VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 6/2011 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2011/2012

zpět V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění navrhuji stanovit pro akademický rok 2011/2012 poplatky spojené se studiem ve výši: Poplatek „za delší studium“ (§ 58 odst. 3 zákona o VŠ) za každých dalších započatých šest měsíců studia obory studijních programů […]

Opatření děkana č. 5/2011 – Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK

zpět Toto opatření definuje zásady výroby a distribuce fakultních časopisů pro rok 2011, přičemž za tyto jsou považovány tituly, které jsou obsaženy v příloze č. 1 definující přehled kmenových fakultních periodik. Přestože jsou fakultní časopisy zpravidla souborným kolektivním dílem ve smyslu § 59 zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), nezbavuje tato skutečnost […]

Seznam studentů (Bc., NMgr., Mgr., Ph.D.), kterým uplynula doba přerušení studia k  28. 2. 2011.

Seznam studentů (Bc., NMgr., Mgr.), kterým uplynula doba přerušení studia k  28.2.2011. Seznam studentů (Ph.D.), kterým uplynula doba přerušení studia k  28.2.2011.

Opatření děkana č. 4/2011 – Změna Harmonogramu akademického roku 2010/11 (Opatření děkana č. 13/2010)

zpět Z důvodu zavádění elektronického systému rozvrhování ve Studijním informačním systému (SIS) a z důvodu změny ve způsobu zadávání bakalářských a diplomových prací dochází k těmto změnám v Harmonogramu akademického roku 2010/2011: Nový termín zápisu do SIS pro letní semestr: 14. 2. 2011 – 18. 3. 2011. (Původní termín 21. 2. 2011 – 18. 3. 2011.) Nový termín zadání bakalářských a diplomových prací: nejpozději rok před […]

Opatření děkana č. 3/2011 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012

zpět 1. Úvodní ustanovení V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do studia na FF UK v roce 2010 a dříve: měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním […]

Opatření děkana č. 2/2011 – k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2003/2004

zpět Toto opatření je vydáno v souladu s čl. 9, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK, který stanoví maximální dobu studia v doktorském studijním programu na 8 let. Z toho vyplývá skutečnost, že studujícím doktorských studijních programů přijatým ke studiu v akademickém roce 2003/2004 uplyne maximální doba studia dne 30. září 2011. Do tohoto data musí proběhnout také obhajoba disertační […]

Opatření děkana č. 1/2011 k náhradám při pracovní cestě

zpět K provedení: části sedmé, zákona č.262/2006 Sb. (dále jen „ZP“) I. Obecná ustanovení Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího […]

Sdělení děkana k ukládání a uznávání rigorózních prací

Praha 14. ledna 2011 Č.j.: 19/SD/2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi několik důležitých informací k provedení čl. 7, odst. 1 Rigorózního řádu UK v Praze a čl. 4, odst. 13 Rigorózního řádu FF UK v Praze, a to i v souvislosti s  Opatřením děkana č. 21/2010: Je-li diplomová práce uznána jako práce rigorózní, je třeba, aby i v tomto případě […]

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků

V Praze dne 24. 1. 2008 Č.j.: 1/36/SD/2008 Z důvodu zajištění plynulosti financování řešených projektů v roce 2008 budou příslušné výdaje zálohovány po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť na první čtvrtletí 2008 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu roku 2007. Čerpání provozních výdajů knihoven vč. nákupu knih je možné po předchozí dohodě se Střediskem vědeckých […]

Postup pro rezervaci/objednávání služeb a dalších plnění od jiných součástí UK

V Praze dne 26. 10. 2007 Č.j.: 11/50/SD/2007 Vzhledem k četným problém při vypořádání závazků, vznikajících ze spolupráce s ostatními součástmi UK, se stanovuje závazný postup pro objednávání služeb od jiných součástí UK. Veškerá peněžitá plnění, která mají pro potřeby grantů, kurzů a dalších aktivit dodat jiné univerzitní součásti (např. Koleje a menzy, jiné fakulty, Správa budov a zařízení […]