VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia

Kolegium děkana na svém jednání dne 29.9.2000 přijalo následující kritéria, podle nichž bude děkan podávat vyjádření p. rektorovi v záležitosti žádostí o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia:

  1. Prominout poplatek studentům 7. roku studia, kteří během studia přibrali další obor, tudíž překročili standardní délku studia pouze v součtu obou oborů, nikoliv na každém jednotlivě.

  2. Prominout poplatek studentům 7. roku studia, kteří přibrali druhý obor na základě původního prováděcího předpisu č. 5 předchozí verze Studijního a zkušebního řádu UK FF.

  3. Prominout poplatek studentům 7. roku studia, kteří prokazatelně déle nežli 1 měsíc studovali v rámci svého oboru na zahraniční VŠ.

  4. Prominout poplatek ze sociálních důvodů pouze ve výjimečných prokazatelných případech (invalidní důchod, vdovský důchod, rodina žijící z podpory apod.).

  5. Možnost snížit poplatek studentům, kteří mají uzavřený studijní plán, přerušili studium a pouze dokončí diplomovou práci a složí SZZK, ukončí tedy přerušení studia pouze na dobu nezbytně nutnou k uzavření studia, a sice na částku odpovídající zhruba jednoměsíčnímu poplatku na UK FF (1320 Kč).

V Praze dne 23.10.2000

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

děkan FF UK