VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze číslo 2013FF008994

Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2014

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tato obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory (dále jen „Podpora“) přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „FF UK“) na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na FF UK (dále jen „Pravidla“) jsou vydávána v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 4 Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 20/2011 „Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově“ ze dne 6. 12. 2011.

Čl. 2 Pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované na fakultu na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK připadající na fakultu

 1. Návrh rozdělení institucionální podpory přidělované FF UK na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na FFUK sestavuje dle podkladů a pokynů tajemníka FF UK Grantové oddělení děkanátu FF UK.

 2. Základem pro stanovení alokace na jednotlivé PRVOUK jsou vnitřní výzkumné záměry (dále jen „VVZ“), na které se coby na podprogramy na fakultní úrovni většina PRVOUK dělí. Přehled PRVOUK a jejich členění na VVZ tvoří Přílohu 1 tohoto sdělení.

 3. Podpora se mezi PRVOUK a VVZ rozdělí podle následujícího postupu:

  1. z přidělené Podpory se vyčlení 25 % na režijní náklady;

  2. dále se vyčlení částka na ediční podporu výstupů PRVOUK, resp. VVZ a rozepíše se na příslušné PRVOUK, resp. VVZ;

  3. dále se vyčlení částka na navýšení, popř. snížení rozpočtů jednotlivých PRVOUK, resp. VVZ v závislosti na požadavcích řešitelů na meziroční přesuny oproti původně plánované výši;

  4. dále se vyčlení částka na pevně alokované částky a rozepíše se na příslušné PRVOUK, resp. VVZ; rozpis pevně alokovaných částek je uveden v Příloze 2 tohoto sdělení;

  5. zbývající část Podpory se rozepíše mezi VVZ dle poměru rozpočtů jednotlivých VVZ sestaveného v roce 2012; poměry jsou uvedeny v Příloze 3 tohoto sdělení;

  6. v posledním kroku se částky agregují dle PRVOUK a přičte se k nim 25 % režie.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

 1. Nedílnou součástí tohoto sdělení jsou následující přílohy:

  1. Příloha 1 – Přehled PRVOUK s členěním na VVZ;

  2. Příloha 2 – Rozpis pevně alokovaných částek;

  3. Příloha 3 – Poměry rozpočtů jednotlivých VVZ.

 2. Návrh tohoto sdělení byl v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 4 Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 20/2011 schválen Akademickým senátem FF UK dne 12. 12. 2013.

 3. Toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dne 16. 12. 2013.

V Praze dne 16. 12. 2013

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK

Příloha 1 – Přehled PRVOUK s členěním na VVZ

Čís.

Fakulty

Název PRVOUK / VVZ

Řešitelé

PRVOUK / VVZ

P07

FF, FSV, LF2

Psychosociální aspekty kvality lidského života

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Psychologické a sociální aspekty utváření životních drah, životních stylů a kvality života – determinanty a perspektivy

doc. Gillernová, KPS & doc. Buriánek, KSOC

Ohrožené rodiny v ČR – účinné strategie pomoci

dr. Pazlarová, SOCP

Sociální aspekty stárnutí obyvatelstva

dr. Dragomirecká, SOCP

P08

FF

Orientalistika a afrikanistika

Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Multikulturní dimenze Blízkého východu a Afriky a související problémy Evropy

prof. Gombár, ÚBVA

Koncepce „vlastního“ a „cizího“ v periferních kulturách Východní Asie

doc. Löwensteinová, ÚDLV

Proměny jazykové a kulturní jinakosti zemí jižní a centrální Asie

prof. Vacek, ÚJCA

P09

FF

Literatura a umění v mezikulturních souvislostech

Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury

prof. Bílek, ÚČLK

Proměny kulturních dějin anglofonních zemí – identity, periody, kánony

prof. Procházka, ÚALK

Kultura a totalita & Ediční teorie a praxe

doc. Wiendl & dr. Vaněk, ÚČLK

P10

FF

Lingvistika

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Románské jazyky ve světle jazykových korpusů

doc. Čermák, ÚRS

Romové v synchronní i diachronní perspektivě

dr. Červenka, ÚJCA

Čeština v kontextu slovanských jazyků (Nabývání jazykové kompetence v druhém jazyce u bilingvních mluvčích češtiny a dalšího slovanského jazyka)

prof. Gladkova, KJBS

Angličtina v zrcadle synchronních a diachronních korpusů

prof. Klégr, ÚAJD

Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština

prof. Macurová, ÚJKN

Jazykový management v jazykových situacích

doc. Nekvapil, ÚOL

Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence u populace ČR

prof. Šebesta, ÚČJTK

Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího

doc. Volín, FÚ

Srovnávací jazykověda 2012 – 2016

doc. Zemánek, ÚSJ

P11

FF

Český národní korpus

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

(nečlení se na VVZ)

