VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 5/2012 k realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky

Obsah Harmonogram přijímacího řízení 2012/13 – základní termíny Organizace přijímacího řízení Obsahová příprava a technické zajištění průběhu písemného kola přijímací zkoušky Obecná pravidla pro vykonání písemné části přijímací zkoušky Plný text opatření  

Opatření děkana č. 4/2012 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2012/2013

Obsah Opatření stanovuje v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění pro akademický rok 2012/2013 výši poplatků spojených se studiem, a to: poplatek „za delší studium“, poplatek „za další studium“, poplatek „pro studijní program v cizím jazyce“ a poplatek „za přijímací řízení“. Plný text opatření

Opatření děkana č. 3/2012 Principy přiznávání individuálních studijních plánů na Filozofické fakultě UK

Obsah Čl. 1. Přiznávání individuálních studijních plánů Čl. 2. Podoba individuálního studijního plánu Plný text opatření

Opatření děkana č. 2/2012 – k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2004/2005

Obsah Opatření stanovuje povinnosti studentů doktorských studijních programů přijatých ke studiu v ak. roce 2004/2005 a povinnosti předsedů oborových rad. Plný text opatření

Opatření děkana č. 1/2012 – Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK

Obsah Opatření stanovuje podobu fakultních periodik, pravomoci a povinnosti redakcí a vydavatelství. Plný text opatření

Opatření děkana č. 23 /2011 k realizaci přijímacího řízení podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ pro akademický rok 2012/2013

zpět 1. Úvodní ustanovení V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji přijímací řízení, které umožňuje studentům: měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího oboru; měnit stávající magisterské pětileté studium na bakalářské studium stejného […]

Opatření děkana č. 24/2011 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2010/2011

zpět V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2010/2011 ve výši 10 000 Kč. Seznam studentů, jimž je stipendium za vynikající studijní výsledky přiznáno dle platných Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě UK, byl zveřejněn na konci listopadu 2011. Studenti, kteří mají na toto […]

Opatření děkana č. 22/2011 – Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2011

Opatření děkana č. 21/2011 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2011

zpět V návaznosti na Opatření rektora č. 26/2009 (dále jen „Opatření rektora“) se vydává podle čl. 2, odst. 5 a čl. 2a, odst. 5 Opatření rektora, následující opatření děkana FF UK upřesňující termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související […]

Opatření děkana č. 20/2011 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

zpět Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád UK (dále jen „SZŘ UK“) a na Pravidla pro organizaci studia na FF UK v Praze schválená dne 23. 5. 2010 (viz článek 12 těchto pravidel) a nahrazuje opatření děkana 19/2010. Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty: studium jednooborové, studium dvouoborové. Student […]