VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 14/2010 k elektronickému zápisu do dalšího ročníku studia (dále pouze „elektronický zápis“)

Čl. 1 Studenti, jichž se elektronický zápis týká

 1. Elektronický zápis do akademického roku 2010/2011 se týká pouze studentů, kteří:

  1. studují v bakalářském, navazujícím magisterském a pětiletém magisterském studiu;

  2. zapisují se do dalšího ročníku studia (nikoli tedy prvních ročníků);

  3. zahájili studium od akademického roku 2006/2007 včetně;

  4. nestudují podle individuálního studijního plánu.

 2. Pro studenty uvedené v čl. 1 odst. 1 je elektronický zápis od 7. června 2010 povinný.

 3. Kontrola studia a zápis do dalšího ročníku studentů, kterých se netýká elektronický zápis, probíhá dosavadním způsobem individuální kontroly a listinného zápisu na studijním oddělení. 1

Čl. 2 Podmínky pro zápis do dalšího ročníku

 1. Podmínkou pro zápis do dalšího ročníku je u všech studentů bakalářského, magisterského navazujícího a magisterského pětiletého studia dosažení minimálního počtu kreditů podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK.

 2. U studentů příslušných ročníků pětiletého magisterského studia je další podmínkou pro zápis do dalšího ročníku také úspěšné vykonání postupové zkoušky. Nejzazší termín vykonání postupové zkoušky stanoví studijní plán příslušného oboru.

 3. U studentů, kteří se zapisují elektronicky, se dosažení minimálního počtu kreditů, případně vykonání postupové zkoušky kontroluje výlučně formou elektronické kontroly ve Studijním informačním systému (dále pouze „SIS“).

Čl. 3 Postup elektronického zápisu

 1. Student provede ve webovém rozhraní SIS v aplikaci „Výsledky zkoušek“ kontrolu počtu získaných kreditů. 2 V případě, že kontrola neproběhne úspěšně, ale student je přesvědčen, že dosáhl potřebného počtu kreditů, postupuje podle přílohy č. 2 tohoto opatření „Návod pro řešení diskrepancí mezi SIS a skutečností“.

 2. V případě, že kontrola proběhne úspěšně, student stisknutím tlačítka „Podat žádost“ ve webovém rozhraní SIS podá závaznou žádost o postup do dalšího úseku studia. 3

 3. Studijní referentka nejpozději do čtyř (v červenci a srpnu v době dovolených do deseti) pracovních dnů ověří splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku a převede studenta do nového studijního stavu. Převedením do nového studijního stavu je student zapsán do nového ročníku.

 4. Pokud student zjistí, že nebyl do čtyř (v červenci a srpnu do deseti) pracovních dnů převeden do nového studijního stavu, kontaktuje neprodleně e-mailem svou studijní referentku.

 5. Po tomto převedení student zkontroluje, zda všechny položky v aplikaci „Osobní údaje“ odpovídají skutečnosti a zda je správně vyplněn kontaktní e-mail, a vytiskne si „Evidenční list“. 4

 6. Vytištěný a vlastnoručně podepsaný „Evidenční list“ student odevzdá na studijní oddělení. Toto odevzdání může proběhnout kdykoli během zimního semestru, teprve na jeho základě však student obdrží potvrzení o studiu, kupón na kartu ISIC a případně další požadovaná potvrzení.

Čl. 4. Harmonogram elektronického zápisu

 1. Začátek elektronického zápisu pro akademický rok 2010/2011 je stanoven na 7. června 2010 ve 12,00 hodin. Kdykoli po tomto datu mohou studenti, kteří splnili podmínky pro postup do dalšího ročníku (viz čl. 2, odst. 1 a 2), podat výše popsaným způsobem žádost o postup do dalšího úseku studia. Studenti, kteří se zapsali do akademického roku 2010/2011 před tímto datem, nemusí zápis opakovat.

 2. Žádosti o uznání předmětů absolvovaných během jiného studia, které mají být započítány pro postup do dalšího ročníku, je zapotřebí podat nejpozději 20. srpna 2010.

 3. Žádost o postup do dalšího ročníku výše popsaným způsobem (viz čl. 3, odst. 3) je zapotřebí podat nejpozději do 19. září 2010. Pro účely postupu do dalšího ročníku budou započítány pouze atestace splněné a zapsané do SIS do tohoto data.

 4. Ve dnech 21. až 24. září 2010 budou ve vyhrazených místnostech zřízeny rozšířené úřední hodiny studijního oddělení, které mj. umožní urychleně odevzdat podepsané evidenční listy a obdržet potvrzení o studiu a kupón ISIC.

 5. Ve dnech 13. až 17. září 2010 budou na fakultě vyhrazeny některé počítače pouze pro elektronický zápis.

 6. Náhradní termín zápisu podle čl. 4 odst. 6 SZŘ UK proběhne dne 29. září 2010.

 7. Pokud student nepožádá o postup do dalšího ročníku ani v tomto náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost tak, že studia zanechal. 5

V Praze dne 4. června 2010

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

Návod k provedení elektronického zápisu do dalšího ročníku – Příloha č. 1 k opatření děkana č. 14/2010

Návod pro řešení diskrepancí mezi SIS a skutečností – Příloha č. 2 k opatření děkana č. 14/2010

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)

Poznámky


1

Viz příslušné informace na stránkách studijního oddělení.

2

Viz bod A. přílohy č. 1 „Návod k provedení elektronického zápisu do dalšího ročníku“.

3

Viz bod B. přílohy č. 1.

4

Viz bod C. přílohy č. 1.

5

Viz čl. 4 odst. 6 SZŘ UK.