Volební období 2014-2016

Pozvánka na 2. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 2. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 18. září 2014 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 1. zasedání AS FF UK
 3. Harmonogram zasedání AS FF UK
 4. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Andragogika v doktorském SP Pedagogika na dostudování stávajících studentů (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)
  3. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Čeština v komunikaci neslyšících o SO Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  4. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Filmová studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  5. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace bakalářského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Filmová studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  6. Žádost o prodloužení akreditace SO Indologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Indologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  8. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Informační studia a knihovnictví o SO Studia nových médií (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  9. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Židovská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  10. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  11. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 5. Informace o resignaci Ing. Martina Součka, Ph.D. a záměru jmenovat Mgr. Ondřeje Tichého, Ph.D. proděkanem pro informační zdroje
 6. Návrh doplnění členů komise pro vědu
 7. Návrh doplnění členů ediční komise a vyjádření k jmenování garantů edičních řad
 8. Informační bod ke mzdám
 9. Projednání záměru mimořádného převodu mezi fondy
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Vyjádření Hospodářské komise FF UK
 10. Projednání návrhu smlouvy na pronájem bufetu na hlavní budově
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor vč. Přílohy č. 1 – Plánku prostor
  3. Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace
  4. Příloha č. 3 – Výpis ze ŽR
  5. Příloha č. 4 – Parametry provozu
  6. Vyjádření Hospodářské komise FF UK
 11. Opatření děkana k výši doktorských stipendií v akademickém roce 2014/2015
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Opatření
 12. Opatření děkana – Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Opatření
  3. Návrh Opatření s vyznačenými změnami oproti dosavadnímu znění
  4. Stanovisko Legislativní komise FF UK
 13. Opatření děkana – Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Opatření
  3. Návrh Opatření s vyznačenými změnami oproti dosavadnímu znění
  4. Stanovisko Legislativní komise FF UK
 14. Informace o přípravě Dlouhodobého záměru UK na období 2016–2020
  1. Průvodní dopis JM rektora Univerzity
  2. Rámec přípravy Dlouhodobého záměru UK na období 2016 – 2020
 15. Různé
  1. Návrh dílčí změny Statutu UK č. j. 174/a/2014
  2. Návrh dílčí Změny přílohy č. 8 Statutu UK, č. j. 174b)/2014
  3. Novela zákona o VŠ

Dodatečně navržený bod:

 1. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Obecné podmínky
  3. Podmínky pro Bc. obory
  4. Podmínky pro NMgr. obory
  5. Podmínky pro NMgr. obor English language and linguistics
  6. Tabulka otevíraných oborů
  7. Stanovisko Legislativní komise FF UK

Jan Čermák