Minulá volební období

POZVÁNKA – na 1. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 1. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 12. června 2008 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Projednání návrhu zápisu z 21. zasedání AS FF UK – vzetí na vědomí
 3. Volba předsedy ASFFUK a dalších členů PAS
 4. Volba členů komisí FFUK delegovaných ASFFUK
 5. Projednání Návrhu plánu hospodaření FFUK v roce 2008
  1. Úvodní dopis a komentář proděkana fakulty
  2. Text návrhu
  3. Doporučení hospodářské komise FFUK k předloženému návrhu
 6. Návrh výše doktorandských stipendií na období červenec – září 2008
  1. Úvodní dopis děkana fakulty
  2. Text návrhu
 7. Podnět kol.Tichého a kol.Strobacha k Bílé knize MŠMT
  1. Úvodní dopis
  2. Návrh usnesení
 8. Různé


  Poznámka:
  Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.Jan Kalivoda