VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana – Zásady financování exkurzí, pedagogických praxí a studentských pomocných sil

Paha 13. září 2013

Sdělení děkana č. 2013FF5841

Část I. EXKURZE

Čl. 1 Výše a forma finančního příspěvku

 1. Příspěvek na exkurze se přiděluje na žádost vedoucího exkurze, který stanoví počet osob, dobu a místo trvání exkurze v návaznosti na studijní plán.

 2. Příspěvek na náklady studentů je poskytován zpravidla formou účelového stipendia. Výjimky povoluje v odůvodněných případech na základě písemné žádosti vedoucího exkurze tajemník fakulty.

 3. Příspěvek se poskytuje formou paušální částky na den konání exkurze.

 4. Příspěvek fakulty činí u tuzemských exkurzí 400,- Kč na studenta a den, maximálně však 2000,- Kč na studenta a exkurzi, u zahraničních exkurzí 600,- Kč na studenta a den, maximálně však 4000,- Kč na studenta a exkurzi.

 5. Fakulta hradí cestovní náhrady dle příslušných pracovněprávních předpisů pedagogům v počtu nezbytném k uskutečnění exkurze.

 6. V případě financování exkurze z externích zdrojů1, se uvedené limity nepoužijí.

 7. Studenti se mohou podílet na financování nákladů exkurze vlastními prostředky.

 8. Výjimky v oblasti financování povoluje v odůvodněných případech na základě písemné žádosti vedoucího exkurze tajemník fakulty.

 9. Účetní zakázky na konání exkurzí spravuje tajemník fakulty.

Čl. 2 Postupy

 1. Žádost o příspěvek na exkurzi zpracovanou na formuláři dle Přílohy 1 tohoto sdělení děkana předkládá vedoucí exkurze proděkanovi pro studium prostřednictvím studijního oddělení, a to nejpozději 30 dní před konáním exkurze. Žádost je možno zaslat příslušné referentce studijního oddělení i emailem.

 2. Tajemník fakulty může stanovit termín pro předkládání žádostí o financování exkurzí v daném kalendářním roce, po jehož uplynutí už nebudou další žádosti přijímány.

 3. Referentka studijního oddělení ověří správnost údajů uvedených v žádosti a předá ji k vyjádření tajemníkovi fakulty. Předání může proběhnout i formou emailu.

 4. K návrhu rozpočtu exkurze uvedenému v žádosti se vyjadřuje tajemník fakulty. Jeho stanovisko je závazné. Tajemník fakulty žádost se svým vyjádřením předá proděkanovi pro studium. Předání může proběhnout i formou emailu.

 5. Žádost schvaluje proděkan pro studium. Oznámení o rozhodnutí proděkana pro studium zašle referentka studijního oddělení vedoucímu exkurze. Předání může proběhnout i formou emailu.

 6. Vedoucí exkurze předloží do 10 dní po skončení exkurze studijnímu oddělení stručnou zprávu o exkurzi a vyúčtování exkurze. Zároveň předloží podklady pro přiznání stipendií dle Přílohy 2 tohoto sdělení děkana, a to navrženou výši stipendia pro jednotlivé studenty, čísla účtů studentů a podpisy studentů stvrzující správnost uvedených údajů.

 7. Studijní oddělení ověří dodané podklady pro přiznání stipendií a předá kopii těchto podkladů se svým vyjádřením tajemníkovi fakulty ke schválení.

 8. Vedoucí exkurze předloží do 10 dní po skončení exkurze ekonomickému oddělení vyúčtování pracovní cesty s cestovními příkazy všech členů pedagogického doprovodu a kopii rozhodnutí proděkana o schválení exkurze.

 9. Ekonomické oddělení vypočte výši cestovních náhrad a předá tajemníkovi fakulty tuto výši ke schválení.

 10. Konečnou výši financování exkurze schvaluje tajemník fakulty, který zajistí i vydání rozhodnutí o přiznání stipendií jednotlivým studentům (vystavení rozhodnutí, předání jednoho vyhotovení na studijní oddělení a jednoho vyhotovení na ekonomické oddělení k výplatě).

 11. Dokumentace k exkurzím se uchovává na studijním oddělení (originál žádosti s vyjádřeními referentky studijního oddělení, tajemníka fakulty a proděkana pro studium, podklady pro přiznání stipendií, rozhodnutí o přiznání stipendií) a na ekonomickém oddělení (vyúčtování pracovní cesty s cestovními příkazy pro pedagogický doprovod, doklady o výplatě stipendií).

Část II. PEDAGOGICKÉ PRAXE

Čl. 3 Výše a forma finančního příspěvku

 1. Na každého studenta, který si zapíše předmět, v rámci nějž má absolvovat pedagogickou praxi, je počítáno s dotací 18 hodin externích konzultací

 2. S externím konzultantem bude uzavřena dohoda o provedení práce. Výše odměny externího konzultanta činí 100,- Kč za hodinu, nejvýše však 1 800,- Kč.

 3. V případech zvláštního zřetele hodných je referentka studijního oddělení oprávněna navýšit dotaci konzultací u konkrétní praxe na 20 hodin, tj. celková odměna externího konzultanta může v tomto případě dosáhnout 2.000,- Kč.

