VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Jmenování nového tajemníka

Informace Všem základním součástem fakulty A všem oddělením děkanátu Praha, 22. dubna 2003 Sděluji všem pracovníkům fakulty, že s účinností od 18. dubna 2003 byl jmenován do funkce tajemníka Filozofické fakulty Ing. Michal Marcolla, kterého doporučila výběrová komise na obsazení této funkce na prvním místě. Jmenování bylo projednáno v Akademickém senátu fakulty. Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Děkan

Čerpání finančních prostředků

V Praze dne 26.3.2003 Vedoucím základních součástí Řešitelům grantů Věc: Čerpání finančních prostředků Do doby schválení rozpočtu na rok 2003 povoluji čerpání grantových prostředků přidělených na rok 2003 v plné výši po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť na druhé čtvrtletí 2003 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu na rok 2002. Prof. PhDr. […]

Termín pro zúčtování peněžních prostředků

Všem základním součástem Filozofické fakulty UK Zúčtování všech peněžních prostředků (granty, projekty, jiné dotace, kurzy, zúčtování záloh, předání faktur a daňových dokladů k zálohovým fakturám) je nutné předložit hospodářskému oddělení do 12. prosince 2002, termín předání podkladů pro mzdy (odměny) za prosinec 2002 je do 18. prosince 2002. Praha, dne 29. listopadu 2002 Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Sdělení děkana ve věci výuky pro posluchače jiných fakult

Vedoucím základních součástí Filozofické fakulty V Praze dne 9.10.2002 Ukládám všem vedoucím základních součástí, kteří vyučují pro posluchače jiných fakult v rámci Univerzity Karlovy v Praze, aby vždy před zahájením semestru předali písemnou formou tajemníkovi FF UK oznámení, v němž bude uveden počet studentů, rozsah výuky, seznam vyučujících s hodinovým úvazkem týdně, příp. předpokládaný rozsah dalších hodin souvisejících s výukou […]

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia

Děkan (zastoupený proděkanem pro bakalářské a magisterské studium) bude doporučovat panu rektorovi žádosti studentů o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia (tj. dobu delší, nežli je standardní doba studia navýšená o jeden rok) počínaje zimním semestrem akademického roku 2002/2003 podle následujících kritérií. Doporučit prominutí tohoto poplatku lze pouze: studentům v sedmém roce magisterského studia, kteří během […]

Pravidla pro mimořádné navyšování mzdových balíčků základních součástí fakulty

I. Tarify nových docentů a profesorů S účinností od 1. ledna 2002 se navyšuje v případě úspěšného habilitačního řízení mzdový tarif příslušného pracovníka o 1.000,- Kč měsíčně; při úspěšném řízení ke jmenování profesorem o 2.000,- Kč měsíčně. Při zkráceném pracovním úvazku se tarif zvyšuje o poměrnou část. Toto navýšení bude hrazeno z celofakultních prostředků. Případné další navýšení jak […]

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty UK v roce 2002

V Praze dne 22. května 2002 Č-j. 49/SD/2002 Stanovení termínu dovolené Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2002. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 8. 7. 2002 do 30. 8. 2002 s tím, že: bude personálně zajištěno náhradní přijímací řízení, všichni zúčastnění odevzdají podklady pro přijímací řízení […]

Hlavní zásady provozu výpočetní techniky Filozofické fakulty UK

Veškerá výpočetní technika ve vlastnictví Filozofické fakulty UK je ve správě Laboratoře výpočetní techniky (LVT) a je součástí počítačové sítě fakulty. Z důvodů zajištění bezproblémového chodu sítě a efektivní údržby počítačů je nutno dodržovat následující pravidla: Změny konfigurace pracovních stanic a instalaci nových programů nebo hardwarového zařízení doporučujeme konsultovat s LVT. Jinak LVT nenese odpovědnost za funkčnost […]

Přidělení finančních prostředků pro přijímací řízení

základní součásti dostávají dotaci ve výši 190,- Kč na jednu podanou přihlášku. Tato částka je určena na odměny členům zkušebních komisí, pracovníkům, kteří opravují testy a dozorují první kolo přijímacího řízení, a na administrativní výdaje, s výjimkou nákladů na rozmnožení písemných testů. technické rozmnožení písemných testů a případně jejich strojové vyhodnocení hradí fakulta. Pokud rozmnožení písemného […]

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia

Kolegium děkana na svém jednání dne 29.9.2000 přijalo následující kritéria, podle nichž bude děkan podávat vyjádření p. rektorovi v záležitosti žádostí o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia: Prominout poplatek studentům 7. roku studia, kteří během studia přibrali další obor, tudíž překročili standardní délku studia pouze v součtu obou oborů, nikoliv na každém jednotlivě. Prominout poplatek studentům 7. roku […]