VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana – Zásady financování exkurzí a pedagogických praxí

Paha 9. ledna 2013

Č.j.: 2013FF000204

 

Část I. EXKURZE

Čl. 1 Výše a forma finančního příspěvku

 1. Příspěvek na exkurze se přiděluje na žádost vedoucího exkurze, který stanoví počet osob, dobu a místo trvání exkurze v návaznosti na studijní plán.

 2. Příspěvek na náklady studentů je poskytován zpravidla formou účelového stipendia. Výjimky povoluje v odůvodněných případech na základě písemné žádosti vedoucího exkurze tajemník fakulty.

 3. Příspěvek se poskytuje formou paušální částky na den konání exkurze.

 4. Příspěvek fakulty činí u tuzemských exkurzí 200,- Kč na studenta a den, maximálně však 1000,- Kč na studenta a exkurzi, u zahraničních exkurzí 300,-Kč na studenta a den, maximálně však 2000 Kč na studenta a exkurzi.

 5. Fakulta hradí cestovní náhrady dle příslušných pracovněprávních předpisů pedagogům v počtu nezbytném k uskutečnění exkurze.

 6. V případě financování exkurze z externích zdrojů1, se uvedené limity nepoužijí.

 7. Studenti se mohou podílet na financování nákladů exkurze vlastními prostředky.

 8. Výjimky v oblasti financování povoluje v odůvodněných případech na základě písemné žádosti vedoucího exkurze tajemník fakulty.

 9. Účetní zakázky na konání exkurzí spravuje tajemník fakulty.

Čl. 2 Postupy

 1. Žádost o příspěvek na exkurzi zpracovanou na formuláři dle Přílohy 1 tohoto sdělení děkana předkládá vedoucí exkurze proděkanovi pro studium prostřednictvím studijního oddělení, a to nejpozději 30 dní před konáním exkurze. Žádost je možno zaslat příslušné referentce studijního oddělení i emailem.

 2. Tajemník fakulty může stanovit termín pro předkládání žádostí o financování exkurzí v daném kalendářním roce, po jehož uplynutí už nebudou další žádosti přijímány

 3. Referentka studijního oddělení ověří správnost údajů uvedených v žádosti a předá ji k vyjádření tajemníkovi fakulty. Předání může proběhnout i formou emailu.

 4. K návrhu rozpočtu exkurze uvedenému v žádosti se vyjadřuje tajemník fakulty. Jeho stanovisko je závazné. Tajemník fakulty žádost se svým vyjádřením předá proděkanovi pro studium. Předání může proběhnout i formou emailu.

 5. Žádost schvaluje proděkan pro studium. Oznámení o rozhodnutí proděkana pro studium zašle referentka studijního oddělení vedoucímu exkurze. Předání může proběhnout i formou emailu.

 6. Vedoucí exkurze předloží do 10 dní po skončení exkurze studijnímu oddělení stručnou zprávu o exkurzi a vyúčtování exkurze. Zároveň předloží podklady pro přiznání stipendií dle Přílohy 2 tohoto sdělení děkana, a to navrženou výši stipendia pro jednotlivé studenty, čísla účtů studentů a podpisy studentů stvrzující správnost uvedených údajů.

 7. Studijní oddělení ověří dodané podklady pro přiznání stipendií a předá kopii těchto podkladů se svým vyjádřením tajemníkovi fakulty ke schválení.

 8. Vedoucí exkurze předloží do 10 dní po skončení exkurze ekonomickému oddělení vyúčtování pracovní cesty s cestovními příkazy všech členů pedagogického doprovodu a kopii rozhodnutí proděkana o schválení exkurze.

 9. Ekonomické oddělení vypočte výši cestovních náhrad a předá tajemníkovi fakulty tuto výši ke schválení.

 10. Konečnou výši financování exkurze schvaluje tajemník fakulty, který zajistí i vydání rozhodnutí o přiznání stipendií jednotlivým studentům (vystavení rozhodnutí, předání jednoho vyhotovení na studijní oddělení a jednoho vyhotovení na ekonomické oddělení k výplatě).

 11. Dokumentace k exkurzím se uchovává na studijním oddělení (originál žádosti s vyjádřeními referentky studijního oddělení, tajemníka fakulty a proděkana pro studium, podklady pro přiznání stipendií, rozhodnutí o přiznání stipendií) a na ekonomickém oddělení (vyúčtování pracovní cesty s cestovními příkazy pro pedagogický doprovod, doklady o výplatě stipendií).

Část II. PEDAGOGICKÉ PRAXE

Čl. 3 Výše a forma finančního příspěvku

 1. Na každého studenta, který si zapíše předmět, v rámci nějž má absolvovat pedagogickou praxi, je počítáno s dotací 18 hodin externích konzultací.

 2. S externím konzultantem bude uzavřena dohoda o provedení práce. Výše odměny externího konzultanta činí 100,- Kč za hodinu, nejvýše však 1 800,- Kč.

 3. V případech zvláštního zřetele hodných je referentka studijního oddělení oprávněna navýšit dotaci konzultací u konkrétní praxe na 20 hodin, tj. celková odměna externího konzultanta může v tomto případě dosáhnout 2.000 Kč.

 4. Praxe jsou financovány ze zakázky 720890.

Čl. 4 Postupy

 1. Agenda zajištění pedagogických praxí spadá do působnosti příslušných základních součástí s administrativní podporou studijního oddělení

 2. Studijní oddělení vede evidenci realizovaných praxí.

 3. Pro financování pedagogických praxí bude zřízena samostatná zakázka v rozpočtu fakulty. Prostředky alokované v této zakázce administruje příslušná referentka studijního oddělení.

 4. Didaktik příslušné základní součásti předá studijnímu oddělení kompletně a správně vyplněnou dohodu o provedení práce (2x originál) podepsanou externím konzultantem a tímto didaktikem a dále a výkaz práce podepsaný didaktikem (v odůvodněných případech může práci převzít a výkaz práce podepsat namísto didaktika referentka studijního oddělení).

 5. Referentka studijního oddělení dohodu o provedení práce a výkaz práce zpracuje a zajistí předání na osobní oddělení. Při tom se použijí běžná pravidla a postupy pro nakládání s dohodami o provedení práce.

Část III.

Čl. 5 USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

 1. Zrušuje se sdělení děkana č. j. 357/6/SD/2006 ze dne 15. 5. 2006.

 2. Toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dne 9. 1. 2013.

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

 

Za správnost: Ing. Filip Malý, tajemník fakulty

 

Příloha 1 – Formulář žádosti o příspěvek na exkurzi studentů

Příloha 2 – Podklady pro přiznání stipendia

Pozámky


1

Fakultní zdroje = zdroje z příspěvku (typicky cestovní náhrady pro doprovod) a stipendijního fondu (stipendia pro studenty). Externí zdroje = granty, dary atp.