VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

07_p1

Plán inventarizací na rok 2008 – příloha

Inventarizace je zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověřování, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vedených v účetnictví.

Skutečné stavy majetku a závazků se při inventarizaci zjišťují :

  1. fyzickou inventurou u hmotného majetku

  2. dokladovou inventurou závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku,

u nichž nelze provést fyzickou inventuru

Ukládám provedení inventarizací v těchto termínech:

Termín

1.

Peněžní prostředky v hotovosti (pokladna) a ceniny

Další dvě inventury v pokladně provést bez oznámení termínu.

Zajistí ÚIK s pověřenou pracovnicí ekonomického oddělení.

31.03.

30.06.

30.09.

31.12.

2.

Operativní evidence majetku – odsouhlasení s účetním stavem

měsíčně

Vyhotovení zápisu o odsouhlasení s účetním stavem k 30.9.

Zajistí referentka správy majetku (SM) a finanční účetní.

do 17.10.

3.

Předložení návrhu na jmenování předsedy a členů dílčích inventarizačních komisí (DIK) děkanovi fakulty.

Zajistí vedoucí všech pracovišť.

do 10.10.

4.

Proškolení členů DIK a předání inventurních soupisů

Zajistí předseda ÚIK a referentka správy majetku.

do 31.10.

5.

Provedení fyzických inventur, zjištění a vyčíslení inventurních rozdílů, vypracování inventarizačních zápisů a předání inventarizačních soupisů ústřední inventarizační komisi prostřednictvím referentky SM.

Zajistí DIK, ÚIK a referentka SM.

do 28.11.

6.

Dokladové inventury (aktiva a pasiva), doložení evidence pohledávek, evidence rezerv a opravných položek

Zajistí pracovníci, kteří se v rámci pracovní náplně touto agendou zabývají.

k 31.12.

7.

Stav materiálových zásob k 31.12. – publikace, medaile, event. další

Zajistí odpovědní pracovníci a ÚIK.

do 10.1.09

8.

Vyhodnocení inventarizace

  • zpracování všech zápisů dílčích inventarizačních komisí

  • předložení výsledků a jejich projednání v ÚIK

  • vyhodnocení závěrů inventarizace, zápis ÚIK

  • schválení výsledků odpovědným pracovníkem

  • zúčtování inventarizačních rozdílů

Zajistí DIK, referentka SM, ÚIK, tajemník, finanční účtárna.

leden 2009

V Praze dne 20.2.2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan