Minulá volební období

Usnesení

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Usnesení z 21. jednání Akademického senátu FF UK dne 10. dubna 2008
Usnesení z 20. jednání Akademického senátu FF UK dne 10. dubna 2008
Usnesení z 19. jednání Akademického senátu FF UK dne 13. března 2008
Usnesení ze 18. jednání Akademického senátu FF UK dne 14. února 2008
Usnesení ze 17. jednání Akademického senátu FF UK dne 10. ledna 2008
Usnesení z 16. jednání Akademického senátu FF UK dne 13. 12. 2007
Usnesení z 15. jednání Akademického senátu FF UK dne 8. 11. 2007
Usnesení z 14. jednání Akademického senátu FF UK dne 11. 10. 2007
Usnesení z 13. jednání Akademického senátu FF UK dne 13. 9. 2007
Usnesení z 12. jednání Akademického senátu FF UK dne 14. 6. 2007
Usnesení z 11. jednání Akademického senátu FF UK 10.5.2007
Usnesení z 10. jednání Akademického senátu FF UK dne 12.4. 2007
Usnesení z 9. jednání Akademického senátu FF UK dne 8.3. 2007
Usnesení z 8. jednání Akademického senátu FF UK dne 8.2. 2007
Usnesení z 7. jednání Akademického senátu FF UK dne 11. 1. 2007
Usnesení z 6. jednání Akademického senátu FF UK dne 14.12.2006
Usnesení z 5. jednání Akademického senátu FF UK dne 9.11.2006
Usnesení z 4. jednání Akademického senátu FF UK dne 12.10.2006
Usnesení z 3. jednání Akademického senátu FF UK 14.9.2006
Usnesení z 2. jednání Akademického senátu FF UK 22. 6. 2006
Usnesení z 1. jednání Akademického senátu FF UK 8. 6. 2006


Usnesení z 21. jednání Akademického senátu FF UK dne 10. dubna 2008

[135/21]

AS FF UK bere na vědomí vyhlášení výsledků voleb do AS FF UK na volební období 2008-2010 přednesené kol. Vlčkem. Hlasování: 16-0-1

[136/21]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací Vietnamistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční, jednooborové studium). Hlasování: 15-0-1

[137/21]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Obecná jazykověda (prezenční, dvouoborové studium). Hlasování: 16-0-0

[138/21]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Starořečtina (prezenční, dvouoborové studium). Hlasování: 16-0-1

[139/21]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2007. Hlasování: 19-0-0

[140/21]

AS FF UK schvaluje návrh výše doktorandských stipendií na období květen – červen 2008. Hlasování: 18-0-0

[141/21]

AS FF UK schvaluje Zprávu o činnosti AS FF UK v období od 6.6.2007 do 21.5.2008. Hlasování: 16-0-2

Usnesení z 20. jednání Akademického senátu FF UK dne 10. dubna 2008

[130/20]

AS FF nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Divadelní věda v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium). Hlasování: 16-0-0

[131/20]

AS FF nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Andragogika a personální řízení v bakalářském studijním programu Pedagogika (prezenční, kombinované, jednooborové studium). Hlasování: 16-0-0

[132/20]

AS FF nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury o studijní obor Divadelní věda (prezenční, dvouoborové studium). Hlasování: 16-0-0

[133/20]

AS FF souhlasí se záměrem děkana fakulty jmenovat PhDr. Pavlínu Šaldovou, Ph.D., do funkce proděkanky pro zahraničí a vnější vztahy. Hlasování: 11-2-3

[134/20] AS FF schvaluje Výroční zprávu FF UK za rok 2007 ve znění předloženém děkanem.Hlasování: 17-0-0

Usnesení z 19. jednání Akademického senátu FF UK dne 13. března 2008

[125/19]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o reakreditaci SO Anglistika – Amerikanistika v bakalářském SP Anglistika – Amerikanistika (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 21-0-1.

