Minulá volební období

Pozvánka na 21. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 21. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 15. května 2014 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Návrh zápisu 20. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty (bod b), Průvodní dopis děkanky fakulty (bod c)
  2. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filologie se SO Iberoamerická kultura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) na dostudování stávajících studentů
  3. Žádost o prodloužení akreditace jednooborového studia a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Andragogika a personální řízení v navazujícím magisterském SP Pedagogika (prezenční forma studia, ěletá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium
  4. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise na vlastní stránce
 4. Jmenování doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D., proděkanem pro vědu a výzkum
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. – životopis a bibliografie
  3. Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. – programové teze
 5. Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2013
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2013
  3. Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2013 – přílohy v archivu .zip
 6. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2013
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2013
  3. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2013 – tabulková příloha
  4. Stanovisko Hospodářské komise
 7. Rozpočet FF UK na rok 2014
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2014
  3. Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2014
  4. Tabulková část
   1. Tabulková část Návrhu rozpočtu (příloha č. 1 k bodu 7b)
   2. Porovnání roků 2014 a 2013 (příloha č. 2 k bodu 7b)
   3. Tabulková část Důvodové zprávy (příloha č. 1 k bodu 7c)
  5. Stanovisko Hospodářské komise
 8. Druhá aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2013/2014
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Druhá aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2013/2014
 9. Opatření děkana o Podávání žádostí o přiznání některých druhů stipendií v akademickém roce 2013/2014
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty (vč. stanoviska Stipendijní komise)
  2. Návrh Opatření děkana
  3. Vyjádření Legislativní komise
 10. Svěření výkonu správy majetku nemovitostí v Mělníce
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost pověřeného kvestora UK o projednání svěření výkonu správy majetku nemovitostí v Mělníce
  3. Stanovisko Hospodářské komise
 11. Nájemní smlouva na bufet U Platóna
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh nájemní smlouvy na bufet U Platóna
  3. Stanovisko Hospodářské komise
 12. Reorganizace komisí
 13. Změna začátku červnového zasedání AS FF UK
 14. Různé

Jan Chromý