VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 23/2008 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008

zpět

V návaznosti na Opatření rektora č. 26/2007 se vydává podle čl. 2, odst. 5, opatření upřesňující termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby (dále jen „příspěvek“).

Čl. 1 Podmínky přiznání příspěvku

 1. Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže:

  1. jeho pracovní poměr k FF trval nejpozději ke dni podání žádosti o příspěvek nepřetržitě alespoň 3 roky,

  2. v běžném kalendářním roce dovršil věk nejvýše 40 let,

  3. výše jeho pracovního úvazku na FF UK činí a nejméně 3 roky činila 1,0,

  4. splnil podmínky dané čl. 2, bod 1., písm. d) a e) Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 26/2007 (dále jen „opatření rektora“).

Zaměstnanci se zdravotním postižením ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, mají nárok na příspěvek po uplynutí zkušební doby bez ohledu na dobu trvání pracovního poměru v případě, že mají úvazek 0,5 a vyšší.

Čl. 2 Termíny a způsob podávání žádosti

 1. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uveden v příloze tohoto opatření do podatelny nebo osobně do personálního oddělení do 31.12.2008.

 2. Zaměstnanec k žádosti dokládá smlouvu o úvěru, potvrzení o částce úroků zaplacených v uplynulém roce a potvrzení dokládající uplatnění odpočtu úroků (např. přiznáním k dani z příjmu nebo potvrzením příslušného finančního úřadu).

 3. Výše uvedené doklady zaměstnanec předloží v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Osobní oddělení vrátí tyto doklady bez zbytečného dokladu po jejich ověření doporučeně poštou nebo osobně přímo zaměstnanci.

 4. O ověření dokumentů pořídí příslušný pracovník osobního oddělení záznam na předloženou žádost. Ověření na žádosti potvrzuje vedoucí osobního oddělení.

 5. Pokud zaměstnanec ke své žádosti řádně nedoloží skutečnosti uvedené v čl.2, bod 1.,písm. d) a e) opatření rektora v souladu s čl. 2 bod 2. a 3. opatření rektora, personální oddělení vyzve zaměstnance k doplnění podkladů. Lhůta pro doplnění nesmí být kratší než 15 dnů.

Čl. 3 Termíny a způsob výplaty

 1. Příspěvek na úroky bude poukázán ze strany zaměstnavatele nejpozději do 15.1.2009.

 2. Příspěvek na úroky se vyplácí jednorázově, zpravidla na bankovní účet žadatele.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 18.11. 2008.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan fakulty