[126/19]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o reakreditaci SO Anglistika – Amerikanistika v bakalářském SP Anglistika – Amerikanistika (prezenční dvouoborové studium). Hlasování: 21-0-1.

[127/19]

AS FF UK schvaluje návrh na vypsání přijímacího řízení do nově akreditovaného doktorského SO Logic v anglickém jazyce.

Hlasování: 22-0-0.

[128/19]

AS FF UK schvaluje návrh výše poplatků spojených se studiem na akad. rok 2008 – 2009.

Hlasování: 22-0-0.

[129/19]

AS FF UK schvaluje změny harmonogramu v roce 2008 navržené předsednictvem AS. Hlasování: 23-0-0.

Usnesení ze 18. jednání Akademického senátu FF UK dne 14. února 2008

[119/18]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Politologie o studijní obor Politické teorie (prezenční dvouoborové studium).

Hlasování: 19-0-0.

[120/18]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Pedagogika v bakalářském studijním programu Pedagogika (prezenční a kombinované jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0.

[121/18]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví o studijní obor Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – angličtina / francouzština / němčina / ruština / španělština (prezenční jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0.

[122/18]

AS FF UK schvaluje návrh vedení fakulty na výši doktorandských stipendií od února 2008.

Hlasování: 19-0-1.

[123/18]

AS FF UK souhlasí s rozdělením Ústavu anglistiky a amerikanistiky na dvě základní součásti a souhlasí se vznikem dvou nových pracovišť, Ústavu anglického jazyka a didaktiky a Ústavu anglofonních literatur a kultur, k termínu 1.9.2008.

Hlasování: 18-2-2.

[124/18]

a) AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu FF UK na dny 15.4., 16.4. a 17.4. 2008 v době od 9:00 do 16:00. Volby budou probíhat v hlavní budově FF UK, v budově UK Celetná 20 a v areálu UK Jinonice. AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 31.3.2008.

b) AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do1.3.2008 všechny potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb.

Hlasování: 22-0-0.

Usnesení ze 17. jednání Akademického senátu FF UK dne 10. ledna 2008

[110/17]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Tibeto-mongolská studia (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 18-0-0.

[111/17]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Japonská studia v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 17-0-1.

[112/17]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Religionistika v doktorském studijním programu Filozofie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 18-0-0.

[114/17]

AS FF UK souhlasí se záměrem děkana FF UK jmenovat PhDr. Ilonu Gillernovou, CSc. proděkankou FF UK pro studijní záležitosti.

Hlasování: 18-0-3.

[115/17]

AS FF UK souhlasí se jmenováním Prof. PaeDr. Vladimíra Papouška, CSc. členem Vědecké rady FF UK.

Hlasování: 18-1-2.

[116/17]

AS FF UK souhlasí s návrhem děkana FF UK na zřízení evaluační komise FF UK.

Hlasování: 22-0-0.

[117/17]

AS FF UK souhlasí se jmenováním Prof. RNDr. Jaroslava Peregrina, CSc. předsedou evaluační komise FF UK.

Hlasování: 16-2-2.

[118/17]

AS FF UK bere na vědomí podnět Mgr. Jaromíra Krejčího Ph.D. k situaci na Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK.

Hlasování: 11-2-7.

Usnesení z 16. jednání Akademického senátu FF UK dne 13. 12. 2007

[98/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího studijního programu Filologie o studijní obor Japonská studia (prez. jednooborové studium).

Hlasování: 18-0-0

[99/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Jihovýchodoevropská studia (prez. dvouoborové studium).

Hlasování: 18-0-0

[100/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Středoevropská studia (prez. dvouoborové studium).

Hlasování: 18-0-0

[101/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Východoevropská studia (prez. dvouoborové studium).

Hlasování: 18-0-0

[102/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Německá studia (prez. dvouoborové studium).

Hlasování: 18-0-0

[103/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Německý jazyk a literatura (prez. jednooborové studium).

