VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Rozhodnutí a sdělení děkana

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků

V Praze dne 24. 1. 2008 Č.j.: 1/36/SD/2008 Z důvodu zajištění plynulosti financování řešených projektů v roce 2008 budou příslušné výdaje zálohovány po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť na první čtvrtletí 2008 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu roku 2007. Čerpání provozních výdajů knihoven vč. nákupu knih je možné po předchozí dohodě se Střediskem vědeckých […]

Postup pro rezervaci/objednávání služeb a dalších plnění od jiných součástí UK

V Praze dne 26. 10. 2007 Č.j.: 11/50/SD/2007 Vzhledem k četným problém při vypořádání závazků, vznikajících ze spolupráce s ostatními součástmi UK, se stanovuje závazný postup pro objednávání služeb od jiných součástí UK. Veškerá peněžitá plnění, která mají pro potřeby grantů, kurzů a dalších aktivit dodat jiné univerzitní součásti (např. Koleje a menzy, jiné fakulty, Správa budov a zařízení […]

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2007

V Praze dne 11.9.2007 Č.j. 90/ST/2007 Všem zaměstnancům FF UK Upozorňujeme všechna pracoviště, zejména pak řešitele grantových projektů, že obdobně jako v předchozích letech bude v době od 1. října do 5. října 2007 zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování […]

Čerpání dovolené zaměstnanců Filozofické fakulty v roce 2007

V Praze dne 14.6. 2007 Č.j. 6/19/SD/2007 Stanovení termínu dovolené Podle § 217 odst. 1 zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2007. Zaměstnanci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 9. 7. 2007 do 31. 8. 2007 s tím, že: základní součásti personálně zajistí náhradní přijímací řízení a přezkumné řízení v době od 13. do […]

Obory vypisované v přijímacím řízení pro ak. rok 2008/2009

V Praze dne 16. 5. 2007 Č.j.: 5/21/SD/2007 Vedoucím základních součástí FF UK V souvislosti s přechodem Filozofické fakulty UK na strukturované studium budou pro akademický rok 2008/2009 vypsány pouze obory bakalářské a navazující magisterské, s výjimkou oboru psychologie (viz zápis z jednání o studiu psychologie v České republice ze dne 22.3.2007). PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan

Postup k poskytování náhrad pobytových výdajů třetím osobám (nezaměstnancům)

Ruší se dosavadní způsob hrazení pobytových výloh (ubytování, jízdné, stravné) osob, které nejsou zaměstnanci fakulty, podle opatření tajemníka z roku 2000. Úhrady pobytových výloh studentů budou řešeny formou stipendia. V případě, že stipendia nejsou možná z důvodů na straně poskytovatele prostředků, bude nutné se studenty uzavírat dohody podle zákoníku práce (zejména DPP) postup, viz níže. V tom případě student […]

38

Inventarizace je zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověřování, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vedených v účetnictví. Skutečné stavy majetku a závazků se při inventarizaci zjišťují fyzickou inventurou u hmotného majetku dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru Ukládám provedení inventarizací […]

Směrnice ke spisové službě

Spisová agenda FF UK se řídí Spisovým a skartačním řádem Univerzita Karlovy v Praze. Příjem a evidenci písemností zajišťuje podatelna, která vede podací deník Filozofické fakulty. Základní součásti a oddělení děkanátu vedou vlastní podací deník. Do podacího protokolu se zapisují veškeré došlé a odchozí písemnosti. Písemnosti, které se nezapisují, jsou uvedeny v příloze. Do podacího deníku se […]

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2006

V Praze dne 29. 8. 2006 Č.j.: 375/0/SD/2006 Všem pracovištím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Věc: Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2006 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás oslovil s poměrně závažnými informacemi v oblasti ekonomického fungování FF UK: Upozorňujeme všechna pracoviště, zejména pak řešitele grantových projektů, že obdobně jako v loňském roce bude v době […]

Zrušení pravidel pro mimořádné navyšování mzdových balíčků

V Praze dne 6. 6. 2006 Č.j.: 362/8/SD/2006 Vedoucím základních součástí UK FF Věc: Zrušení pravidel pro mimořádné navyšování mzdových balíčků Vzhledem ke změně ve způsobu stanovení mzdových balíčků, ke které došlo v roce 2005, a v souvislosti s aplikací nového mzdového předpisu se k dnešnímu dni ruší Pravidla pro navyšování mzdových balíčků základních součástí fakulty z 22.5. 2002. Se srdečným pozdravem PhDr. […]