 4. Praxe jsou financovány ze zakázky 720890.

Čl. 4 Postupy

 1. Agenda zajištění pedagogických praxí spadá do působnosti příslušných základních součástí s administrativní podporou studijního oddělení.

 2. Studijní oddělení vede evidenci realizovaných praxí.

 3. Pro financování pedagogických praxí bude zřízena samostatná zakázka v rozpočtu fakulty. Prostředky alokované v této zakázce administruje příslušná referentka studijního oddělení.

 4. Didaktik příslušné základní součásti předá studijnímu oddělení kompletně a správně vyplněnou dohodu o provedení práce (2x originál) podepsanou externím konzultantem a tímto didaktikem a dále a výkaz práce podepsaný didaktikem (v odůvodněných případech může práci převzít a výkaz práce podepsat namísto didaktika referentka studijního oddělení).

 5. Referentka studijního oddělení dohodu o provedení práce a výkaz práce zpracuje a zajistí předání na osobní oddělení. Při tom se použijí běžná pravidla a postupy pro nakládání s dohodami o provedení práce.

Část III. STUDENTSKÉ POMOCNÉ SÍLY

Čl. 5 Studentské pomocné síly

 1. Jako studentské pomocné síly (dále jen „SPS“) se označují studenti fakulty, kteří se účastní pedagogické nebo vědeckovýzkumné činnosti, působí v laboratořích, podílejí se na rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších činnostech na základních součástech fakulty (dále jen „ZS“) a za tuto činnost je jim přiznáváno účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

 2. Svou činnost vykonávají SPS v měsících říjen až květen.

 3. Odměna SPS by měla odpovídat přibližně hodnotě 65,- Kč/hodina (např. při odměně 2.000 Kč/měsíc musí SPS odpracovat alespoň 8 hodin týdně). ZS odpovídají2 za to, že SPS skutečně odpracoval odpovídající počet hodin.

 4. ZS odpovídají za to, že činnosti SPS budou provádět pouze takoví studenti a v takovém rozsahu a období, aby splnili podmínky pro přiznání a/nebo vyplacení stipendia.

Čl. 6 Financování studentských pomocných sil

 1. Aktuální počty financovaných SPS na ZS jsou uvedeny v příloze 3 tohoto sdělení. Tyto počty jsou určeny pouze pro výpočet finančního limitu. ZS rozhodnou, zda využijí např. méně SPS, které budou pracovat více a tím pádem za vyšší odměnu (při dodržení limitu daného stipendijním řádem3).

 2. Jednotlivým ZS, popř. jejich společným pracovištím, je přidělen finanční limit uvedený v příloze 3 tohoto sdělení4.

Čl. 7 Postupy

 1. Před začátkem akademického roku zašle referentka studijního oddělení ZS výzvu k zaslání podkladů k činnosti SPS v nastávajícím akademickém roce.

 2. ZS zašlou podklady specifikované v předchozím odstavci referentce studijního oddělení do 15. října.

 3. Rovněž do 15. října mohou ZS zaslat referentce studijního oddělení žádost o zvýšení počtu financovaných SPS. Žádost musí obsahovat zdůvodnění. Žádost schvaluje po vyjádření tajemníka fakulty děkan. Tabulka v příloze 3 se aktualizuje jednou ročně vždy k začátku akademického roku.

 4. Referentka studijního oddělení zajistí přiznání a průběžné měsíční vyplácení stipendií.

 5. ZS jsou povinny informovat bezodkladně referentku studijního oddělení vždy, když nastanou u SPS změny, které by měly vliv na přiznání a/nebo výplatu stipendií.

Část IV.

Čl. 8 USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

 1. Zrušuje se sdělení děkana č. j. 2013FF000204 ze dne 9. 1. 2013.

 2. Toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2013.

 

V Praze dne 13. 9. 2013

 

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

Za správnost: Ing. Michaela Šolcová, tajemnice fakulty

Příloha 1 – Formulář žádosti o příspěvek na exkurzi studentů Exkurze – žádost formulář

Příloha 2 – Podklady pro přiznání stipendia Exkurze – formulář vyúčtování

 

JIŽ NEPLATÍ: Příloha 3d – Počty SPS a finanční limity pro ak. rok 2017/2018

JIŽ NEPLATÍ: Příloha 3c – Počty SPS a finanční limity pro ak. rok 2016/2017
JIŽ NEPLATÍ: Příloha 3a – Počty SPS a finanční limity pro ak. rok 2014/2015

JIŽ NEPLATÍ: Příloha 3b – Počty SPS a finanční limity pro ak. rok 2013/2014

Poznámky


1

Fakultní zdroje = zdroje z příspěvku (typicky cestovní náhrady pro doprovod) a stipendijního fondu (stipendia pro studenty). Externí zdroje = granty, dary atp.

2

Pokud se tímto sdělením ukládá ZS nějaká povinnost, odpovídá za její splnění vedoucí ZS.

3

K 1. 10. 2013 činí tento limit maximálně 82.000,- Kč za akademický rok (nota bene: sčítá se se stipendii přiznanými dle čl. 5 odst. 1 písm. a) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze).)).

4

Limit je násobkem počtu SPS přidělených na danou ZS krát 2.000 Kč/SPS*měsíc krát osm měsíců (říjen až květen).