Hlasování: 18-0-0

[104/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu General Theory and History of Art and Culture, studijní obor Film Studies (prez. kombinované studium).

Hlasování: 18-0-0

[105/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Sociální psychologie v doktorském studijním programu Psychologie (prez. kombinované studium).

Hlasování: 18-0-0

[106/16]

AS FF UK schvaluje vypsání dodatečného přijímacího řízení pro doktorský studijní obor Didaktika dějepisu s podmínkami dle přiloženého návrhu.

Hlasování: 20-0-0

[107/16]

AS FF UK bere na vědomí Aktualizaci dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2007/2008.

Hlasování: 22-0-0

[108/16]

AS FF UK schvaluje předložený návrh Rigorozního řádu FF UK.

Hlasování: 21-0-2

[109/16]

AS FF UK bere na vědomí materiál předložený k otázce usnesení č. 94/15 a považuje tímto materiálem usnesení za splněné.

Hlasování: 21-0-2

Usnesení z 15. jednání Akademického senátu FF UK dne 8. 11. 2007

[90/15]

AS FF UK bere na vědomí hodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2006/2007 děkanem fakulty.

Hlasování: 23-0-1

[91/15]

AS FFUK schvaluje návrh děkana fakulty na jmenování Prof. PhDr. Josefa Kroba CSc. za člena Vědecké rady FF UK.

Hlasování: 18-5-3

[92/15]

AS FF UK schvaluje návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS FF UK podle předloženého písemného znění.

Hlasování: 25-0-1.

[93/15]

AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2008/2009.

Hlasování: 26-0-0.

[94/15]

AS FF UK pověřuje PAS FF UK, aby na příští jednání AS UK vyslalo svého zástupce, který bude po rektorátu požadovat vysvětlení jeho postupu ve věci přidání 10% studijních povinností oproti původním akreditovaným studijním plánům oboru český jazyk a literatura.

Hlasování: 20-1-6.

[95/15]

AS FF UK AS FF UK bere na vědomí argumenty příslušníků ÚDLV i odpovědi děkana FF UK a bere na vědomí plán děkana, jak dále postupovat v ustanovení vedení ÚDLV.

Hlasování: 20-0-4.

[96/15]

AS FF UK schvaluje návrh PAS FF UK, aby jako omluva člena AS FF UK pro nepřítomnost ve smyslu Statutu FF UK byla chápána emailová nebo jiná písemná omluva doručená PAS FF UK před zahájením jednání senátu.

Hlasování: 15-2-1.

[97/15]

AS FF UK schvaluje předsednictvem AS FF UK navržený harmonogram zasedání AS FF UK na rok 2008.

Hlasování: 18-0-0.

Usnesení z 14. jednání Akademického senátu FF UK dne 11. 10. 2007

[86/14]

AS FF UK vyslovuje souhlas s nominací prof. Jakubce na funkci proděkana pro vědu. Hlasování: 20-0-2, 1 hlas neplatný.

[87/14]

AS FFUK schvaluje návrh na členy VR FF UK předložený děkanem FF UK.

Hlasování:

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.: 22-0-1

prof. PhDr. Václav Bok, CSc.: 22-0-1

[88/14]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování PhDr. Václava Horčičky do funkce předsedy studijní komise.

Hlasování:

PhDr. Václav Horčička, Ph.D.: 21-0-1

[89/14]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování členů a náhradníků disciplinární komise ve složení navrženém děkanem FF UK.

Hlasování:

Předseda:

Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.: 21-0-0

Členové:

PhDr. Radek Chlup, Ph.D.: 19-2-0

Mgr. et MgA. Tereza Dvořáková: 20-0-1

Hana Fejfarová: 21-0-0

Ondřej Matějka: 21-0-0

Zuzana Vašáková: 21-0-0

Náhradníci :

PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.: 21-0-0

PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.: 21-0-0

Miroslav Pavel: 20-0-1

Eliška Čmejrková: 20-1-0

Usnesení z 13. jednání Akademického senátu FF UK dne 13. 9. 2007

[74/13]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor Fonetika (prezenční dvouoborové studium). Hlasování: 20-0-0.

