VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2007

V Praze dne 11.9.2007

Č.j. 90/ST/2007

Všem zaměstnancům FF UK

  1. Upozorňujeme všechna pracoviště, zejména pak řešitele grantových projektů, že obdobně jako v předchozích letech bude v době od 1. října do 5. října 2007 zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, tak formou bankovních převodů. Nezbytnou podmínkou pro kompletní zaúčtování je také to, že si všichni nejpozději do 3.října vypořádají všechny doplatky nebo vratky na základě schválených pokladních vyúčtování v pokladně fakulty. Následně budou zpracovány přehledy o stavu čerpání všech zúčtovacích středisek, které budou příslušným zodpovědným pracovníkům k dispozici od 9. října 2007.

    Naléhavě žádáme zejména všechny řešitele grantových projektů, aby věnovali těmto přehledům náležitou pozornost a aby předložené údaje důkladně zkontrolovali se svou vlastní evidencí. S případnými nejasnostmi či žádostmi o opravu zaúčtování se obracejte na rozpočtáře (v závislosti na typu zúčtovacího střediska). Upozorňujeme na to, že bez Vaší následné kontroly ztrácí celá akce svůj smysl.

  2. Příjem požadavků na zálohové platby bankovním převodem přijímají paní Tetaurová (tuzemské platby) a pan Ing. Stein (zahraniční platby) nejpozději do 20. listopadu 2007.

  3. Konečný termín pro příjem dokladů a vyúčtování zálohových plateb převodem i v hotovosti byl stanoven na 3. prosince 2007. Stejný termín platí i pro předložení požadavků na eventuální převod finančních prostředků do fondu účelově určených prostředků spolu se zdůvodněním a návrhem na způsob a termín vyčerpání v následujícím roce.

    Znovu upozorňujeme na skutečnost, že doklady, na jejichž základě jsou čerpány dotační prostředky určené na rok 2007, musí být nejen vystaveny v roce 2007, ale také do konce roku 2007 uhrazeny. Připomínáme všem řešitelům, kteří mají ve svém grantovém projektu spoluřešitele, že je nezbytné doložit potvrzením ekonomického útvaru příslušného spolupříjemce, jak byly přidělené prostředky vyčerpány, a to v termínu dle smlouvy (zpravidla do 15. prosince).

Čerpání finančních prostředků po stanoveném termínu bude možné pouze ve výjimečných případech. Takové požadavky bude nutné řádně zdůvodnit a nejprve předložit ke schválení děkanovi fakulty. Teprve po schválení děkanem bude možné příslušné dokumenty předložit k proplacení ekonomickému oddělení.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan fakulty