Open Access / Otevřený přístup

Vědecké poznatky se od 17. století šíří v největší míře prostřednictvím odborných časopisů, k nimž mají přístup pouze ti, kteří si jejich archivy předplatí. Zvyšující se publikační poplatky a ceny předplatných tak dokázaly během několika desítek let uzavřít vědu prakticky pouze mezi vědce pocházející z institucí, které mají dostatek financí na nákup elektronických informačních zdrojů.

Ve snaze zajistit volnou dostupnost vědeckých výstupů a výzkumných dat všem bez omezení se začalo na počátku 21. století tvořit hnutí otevřeného přístupu (Open Access, zkráceně OA). Díky myšlenkám tohoto hnutí máme dnes téměř 9 tisíc recenzovaných periodik, jejichž články jsou přístupné online a zdarma. Otevření vědy navíc není výhodné pouze pro čtenáře. Publikování v režimu otevřeného přístupu totiž autorům zajišťuje větší čtenost a tedy i potenciál vyšší citovanosti.

Existují dvě cesty, jak otevřeně publikovat: v otevřených periodikách (zlatá cesta) a v otevřených repozitářích (zelená cesta).

Obsah


Zlatá cesta

Jako zlatá cesta se označuje publikování v otevřených periodicích, jejichž články zpřístupňuje vydavatel. Mezi otevřená periodika se řadí také periodika s pozdrženým přístupem, která uvolňují články do otevřeného přístupu až po uplynutí určité časové lhůty, například rok až dva po vydání. Do té doby jsou texty přístupné pouze předplatitelům. Dalším modelem jsou tzv. hybridní periodika, která za nadstandardní autorský poplatek zveřejní články otevřeně i těm, kteří si jej nepředplácejí.

Otevřená periodika naleznete v následujících databázích:

  • recenzovaná otevřená periodika s dělením na vědní disciplíny shromažďuje databáze DOAJ, která k říjnu 2016 u 55% periodik eviduje výši jejich autorských publikačních poplatků
  • online vydávaná periodika s dělením na vědní disciplíny obsahuje databáze Electronic Journals Library,
  • další otevřená periodika včetně modelu publikování poskytuje databáze SHERPA/ROMEO.

Zelená cesta

Vedle odborných periodik existuje také možnost umístění článků do otevřených repozitářů. Příslibem zelené cesty bylo nabízení recenzovaných článků vydaných v klasických odborných periodicích zdarma a všem. Mnohá periodika však umožňují zveřejnit pouze některou z verzí článku (např. preprint nebo postprint).

Unikátní datový archiv spravuje Sociologický ústav AV ČR, do nějž je možné uložit data ze sociálně-vědných výzkumů. Mezi nejpoužívanější otevřené repozitáře patří archiv vědeckých textů ArXiv a archiv osiřelých záznamů včetně dat, obrázků a videa Figshare. Seznam otevřených repozitářů dále vedou databáze OpenDOAR a registr ROAR.


Důležité zdroje

  • Na základě direktivy Evropské unie by do roku 2020 měly být v režimu otevřeného přístupu dostupné všechny odborné články vyprodukované v zemích Evropské Unie financované z veřejných zdrojů. Více o této iniciativě se dočtete ze zprávy EU Competitiveness Council [PDF, anglicky].
  • Rozsáhlý návod jak publikovat v otevřeném režimu [WWW, česky]
  • Průvodce Open Access v ČR i zahraničí na stránkách [WWW, česky]
  • Detailní informace rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. [WWW, česky]
  • Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím [KATALOG, česky]

Potřebujete něco objasnit, poradit nebo byste si přáli zařídit školení na uvedené téma?

Kontaktní adresa: openaccess@ff.cuni.cz