Archiv

Bohemisté z Filozofické fakulty UK pořádají třetí ročník festivalu Den češtiny

Jednodenní festival o české literatuře a jazyce, který pořádají Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, se koná ve čtvrtek 7. listopadu v prostorách Kampusu Hybernská. Program je vhodný pro střední školy i veřejnost.

Fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika má své vítěze

Třetí ročník fakultního kola soutěže proběhl 29. dubna v Kampusu Hybernská pod záštitou děkana Filozofické fakulty UK doc. Michala Pullmanna. První místo získala studentka Hana Hledíková, která reprezentovala Fonetický ústav FF UK.

Mezinárodní lingvistické sympozium Jedna cesta, tři jazyky se na FF UK uskuteční 26.–29. dubna

Konferenci pořádá Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav bohemistických studií FF UK v rámci projektu KREAS. Během setkání se budou lingvisté a lingvodidaktici věnovat široce koncipovaným česko-čínským a česko-korejským jazykovým a kulturním kontaktům a otázkám.

Filozofická fakulta UK rozvíjí spolupráci s Dillískou univerzitou

S jednou z největších indických univerzit navázal vědeckou a pedagogickou spolupráci Ústav jižní a centrální Asie FF UK a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Týkat se má především filologických oborů indologie a bohemistika.

Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848

V pondělí 25. června se na FF UK uskuteční celodenní kolokvium, v jehož rámci vystoupí členové grantového týmu projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK, i odborníci z jiných pracovišť.

Tisková zpráva o stavu projektu OP Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“

V listopadu 2017 bylo na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace zahájeno řešení projektu Operačního programu Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“. Projekt, jehož řešení potrvá do července 2019, je součástí Prioritní osy 4 v rámci OP PPR: vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních […]

Proběhlo fakultní kolo soutěže Student a věda ‒ lingvistika

V pátek 21. 4. 2018 se na FF UK uskutečnil pod záštitou děkana doc. Michala Pullmanna druhý ročník fakultního kola soutěže Student a věda ‒ lingvistika. Celostátní kolo soutěže se bude konat 15. 5. 2018 na FF UP v Olomouci. Loni obsadili reprezentanti FF UK v celostátním kole první dvě místa.

Studenti FF UK se zapojili do výzkumu jazyka českých emigrantů v postsovětských zemích

Ve dnech 15. až 17. ledna 2018 se v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK konal již druhý blokový seminář zaměřený na výzkum českých nářečí na území bývalého Sovětského svazu. Seminář vedl doc. Sergej Skorvid z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě, který je od roku 2015 rovněž hostujícím profesorem FF UK.

Na konferenci v Tchaj-peji nechyběla čeština. FF UK pokračuje ve spolupráci s Národní univerzitou Chengchi

Ve dnech 11.–12. 11. se na Národní univerzitě Chengchi
 (National Chengchi University, NCCU) v Tchaj-peji uskutečnila 7. mezinárodní konference slovanských jazyků, literatur a kultur Transformace systému hodnot ve slovanských jazycích a kulturách. FF UK podepsala s touto univerzitou v roce 2006 memorandum o porozumění a spolupráci.

Podpora bohemistiky v Íránu a rozvoj íránských studií na FF UK

V říjnu 2017 navštívily zástupkyně FF UK Írán s cílem projednat možnosti užší spolupráce mezi FF UK a několika íránskými univerzitami, a to především v oblasti íránistiky, lingvistiky, komparatistiky, bohemistiky a výuky češtiny jako cizího jazyka.