[75/13]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor Finská studia (prezenční dvouoborové studium). Hlasování: 20-0-0.

[76/13]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor Novořečtina (prezenční studium v kombinaci). Hlasování: 20-0-0.

[77/13]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie o studijní obor Fonetika (prezenční dvouoborové studium). Hlasování: 20-0-0.

[78/13]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie o studijní obor Fonetika (prezenční jednooborové tříleté studium) Hlasování: 20-0-0.

[79/13]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Romistika (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu Filologie. Hlasování: 20-0-0.

[80/13]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Politologie (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu Politologie. Hlasování: 20-0-0.

[81/13]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Čeština pro cizince (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu Filologie. Hlasování: 20-0-0.

[82/13]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Politické teorie a současné dějiny (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu Politologie. Hlasování: 20-0-0.

[83/13]

AS FF UK vyhlašuje volby do AS UK (volební období 2008–2011) na dny 27.- 29. listopadu 2007, vždy od 10 do 16 hodin. Dne 27. 11. se volby konají v budově UK Celetná 20, dne 28. 11. v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2, dne 29. 11. v areálu UK Jinonice. Hlasování: 18-0-0.

[84/13]

AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2008/2009 dle přiloženého materiálu. Hlasování: 17-0-0.

[85/13]

AS FF UK schvaluje výši doktorských stipendií na FF UK pro období říjen až prosinec 2007. Hlasování: 17-0-0.

Usnesení z 12. jednání Akademického senátu FF UK dne 14. 6. 2007

[67/12]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studia SO Čeština pro cizince v SP Filologie (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato.

[68/12]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Indologie (indická filologie) se specializací: bengálština, hindština, tamilština, sanskrt (prezenční studium v kombinaci). Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato.

[69/12]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Indologie (indická filologie) se specializací: bengálština, hindština, tamilština, sanskrt (prezenční studium v kombinaci). Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato.

[70/12]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Sinologie (prezenční studium v kombinaci). Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato.

[71/12]

AS FF UK schvaluje návrh na vypsání přijímacího řízení pro obor Etnologie v září 2007. Hlasování: 21-0-0, usnesení přijato.

[72/12]

AS FF UK schvaluje návrh vedení fakulty na stanovení výše doktorandských stipendií pro období červen – září 2007. Hlasování: 21-0-0, usnesení přijato.

[73/12]

AS FF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti AS FF UK a výroční zprávy o činnosti komisí FF UK. Hlasování: 21-0-0, usnesení přijato.

Usnesení z 11. jednání Akademického senátu FF UK 10.5.2007

[57/11]

AS FF UK nemá námitky proti předložené žádosti o prodloužení akreditací na dostudování pro magisterské SP a SO podle přiloženého materiálu 3c. Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato.

[58/11]

AS FF UK nemá námitek proti podání žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu čeština v komunikaci neslyšících, studijní obor čeština v komunikaci neslyšících (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato.

[59/11]

AS FF UK nemá námitek proti podání žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu čeština v komunikaci neslyšících o studijní obor čeština v komunikaci neslyšících (prezenční dvouoborové studium). Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato.

[60/11]

AS FF UK nemá námitek proti podání žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu logika o studijní obor logika (prezenční dvouoborové studium). Hlasování: 18-0-1, usnesení bylo přijato.

[61/11]

AS FF UK nemá námitek proti podání žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor italianistika (studium prezenční jednooborové a v kombinaci). Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato.

[62/11]

AS FF UK nemá námitky proti prodloužení dohody o vzájemné spolupráci mezi FF UK a Vyšší odbornou školou informačních služeb dle předloženého materiálu. Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato.

[63/11]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2006. Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato.

