VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 1/2010 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011

 1. Úvodní ustanovení

  1. V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do studia na FF UK v roce 2009 a dříve:

   1. měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího oboru;

   2. měnit jeden obor stávajícího dvouoborového studia;

   3. měnit stávající dvouoborové studium na studium jednooborové;

   4. měnit stávající magisterské pětileté studium na bakalářské studium stejného oboru

 2. Vypsání podmínek a termínů přijímací zkoušky

  1. Vedoucí základních součástí předloží děkanovi do 1. února 2010 návrh na vypsání oborů pro vnitrofakultní přijímací řízení, možnosti jejich kombinací, možné typy změn dle bodu 1a.-d., podmínky přijímací zkoušky, podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky, případně předpokládaný počet přijímaných studentů (který bude možné upřesnit dle výsledků řádného přijímacího řízení – po zasedání přijímací komise v červenci 2010).

  2. Tyto informace budou zveřejněny na webové stráncehttp://prijimacky.ff.cuni.cz do 12. února 2010 (případná upřesnění předpokládaného počtu přijatých do 31. července 2010).

  3. Návrh na předsedu a členy zkušební komise předloží vedoucí příslušné základní součásti děkanovi fakulty do 27. srpna 2010.

  4. Termín přijímací zkoušky v týdnu od 6. do 10. září 2010 vypíše vedoucí příslušné základní součásti (za žádných okolností nelze konat zkoušky v jiném období); vypsané termíny budou průběžně zveřejňovány na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz, nejpozději však do 4. září 2010. Informace o termínech konání přijímacích zkoušek budou též sdělovány telefonicky (221 619 333) nebo e-mailem(prijimacky@ff.cuni.cz ).

  5. Způsob bodového hodnocení přijímací zkoušky je shodný s částí IV, bodem 3 Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011.

  6. Řádně vyplněné zkouškové protokoly musí být předány na Referát přijímacího řízení druhý pracovní den po konání přijímací zkoušky, nejpozději však v pondělí 13. září 2010.

 3. Přihlášky ke studiu

  1. Do přijímacího řízení se mohou přihlásit pouze zapsaní studenti FF UK (v době konání přijímací zkoušky nesmí mít přerušené studium).

  2. Formulář „Přihláška k vnitrofakultnímu přijímacímu řízení“ je k dispozici na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz nebo na Referátu přijímacího řízení (1. patro, č.dv. 127).

  3. Vyplněné přihlášky přijímá Referát přijímacího řízení studijního oddělení nejpozději do 14 hodin 27. srpna 2010. Přihláška musí obsahovat originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku.

  4. Administrativní poplatek: 350,- Kč

   Banka: Komerční banka Praha 1,

   Účet: 85631011/0100

   Konstantní symbol: 379

   Variabilní symbol: 820001

   Specifický symbol: nevyplňuje se

   Adresa majitele účtu: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,

   nám.J.Palacha 2, 116 38 Praha 1

  5. Pozvánky na přijímací zkoušky nebudou studentům zasílány, zveřejnění termínů přijímací zkoušky proběhne dle části 2, bodu 4 tohoto opatření.

 4. Přijetí ke studiu a zápis

  1. Výsledky vnitrofakultních přijímacích zkoušek budou zveřejněny na úřední desce Referátu přijímacího řízení (1.patro, č.dv.127) nejpozději do 21. září 2010.

  2. Přijat ke studiu je student, který splní všechny následující podmínky:

   1. úspěšně vykoná přijímací zkoušku

   2. dosáhne pořadí odpovídajícího předpokládanému počtu stanového k přijetí (v případě, že byl stanoven)

   3. dosáhne stanoveného bodového/kreditního limitu dle čl. 6/5 SZŘ FF UK pro zápis do dalšího roku studia na stávajícím oboru či kombinaci

   4. v době konání přijímací zkoušky nemá přerušené studium.

  3. Rozhodnutí o přijetí odesílána nebudou, ale budou připravena k převzetí u jednotlivých studijních referentek a předána uchazeči po kontrole splnění podmínek k zápisu do dalšího roku studia nejpozději do 27. září 2010.

  4. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána na adresu uvedenou na přihlášce nejpozději do 15. října 2010.

V Praze dne 6.1.2010

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)