VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

14_p2

Návod pro řešení diskrepancí mezi SIS a skutečností – Příloha č. 2 k opatření děkana č. 14/2010

V rámci kontroly studia za pomoci SISu je zapotřebí rozlišit dva různé problémy:

 1. Kontrola počtu získaných kreditů pro účely elektronického zápisu do dalšího ročníku

  Úspěšné splnění této kontroly je jediným kritériem pro postup do dalšího ročníku. Tato kontrolabude závazná pro všechny studenty kreditního studia (od roku nástupu do studia 2006/07) od 7. června 2010. Výjimku tvoří studenti studující podle individuálního studijního plánu.

  Diskrepance mezi SISem a skutečností v počtu evidovaných kreditů vznikají nejčastěji z následujících důvodů:

  1. Vyučující nezapsal do SIS splněný atest. Student požádá vyučujícího či osobu pověřenou zápisem atestů na základní součásti (tj. na příslušné katedře či ústavu, viz http://www.ff.cuni.cz/ff-7912/) o zapsání atestu. Pokud se tak do týdne nestane, student se obrátí na proděkana pro studijní záležitosti.

  2. Student nemá splněný předmět zapsán do SIS. Student požádá o dodatečné zapsání předmětu do SIS. Tato žádost musí být přesvědčivě zdůvodněna (závažné zdravotní důvody, chyby ve vypsaných předmětech, které nespočívají v opominutí studenta, ohrožení dalšího studia) a zdůvodnění musí být řádně zdokumentováno. Je zapotřebí počítat s tím, že podle opatření děkana 12/2009 (harmonogram akademického roku 2009/2010) a 14/2009 byl poslední možný termín zápisu předmětů do SIS 19. března 2010, a student tedy nemá právo na to, aby této žádosti bylo vyhověno. Žádosti bez řádného zdůvodnění budou zamítnuty. Pokud bude žádosti vyhověno, požádá student vyučujícího či osobu pověřenou zápisem atestů na základní součásti o zapsání atestu.

  3. Pokud má diskrepance jiný důvod, student se obrací na referát SIS (Mgr. Barbora Černá a Mgr. Lucia Čižmárová). Pokud není možné věc vyřešit tam, obrací se student přímo na proděkana pro studijní záležitosti.

 2. Kontrola plnění povinných položek studijního plánu, tj. povinných a povinně volitelných předmětů před státními závěrečnými zkouškami

  Vzhledem k velkému množství komplikovaných problémů bude tato kontrola závazná pro studenty, kteří budou bakalářské či magisterské závěrečné zkoušky skládat od ledna 2011 dále.

  Pro uzavření studia studentů, kteří se chystají přistoupit k závěrečným zkouškám v červnu a září 2010, je (pochopitelně kromě faktického splnění předepsaného studijního plánu) rozhodující pouze souhlas SIS co do počtu získaných kreditů. Jiné problémy vznikající z diskrepancí mezi skutečností a SIS nebudou v žádném případě překážkou k přistoupení k závěrečné zkoušce. Ostatní studenti jsou však povinni řešit obsahové diskrepance mezi skutečností a SIS co nejdříve.

  Příčiny diskrepance mezi SISem a skutečností v této oblasti bývají rozmanitější, byť se částečně shodují s výše uvedenými důvody nesouhlasu v počtu kreditů:

  1. Vyučující nezapsal do SIS splněný atest. Řešení je shodné jako v bodě A.1.

  2. Student nemá splněný předmět zapsán do SIS. Řešení je stejné jako v bodě A.2. Odlišně se však řeší změna špatně zapsaného předmětu (viz níže bod 4).

  3. Splněný a do SIS zapsaný předmět je špatně přiřazen do skupin povinných a povinně volitelných předmětů. SIS tedy nerozpozná, že splněním předmětu byla také splněna předepsaná povinnost. Student se v tomto případě obrátí na kontaktní osobu pro obsahové problémy SIS na jednotlivých katedrách a ústavech (dále pouze „lokální správce SIS“ vizhttp://www.ff.cuni.cz/ff-1438/), která provede zařazení předmětu do správné skupiny. Pokud by vznikly jakékoli problémy, obrací se student či kontaktní osoba na proděkana pro studium.

  4. Student si zapsal předmět se špatným kódem (typicky obsahově stejný předmět přiřazený jinému studijnímu plánu s jinými atributy, tedy s jinou atestací, jiným počtem kreditů apod.). Student se v tomto případě obrátí na lokálního správce SIS (viz http://www.ff.cuni.cz/ff-1438/), který mu sdělí správný kód. Student následně požádá o opravu kódu prostým zasláním e-mailu své studijní referentce. Pokud tomu nebrání závažné okolnosti, referentka této žádosti obratem vyhoví, škrtne dříve zapsaný předmět a zapíše nový. Vzhledem k tomu, že se nejedná o uznání dříve vykonaného atestu, fakulta nevydává žádné rozhodnutí, referentka pouze signuje vytištěný e-mail se žádostí o změnu kódu a založí ho do spisu studenta. Pokud již student má u tohoto předmětu splněný atest, požádá osobu pověřenou zápisem atestů na základní součásti případně lokálního správce SIS (nikoli tedy původního vyučujícího, který k zápisu atestů do tohoto nového předmětu nemusí mít oprávnění) o jeho nové zapsání do SIS. Pokud tak pověřená osoba na katedře či ústavu do týdne neučiní, student se obrátí na proděkana pro studijní záležitosti.

  5. Během studia došlo ke změně studijního plánu. Tento případ je zapotřebí odlišit od níže uvedeného přestupu iniciovaného studentem. Je to fakulta, která tuto změnu (ať již z jakýchkoli důvodů) provedla, a je tedy zodpovědná za to, že touto změnou není ohroženo následující studium. Studenti, kteří na tento problém narazí, kontaktují neprodleně proděkana pro studijní záležitosti. Typicky se tento problém řeší „přiřazením absolvovaného předmětu“ k předmětu inovovaného studijního plánu. Toto přiřazení má po formální stránce podobu výše popsané změny kódu a nepohlíží se na něj jako na uznání dříve absolvovaného předmětu. Student tedy o něj žádá pouze e-mailem a nevystavuje se rozhodnutí fakulty.

   Odlišně se tato situace řeší tam, kde ke změně studijního plánu došlo během přerušení studia, neboť je to student, kdo se svým přerušením na změně svého studijního plánu spolupodílel. V tomto případě se uplatní ustanovení čl. 5, odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 7 Pravidel pro organizaci studia na FF UK, které umožňuje uložit studentovi individuální studijní plán, případně vykonání rozdílových zkoušek.

  6. Student během studia přestoupil z dvouoborového na jednooborové studium, případně si přibral další obor a změnil jednooborové studium na dvouoborové. Tuto situaci je zapotřebí odlišit od výše zmíněného případu změny studijního plánu. Je to totiž student, kdo tuto změnu inicioval, a musí tedy počítat s tím, že bude studovat podle nového studijního plánu. Student může pochopitelně požádat o uznání dříve splněného předmětu.

   Ve výjimečných a odůvodněných případech (student byl např. v této věci mylně informován a hrozí neúspěšné ukončení studia, atd.) je možné po konzultaci s proděkanem pro studijní záležitosti postupovat způsobem popsaným pod bodem B5.

  7. Pokud má diskrepance jiný důvod, případně pokud SIS studentovi hlásí, že kontrolu nelze provést, student se obrací na referát SIS (Mgr. Barbora Černá a Mgr. Lucia Čižmárová). Pokud není možné věc vyřešit tam, obrací se student přímo na proděkana pro studijní záležitosti.