[64/11]

AS FF UK schvaluje návrh děkana fakulty na novelizaci VJŘ AS FF UK podle jeho písemného návrhu s doplněním návrhů legislativní komise a kol. Chromého, které si osvojil, a s úpravou zkratky názvu fakulty na UK FF v celém textu předpisu, přičemž z návrhu I se vypouští poslední věta. Hlasování: 18-0-1, usnesení bylo přijato.

[65/11]

AS FF UK přijímá návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK se zapracováním připomínek z diskuse. Hlasování: 17-0-1, usnesení bylo přijato.

[66/11]

AS FF UK bere na vědomí informaci předsedy o žádosti nadace Člověk v tísni ve prospěch aktivistů Barmského demokratického hnutí a ukládá PAS, aby této žádosti vyhovělo. Hlasování: 15-0-3, usnesení bylo přijato.

Usnesení z 10. jednání Akademického senátu FF UK dne 12.4. 2007

[52/10]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace na dostudování studijních oborů andragogika a personální řízení, hebraistika, informační studia a knihovnictví, japanologie a komparatistika a studijního programu humanitní studia.

Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato.

[53/10]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury o studijní obor kulturologie.

Hlasování: 18-0-1, usnesení bylo přijato.

[54/10]

AS FF UK schvaluje výroční zprávu FF UK za rok 2006.

Hlasování: 20-0-1, usnesení bylo přijato.

[55/10]

AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2007.

Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato.

[56/10]

AS FF UK schvaluje výši doktorandských stipendií pro období leden až červen 2007 podle předloženého návrhu.

Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato.

Usnesení z 9. jednání Akademického senátu FF UK dne 8.3. 2007

[49/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o akreditaci doktorského studijního programu logic v cizím jazyce.

Hlasování: 20-0-0.

[50/9]

AS FF UK schvaluje znění Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 pro studijní program Překladatelství a tlumočnictví, studijní obory Mezikulturní komunikace: čeština – angličtina, Mezikulturní komunikace: čeština – francouzština, Mezikulturní komunikace: čeština – němčina, Mezikulturní komunikace: čeština – ruština, Mezikulturní komunikace: čeština – španělština a studijní program Filologie, studijní obory Jihovýchodoevropská studia, Středoevropská studia a Východoevropská studia.

Hlasování: 20-0-0.

[51/9]

AS FF UK bere na vědomí opatření děkana číslo 6/2007 stanovující poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008.

Hlasování: 20-0-0.

Usnesení z 8. jednání Akademického senátu FF UK dne 8.2. 2007

[46/8]

AS FF UK bere na vědomí informaci o vypsání přijímacího řízení na studijní obor Psychologie na akademický rok 2007/2008.

Hlasování: 17-0-0.

[47/8]

AS FF UK schvaluje znění podmínek přijímacího řízení pro studijní obory Francouzská filologie a Hispanistika ve znění předloženém 8.2.2007.

Hlasování: 18-0-0.

[48/8]

AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií v podobě předložené AS FF UK 8.2.2007 se zapracováním připomínek legislativní komise a připomínek kol. Hrona přednesených v diskusi.

Hlasování: 17-0-2.

Usnesení z 7. jednání Akademického senátu FF UK dne 11. 1. 2007

[44/7]

AS FF UK vyslovuje souhlas s návrhem Podmínek pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky podle předloženého materiálu.

Hlasování: 16-0-1

[45/7]

AS FF UK bere na vědomí obsah Aktualizace dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na akademický rok 2006/2007.

Hlasování: 18-0-2

Usnesení z 6. jednání Akademického senátu FF UK dne 14.12.2006

[41/6]

AS FF UK schvaluje návrh děkana FF na změnu Statutu FF UK v písemně předloženém znění se zapracováním tří úprav, které děkan FF akceptoval podle diskuse AS FF UK a které jsou zachyceny v zápisu ze zasedání AS FF UK.

Hlasování: 21-1-0

[42/6]

AS FF UK přijímá návrh děkana FF na dodatečné vypsání oborů v přijímacím řízení na akademický rok 2007/2008 podle písemného materiálu.

