VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Čerpání dovolené zaměstnanců Filozofické fakulty v roce 2007

V Praze dne 14.6. 2007

Č.j. 6/19/SD/2007

Stanovení termínu dovolené

 1. Podle § 217 odst. 1 zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2007. Zaměstnanci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 9. 7. 2007 do 31. 8. 2007 s tím, že:

  základní součásti

  1. personálně zajistí náhradní přijímací řízení a přezkumné řízení v době od 13. do 17.8.2007,

  2. odevzdají podklady pro přijímací řízení do 10.7.2007

  3. odevzdají na studijní oddělení seznam učitelů do talárů do 31.7.2007 (promoce 4.5.6.září 2007)

  4. zajistí přípravu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek v září 2007:

   • bakalářské SZZK se konají 3.9. až 14.9.2007 – termín odevzdání formuláře pro BZK pondělí 27.8.07,

   • magisterské SZZK se konají 10.9. až 21.9.2007 – termín odevzdání formuláře pro SZZK pondělí 3.9.2007.

 2. Vedoucí základní součásti odpovídá za to, aby všichni pracovníci základní součásti si vybírali dovolenou tak, aby tím nebyl ohrožen všestranně hladký chod výuky během školního roku a aby pracoviště mohlo plnit všechny nezbytné funkce.

 3. Připomínám, že akademickým pracovníkům přísluší dovolená v délce 40 pracovních dnů a ostatním pracovníkům v délce 25 pracovních dnů za kalendářní rok. Učitelé vyučující na Letní škole slovanských studií budou čerpat dovolenou v měsíci červenci 2007 a v září 2007. Zbytek dovolené budou čerpat po dohodě s vedoucími základních součástí. Čerpání dovolené se týká též zahraničních lektorů.

Evidence dovolených

 1. Vyplněné žádanky o dovolenou, schválené vedoucími pracovišť, budou uloženy na příslušném pracovišti jako podklad pro písemnou evidenci docházky.

 2. Pracovníci, kteří přeruší dovolenou pro nemoc, ošetřování člena rodiny nebo z jiných závažných důvodů, musí toto neprodleně oznámit osobnímu oddělení. Zároveň zůstává v platnosti nařízení vést písemnou evidenci docházky včetně schválených dovolených na příslušných pracovištích.

 3. Dovolenou proděkanů, tajemníka a vedoucích základních součástí stanoví děkan podle plánu služeb.

 4. Pracovníkovi, který nemá možnost vybrat si z vážných důvodů dovolenou ve stanoveném termínu, určí vedoucí pracoviště v této době kontrolovatelné úkoly.

Zajištění služeb na základních součástech v době od 9.7. do 31.8.2007

 1. Za zabezpečení chodu pracovišť v době dovolených odpovídají vedoucí základních součástí, kteří rovněž zajistí standardním způsobem informovanost o provozu na pracovišti v této době.

 2. Vedoucí základních součástí a oddělení jsou povinni stanovit nástup a délku dovolené těm, kteří mají pracovní poměr sjednaný na dobu určitou tak, aby jejich dovolená byla vyčerpána do ukončení pracovního poměru.

 3. Vedoucí pracovišť seznámí s tímto rozhodnutím všechny pracovníky. Není dovoleno podepisovat žádanky o dovolenou dodatečně či nevyplněné.

 4. Čerpání dovolené stanoví příslušný vedoucí pracoviště tak, aby v době letních prázdnin byla čerpána větší část nároku na dovolenou ( nejméně 4 týdny, pro akademické pracovníky platí nejméně 6 týdnů ) s tím, že každému zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval po celý kalendářní rok, bude do 31. 12. určeno čerpání celého nároku na dovolenou v kalendářním roce ( § 218 ZP ). Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem (přímým nadřízeným pracovníkem) nedohodne jinak (§ 217 ZP).

 5. Za předpokladu, že zaměstnanec čerpal výše uvedenou část dovolené (s možností slučovat zůstatek nevyčerpané dovolené za r. 2006 s dovolenou za r. 2007) bude zbývající část dovolené převedena do příštího roku. Pouze v případech, kdy nemohla být dovolená z jakýchkoliv důvodů čerpána, je nutné o převedení písemně požádat. Pokud byla zaměstnanci převedena dovolená z roku 2006, čerpá se automaticky nejprve tato, následně pak dovolená roku 2007. Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou za r. 2006 do 31.12. 2007, nárok na tuto dovolenou zaniká.

Přeji všem pěkné užití dovolené.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK