VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

09

zpět Opatření číslo 9/2007 – k organizaci přijímacích zkoušek na povinně dvouoborových oborech v přijímacím řízení 2007/2008 V přijímacím řízení pro akademický rok 2007/2008, jak vyplývá ze čl. IV, odst. 3 a 4 Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008, došlo ke změně ve způsobu ověřování podmínek postupu do 2. kola a podmínek přijetí ke studiu na oborech […]

08

zpět Opatření číslo 8/2007 – ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2005/2006 V souladu s čl. 4 odst.4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2005/2006 ve výši 9.000,- Kč. V Praze dne 15. března 2007 PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Děkan

07

zpět Opatření číslo 7/2007 – ke studiu učitelství na FF UK Studenti magisterského studia přijatí ke studiu studijního programu učitelství pro střední školy před 1. 10. 2006 dostudují podle stávajících studijních plánů. Ostatní studenti se mohou přihlásit do akreditovaného kurzu Učitelství pro střední školy v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Přihlášky do kurzu CŽV přijímá referentka studijního oddělení Mgr. […]

06

zpět Opatření číslo 6/2007 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008 V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohy č. 6 Statutu UK v platném znění stanovuji pro akademický rok 2007/2008 poplatky spojené se studiem ve výši: 1. Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 […]

05

zpět Opatření číslo 5/2007 – k přestupu z prezenční do kombinované formy studia doktorských studijních programů studentů 3. ročníků Přestup do kombinované formy studia studentů třetích ročníků prezenčního studia postgraduálního studia nelze uskutečnit v případě, kdy student nesplní Individuální studijní plán včetně složení Státní doktorské zkoušky do konce třetího ročníku. V tomto případě bude hodnocen Hodnocením C a bude mu […]

04

zpět Opatření číslo 4/2007 – k poplatkům a náhradám nákladů za rigorózní řízení 1. Poplatek Výše poplatku činí 5 500,- Kč a je splatný formou převodu na bankovní účet č. 85631011/0100 pod variabilním symbolem 830005 nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 830005. Zaplacení poplatku prokazuje uchazeč doložením útržku složenky, kopií výpisu z účtu, nebo pokladním dokladem […]

03

zpět Opatření číslo 3/2007 – k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 1999 Toto opatření je vydáno v souladu s čl. 9, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK, který stanoví maximální dobu studia v doktorském studijním programu na 8 let a na z něj vyplývající skutečnost, že studujícím doktorských studijních programů přijatým ke studiu […]

02

zpět Opatření číslo 2/2007 – k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízeni pro akademický rok 2007/2008 1. Úvodní ustanovení V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do magisterského studia na FF […]

01

zpět Opatření číslo 1/2007 – k podávání přihlášek na povinně dvouoborové obory pro studenty FF UK v akademickém roce 2007/2008 Studentům FF UK, kteří v akademickém roce 2006/2007 studují v bakalářském nebo magisterské studijním programu studijní obor, který je akreditován jako dvouoborový, povoluji podat v rámci přijímacího řízení 2007/2008 přihlášku pouze na jeden obor dvouoborového studia bez povinnosti podat přihlášku […]

27_p1

zpět Pravidla pro poskytování stravovacích poukázek Nominální hodnota poukázky činí 60,- Kč. Zaměstnanec hradí za jednu stravovací poukázku částku ve výši 27,- Kč. Zaměstnanci náleží za každý odpracovaný den v daném kalendářním měsíci jedna stravovací poukázka. Zaměstnanci nenáleží poukázka: při čerpání dovolené na zotavenou, mateřské dovolené; při čerpání neplaceného volna; v případě, že vznikl nárok na […]