Hlasování: 22-0-1

[43/6]

Na žádost děkana FF AS FF UK navrhuje pracovní skupinu ve složení kol. Rubáš, kol. Hron, kol. Zajíček, která bude s vedením FF spolupracovat na dokončení Pravidel pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky na FF.

Hlasování: 23-0-0

Usnesení z 5. jednání Akademického senátu FF UK dne 9.11.2006

[32/5]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o akreditaci magisterského navazujícího SP učitelství pro střední školy, SO učitelství psychologie.

Hlasování: 21-0-0

[33/5]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP filologie o SO jihovýchodoevropská studia.

Hlasování: 21-0-1

[34/5]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace doktorského SP filologie, SO fonetika, o výuku v cizím jazyce (francouzština).

Hlasování: 22-0-0

[35/5]

AS FF UK nemá námitky proti žádostem o prodloužení akreditací pětiletých magisterských SO na dostudování, jak jsou obsaženy v písemném materiálu předloženém senátu.

Hlasování: 22-0-0

[36/5]

AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2007/2008 s doplněním údajů, které napomohou komunikaci zájemců o studium s oborovými radami předmětů a se studijním oddělením fakulty.

Hlasování: 21-0-0

[37/5]

AS FF UK schvaluje návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen – prosinec 2006.

Hlasování: 22-0-0

[38/5]

AS FF UK se domnívá, že v návrhu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK není vhodná předpokládaná vazba udělení dotace zájmovým uskupením studentů na účast studentů z nejméně dvou fakult, a pověřuje pracovní skupinu ve složení kol. Eichler, kol. Chromý, kol. Rubáš, kol. Valvoda a kol. Zajíček, aby tuto i další připomínky vyslovené při diskusi senátu sdělila do požadovaného termínu AS UK.

Hlasování: 20-0-2

[39/5]

AS FF UK pověřuje PAS FF UK, aby jednalo s PAS UK o možnosti změnit kritéria vyplácení prospěchových stipendií tak, aby na FF UK nebyla ohrožena možnost vyplácení stipendií účelových.

Hlasování: 22-0-0

[40/5]

AS FF UK pověřuje PAS FF UK, aby co nejrychleji projednalo s orgány UK otázku vyžadování poplatků spojených se studiem za překročení standardní doby studia navýšené o jeden rok, při jejichž předpisování v současné době pravděpodobně dochází k tvrdostem vůči studentům a nejednotnému postupu orgánů UK a které je pravděpodobně v rozporu se smyslem ustanovení zákona o vysokých školách.

Hlasování: 21-0-0

Usnesení z 4. jednání Akademického senátu FF UK dne 12.10.2006

[24/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o akreditaci bakalářského SP psychologie, SO psychosociální studia.

Hlasování: 28-0-1

[25/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o akreditaci magisterského SP psychologie, SO psychologie.

Hlasování: 28-0-1

[26/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace na dostudování magisterského SO psychologie v rámci SP psychologie.

Hlasování: 29-0-0

[27/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření bakalářského SP filologie o SO středoevropská studia.

Hlasování: 21-0-8

[28/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření bakalářského SP filologie o SO východoevropská studia.

Hlasování: 21-0-8

[29/4]

AS FF UK schvaluje Pravidla pro organizaci studia v předloženém znění se zapracováním návrhů změn přednesených ústně děkanem FF UK na závěr diskuse.

Hlasování: 25-0-2

[30/4]

AS FF UK schvaluje harmonogram termínů zasedání AS na kalendářní rok 2007 podle předloženého návrhu PAS.

Hlasování: 20-0-0

[31/4]

AS FF UK schvaluje návrh na členy Disciplinární komise FF UK předložený děkanem FF UK.