P12

FF

Historie v interdisciplinární perspektivě

Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Fontes. Prameny k českým dějinám

prof. Bláhová, KPVHAS

Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století

dr. Junek, KSES

Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách

doc. Koldinská, ÚČD

Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery a jejich důsledky

prof. Opatrný, SIAS

Profilace – asimilace – koexistence –integrace – reflexe

doc. Pelikán, KJBS

České země jako otevřený prostor svébytné historické zkušenosti v Evropě. Od počátku 18. do 21. století

prof. Štaif, ÚHSD

P13

FF

Racionalita ve vědách o člověku

Prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr.

Proměny etiky (antické inspirace v současné morální a politické filosofii)

doc. Čapek, ÚFAR

Poznání a normativita

doc. Kolman, ÚFAR

Kultury jako metafory světa

prof. Petříček, ÚFAR

Moderní logika, její metody a aplikace

doc. Švejdar, KLOG

P14

FF

Archeologie mimoevropských oblastí

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Transformace společenských struktur pozdně antické společnosti v egyptské Západní poušti

doc. Musil, ÚKAR

Výzkum civilizace starověkého Egypta.Kulturní a politické adaptace severoafrického civilizačního okruhu v průběhu starověku (5. tis. př. Kr.-1. tis.po Kr.)

prof. Bárta, ČEgÚ

P03

LF1, PedF, FF

Rozvoj psychologických věd

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

(nečlení se na VVZ)

doc. Gillernová, KPS

P15

PedF, FF, MFF, FTVS

Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání

Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

(nečlení se na VVZ)

dr. Strouhal, KPED

P17

FSV, FF, PF

Společenské vědy: zkoumání společnosti a  politiky

Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

(nečlení se na VVZ)

prof. Barša, ÚPOL

Příloha 2 – Rozpis pevně alokovaných částek

Čís.

Fakulty

Název PRVOUK / VVZ

Pevně alokovaná částka

(není zahrnuta 25 % režie)

P11

FF

Český národní korpus

1.000.000 Kč

P14

FF

Archeologie mimoevropských oblastí


Výzkum civilizace starověkého Egypta. Kulturní a politické adaptace severoafrického civilizačního okruhu v průběhu starověku (5. tis. př. Kr.-1. tis.po Kr.)

18.500.000 Kč

P03

LF1, PedF, FF

Rozvoj psychologických věd

1.020.000 Kč

P15

PedF, FF, MFF, FTVS

Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání

470.000 Kč

P17

FSV, FF, PF

Společenské vědy: zkoumání společnosti a  politiky

120.000 Kč

Příloha 3 – Poměry rozpočtů jednotlivých VVZ

VVZ

2014

CELKEM

1

Doc. Musil, ÚKAR

0,008655

Doc. Čermák, ÚRS

0,010955

Dr. Červenka, ÚJCA

0,036198

Prof. Gladkova, KJBS

0,017310

Prof. Klégr, ÚAJD

0,020808

Prof. Macurová, ÚJKN

0,014227

Doc. Nekvapil, ÚOL

0,026558

Prof. Šebesta, ÚČJTK

0,021815

Doc. Volín, FÚ

0,011655

Doc. Zemánek, ÚSJ

0,011086

Doc. Čapek, ÚFAR

0,042777

Doc. Kolman, ÚFAR

0,018140

Prof. Petříček, ÚFAR

0,141652

Doc. Švejdar, KLOG

0,006699

Prof. Bláhová, KPVHAS

0,019266

Dr. Junek, KSES

0,020677

Doc. Koldinská, ÚČD

0,064925

Prof. Opatrný, SIAS

0,041556

Doc. Pelikán, KJBS

0,043453

Prof. Štaif, ÚHSD

0,015176

Doc. Gillernová, KPS & Doc. Buriánek, KSOC

0,097956

Dr. Pazlarová, SOCP

0,006746

Dr. Dragomirecká, SOCP

0,010564

Prof. Gombár, ÚBVA

0,020274

Doc. Löwensteinová, ÚDLV

0,011856

Prof. Vacek, ÚJCA

0,056767

Prof. Bílek, ÚČLK

0,051100

Prof. Procházka, ÚALK

0,098051

Doc. Wiendl & Dr. Vaněk, ÚČLK

0,053098