VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 21/2008 – kterým se ustavují ediční řady a jejich garanti

zpět

1. Ustanovuji následující ediční řady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

  1. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. Reprezentativní celofakultní ředa, především titulů monografických.

  2. Trivium. Tituly oborů filologických a filosofických.

  3. Fontes. Tituly oborů historických a archeologických.

  4. Mnemosyne. Tituly oborů uměnovědných.

  5. Humanitas. Tituly oborů věd o společnosti a věd o vzdělávání.

2. Každá ediční řada má své závazné grafické a typografické prvky, které vycházejí z grafického manuálu fakulty. V případě použití znaku univerzity u titulu je nutný soulad se Zásadami používání a ochrany znaku univerzity, které jsou vnitřním předpisem univerzity.

3. Učební texty (skripta), tituly zařazené do edičního plánu nakladatelství Karolinum a fakultou vydávané časopisy podléhají zvláštnímu režimu.

4. Tituly zařazené do edičního plánu nakladatelství Karolinum a tituly realizované prostřednictvím tohoto nakladatelství (tzn. ediční řady Acta Universitatis Carolinae) jsou po redakční i technické stránce připravovány tímto nakladatelstvím. Zpracování zajišťuje, koordinuje anebo provádí ediční rada příslušných edičních řad AUC.

5. V čele ediční řady stojí garant. Garanti z vyžádaných či přijatých rukopisů vybírají knižní tituly a rozhodují o jejich zařazení do edičního plánu řady. Funkce garanta je honorována. Garant zajišťuje recenzní posudky, resp. vědeckou redakci schválených rukopisů.

6. Komise koordinuje postup všech řad a při schvalování celkového plánu pracuje s předpokladem poměrného zastoupení jednotlivých edičních řad. V případě ediční nouze některé z řad určí náhradní postup (například větší počet titulů v jiné řadě, nemůže-li být jinde realizován předpokládaný počet titulů).

7. Další zásady konkrétní ediční praxe na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze definují vnitřní předpisy ediční komise, které si tato definuje na svých zasedáních a zveřejňuje je na internetových stránkách fakulty. Těmito vnitřními předpisy jsou Jednací řád ediční komise a Zásady ediční činnosti na FF UK.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

V Praze dne 17. 10. 2008