VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 22/2010 k elektronickému zápisu předmětů a atestací v akademickém roce 2010/2011

Čl. 1 – Studenti

 1. Studenti bakalářských a magisterských programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2003/2004 a později, jsou povinni zapsat si všechny předměty, které budou chtít v akademickém roce 2010/2011 absolvovat, do studijního informačního systému (dále pouze „SIS“). Bez tohoto zápisu nelze konat příslušné kontroly studia předmětu (dále pouze „atestace“).

 2. Termíny elektronického zápisu předmětů jsou stanoveny harmonogramem akademického roku 2010/2011 takto: pro zimní semestr od 4. 10. 2010 (10,00 hod.) do 29. 10. 2010 (18,00 hod.); pro letní semestr 21. 2. 2011 (10,00 hod.) do 18. 3. 2011 (18,00 hod.). Po uplynutí těchto termínů studenti nemohou předměty do SIS zapisovat, ani zapsané předměty škrtat. Předměty zimního semestru mohou ve výjimečných případech studenti zpětně zapsat v termínu pro zápis do letního semestru.

 3. Po zapsání všech předmětů je student povinen provést v SIS kontrolu zápisu předmětů, která ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis do jednotlivých předmětů, a upravit zapsané předměty podle výsledku této kontroly. V případě nerespektování jejího výsledku nebude studentovi do SIS zapsán žádný předmět.

 4. Zápis atestací do SIS student kontroluje průběžně, nejpozději vždy po sedmi pracovních dnech od vykonání atestace. V případě zjištěných nesrovnalostí (absence výsledku atestace, neshoda ve výsledku nebo datu vykonání atestace apod.) studující neprodleně kontaktuje příslušné zkoušející, případně osoby pověřené zápisem výsledků na jednotlivých základních součástech. Pokud nedojde k nápravě do termínů stanovených v čl. 2, odst. 5, kontaktuje student vedoucího příslušného základní součásti.

 5. Pro splnění předmětu a započítání příslušných kreditů musí být splněny všechny jeho atestace a všechny případné prerekvizity a korekvizity.

 6. Pro studenty, kteří zahájili studium 2006/2007 a později, jsou pro kontrolu studijních povinností a pro zápis do dalšího roku studia rozhodující údaje uvedené v SIS do 18. 9. 2011. Pokud student nebude mít v SIS do tohoto termínu zapsáno splnění všech atestací příslušného předmětu včetně případných prerekvizit a korekvizit, nelze za tento předmět započítat příslušné kredity pro postup do dalšího ročníku.

Čl. 2 – Vyučující a základní součástí fakulty (tj. katedry, ústavy apod.)

 1. Za včasné a správné zanesení jednotlivých předmětů a jejich atributů do SIS zodpovídá vedoucí příslušné základní součásti. Za včasné a správné zapsání atestací do SIS a za shodu údajů ve studijním informačním systému a ve výkazu o studiu indexu zodpovídají vyučující jednotlivých předmětů a vedoucí příslušné základní součásti.

 2. Na každé základní součásti ustanoví příslušný vedoucí minimálně jednu osobu funkcí „lokálního správce SIS“, jehož úkolem je zanášení předmětů a jejich atributů do SIS, a dvě osoby pověřené zápisem atestací do SIS (v odůvodněných případech může být těchto osob více). Funkci lokálního správce SIS a osoby pověřené zápisem atestací může vykonávat jedna osoba.

 3. Lokálním správcem SIS, ani osobou pověřenou zápisem atestací nesmít být student bakalářského či magisterského studia, student doktorského studia může tyto funkce vykonávat pouze ve výjimečných případech za podmínky, že je zaměstnancem FF UK.

 4. Vedoucí základních součástí dodají nejpozději do 30. října 2010 na referát SIS aktualizovaný seznam lokálních správců a osob pověřených zápisem atestací včetně funkčních kontaktů na tyto osoby. Pokud tak vedoucí příslušné součásti ve stanoveném termínu neučiní, má se za to, že funkce lokálního správce SIS a osoby pověřenou zápisem atestací vykonává sám vedoucí příslušné základní součásti. Povinnost ustanovit druhou osobu pověřenou zápisem atestací tím není nijak dotčena.

 5. Vedoucí základní součásti zajistí dostupnost lokálních správců SIS a osob pověřených zápisem atestací tak, aby bylo možné napravit příslušné nesrovnalosti v SIS (viz čl. 1, odst. 4) v následujících termínech: v období od 12. do 30. září 2011 do dvou pracovních dnů, během měsíce července a srpna do třiceti pracovních dnů, ve zbývajícím období akademického roku do pěti pracovních dnů.

Čl. 3 – Doplňující a technická ustanovení

 1. V případě, kdy se údaje o předmětu (především název předmětu, vyučující, druh atestace a počet kreditů) ve studijním informačním systému neshodují s údaji uvedenými v Seznamu přednášek pro rok 2010/2011 či s konkrétní realizací předmětu, student si předmět nezapisuje a kontaktuje neprodleně lokálního správce SIS na příslušné základní součásti.

 2. Studenti bakalářských a magisterských programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2002/2003 a dříve si do SIS zapisují pouze předměty Cizí jazyk a Filosofie ze společného základu.

 3. SIS je přístupný na adrese https://is.cuni.cz/studium.

 4. Informace o SIS včetně nápovědy pro používání systému, seznamu kontaktních osob referátu SIS, lokálních správců SIS a osob pověřených zápisem atestací jsou k dispozici na webové stránce http://www.ff.cuni.cz/ff-1436/.

V Praze dne 11. října 2010

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK v Praze

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)