VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2010)

FF > 2010

14_p2

zpět Návod pro řešení diskrepancí mezi SIS a skutečností – Příloha č. 2 k opatření děkana č. 14/2010 V rámci kontroly studia za pomoci SISu je zapotřebí rozlišit dva různé problémy: Kontrola počtu získaných kreditů pro účely elektronického zápisu do dalšího ročníku Úspěšné splnění této kontroly je jediným kritériem pro postup do dalšího ročníku. Tato […]

14_p1

zpět

Opatření děkana č. 14/2010 k elektronickému zápisu do dalšího ročníku studia (dále pouze „elektronický zápis“)

zpět Čl. 1 Studenti, jichž se elektronický zápis týká Elektronický zápis do akademického roku 2010/2011 se týká pouze studentů, kteří: studují v bakalářském, navazujícím magisterském a pětiletém magisterském studiu; zapisují se do dalšího ročníku studia (nikoli tedy prvních ročníků); zahájili studium od akademického roku 2006/2007 včetně; nestudují podle individuálního studijního plánu. Pro studenty uvedené v […]

Opatření děkana č. 13/2010 – Harmonogram akademického roku 2010/11 – AKTUALIZOVÁNO DLE OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2011

zpět Opatření děkana č. 4/2011 – Změna Harmonogramu akademického roku 2010/11 (Opatření děkana 13/2010) Bakalářské a magisterské studium Zahájení akademického roku 29. 9. 2010 Imatrikulace 6. a 7. 10. 2010 od do Výuka v zimním semestru 4. 10. 2010 7. 1. 2011 Zápis do IS 4. 10. 2010 10.00 h. 29.10. 2010 18.00 h. Vánoční […]

Opatření děkana č. 1/2010 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011

zpět Úvodní ustanovení V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do studia na FF UK v roce 2009 a dříve: měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové […]

07_p1

zpět Plán inventarizací na rok 2008 – příloha Inventarizace je zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověřování, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vedených v účetnictví. Skutečné stavy majetku a závazků se při inventarizaci zjišťují : fyzickou inventurou u hmotného majetku dokladovou inventurou závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, […]

Opatření č. 24/2008 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2007/2008

zpět V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2007/2008 ve výši 9450,- Kč. Seznam studentů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky bude zveřejněn nejpozději do 15.12.2008. Student, jemuž bylo přiznáno stipendium, uvede na předepsaném tiskopise (formuláři) potřebné údaje (číslo bankovního […]

Opatření děkana č. 23/2008 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008

zpět V návaznosti na Opatření rektora č. 26/2007 se vydává podle čl. 2, odst. 5, opatření upřesňující termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby (dále jen „příspěvek“). Čl. 1 Podmínky přiznání příspěvku Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže: jeho pracovní poměr k FF trval nejpozději ke dni podání žádosti […]

Opatření číslo 22/2008 – Režie z činností provozovaných za úplatu

Zpět K provedení: Účinnost: 1.1. 2009 Čl. 1 Stanovení režie v hlavní činnosti – kurzy celoživotního vzdělávání Režie se stanovuje pro jednotlivé skupiny činností v následující výši: kurzy CŽV rekvalifikační na základě pověření MŠMT ČR k provádění rekvalifikace pro vymezené pracovní činnosti – skupina 64 Režie 10 % z příjmů kurzu. Kurzy jsou osvobozeny od […]

Opatření číslo 21/2008 – kterým se ustavují ediční řady a jejich garanti

zpět 1. Ustanovuji následující ediční řady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. Reprezentativní celofakultní ředa, především titulů monografických. Trivium. Tituly oborů filologických a filosofických. Fontes. Tituly oborů historických a archeologických. Mnemosyne. Tituly oborů uměnovědných. Humanitas. Tituly oborů věd o společnosti a věd o vzdělávání. 2. Každá ediční řada má […]