuky a badatelské práce, v zájmu zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků FF UK a omlazování učitelské části akademické obce, v zájmu zřejmější perspektivy a motivace těch, kteří spojili svůj odborný život s FF UK a usilují o dynamický rozvoj naší fakulty směrem k nejprestižnějším světovým akademickým pracovištím, vycházeje ze zákona […]

06

Sdělení děkana FF UK k otázce prodlužování pracovních smluv akademických pracovníků v hlavním pracovním poměru na FF UK v roce 2001 Vedoucím základních součástí FF UK Sdělení děkana FF UK k otázce prodlužování pracovních smluv akademických pracovníků v hlavním pracovním poměru na FF UK v roce 2001 Pracovní smlouvy, které byly již v loňském roce prodlouženy jen o jeden rok, nebudou prodlouženy, […]

05

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků FF UK v roce 2001 Stanovení termínu dovolené Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2001. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 2. 7. 2001 do 28. 8. 2001 s tím, že: bude personálně zajištěno náhradní přijímací řízení, všichni zúčastnění odevzdají podklady […]

04

Zálohování finančních prostředků na řešení VZ a grantových projektů Řešitelům výzkumných záměrů, řešitelům grantových projektů věc: zálohování finančních prostředků na řešení VZ a grantových projektů Praha, dne 2. března 2001 S účinností od dnešního dne bude fakulta zálohovat finanční prostředky na řešení výzkumných záměrů a grantových projektů takto: Výzkumné záměry: Investiční prostředky budou zálohovány ve výši […]