Hlasování: Všichni navrhovaní členové byli zvoleni, jmenovitě: Wolf B. Oerter (17-0-1), Vladimír Petkevič (22-0-1), Jakub Bachtík (22-1-0), Jana Eichlerová (21-1-1), Martin Pehal (21-1-1); Všichni navrhovaní náhradníci byli zvoleni, jmenovitě: Jan Volín (22-0-1), Šárka Zikánová (22-0-0), 1), Matěj Spurný (21-1-1), Samuel Zajíček (19-2-2).

Usnesení z 3. jednání Akademického senátu FF UK 14.9.2006

[7/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu překladatelství a tlumočnictví, studijních oborů mezikulturní komunikace Č-A, mezikulturní komunikace Č-N, mezikulturní komunikace Č-F, mezikulturní komunikace Č-R, mezikulturní komunikace Č-Š.

Hlasování: 18-0-1.

[8/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o akreditaci magisterského navazujícího studijního programu překladatelství a tlumočnictví, studijních oborů překladatelství Č-A, překladatelství Č-N, překladatelství Č-F, překladatelství Č-R, překladatelství Č-Š, a studijních oborů tlumočnictví Č-A, tlumočnictví Č-N, tlumočnictví Č-F, tlumočnictví Č-R, tlumočnictví Č-Š.

Hlasování: 19-0-1.

[9/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury o studijní obor filmová studia.

Hlasování: 20-0-0.

[10/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazujícího studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury o studijní obor filmová studia.

Hlasování: 20-0-0.

[11/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace doktorského studijního programu historické vědy o studijní obor didaktika dějepisu.

Hlasování: 20-0-0.

[12/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu čeština v komunikaci neslyšících, studijní obor čeština v komunikaci neslyšících.

Hlasování: 19-0-0.

[13/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního programu pedagogika, studijní obor pedagogika.

Hlasování: 19-0-0.

[14/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace na dostudování magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor kulturologie.

Hlasování: 20-0-0.

[15/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace na dostudování magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor dějiny umění.

Hlasování: 20-0-0.

[16/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace na dostudování magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor divadelní věda.

Hlasování: 20-0-0.

[17/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace na dostudování magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor hudební věda.

Hlasování: 20-0-0.

[28/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace na dostudování magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor filmová věda.

Hlasování: 20-0-0.

[19/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodlou·ení akreditace na dostudování magisterského studijního programu politologie, studijní obor politologie.

Hlasování: 20-0-0.

[20/3]

AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace na dostudování magisterského studijního programu filologie, studijní obor východoevropská studia se specializací rusistika.

Hlasování: 19-0-1.

[21/3]

AS FF UK bere na vědomí podnět kol. Pejši předložený AS FF UK.

Hlasování: 19-0-1.

[22/3]

AS FF UK zůstává u zavedené praxe předkládání akreditačních materiálů pro účely jednání, to znamená zpřístupnění těchto materiálů v kompletní podobě v zabezpečeném internetovém prostoru určeném pouze pro členy AS FF UK.

Hlasování: 15-1-4.

[23/3]

AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK v akademickém roce 2007/2008 se zapracováním připomínek předložených během zasedání senátu.

Hlasování: 19-0-0.

Usnesení z 2. jednání Akademického senátu FF UK 22. 6. 2006

[1/2]

AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2006 předložený panem děkanem.

Hlasování: 20-0-1

[2/2]

AS FF UK schvaluje Zprávu o hospodaření FF UK za rok 2005 v předlo·eném znění.

Hlasování: 20-0-1

[3/2]

AS FF UK přijímá návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK, část I, předložený panem děkanem.

Hlasování: 21-0-0

[4/2]

AS FF UK schvaluje návrh Statutu Etické komise FF UK v souladu s předloženým návrhem.

Hlasování: 19-0-1

[5/2]

AS FF UK schvaluje návrh změny Statutu FF UK předložený panem děkanem.

Hlasování: 18-0-0

[6/2]

AS FF UK souhlasí s návrhem změny anglického názvu FF UK předloženým panem děkanem.

Hlasování: 18-0-0

Usnesení z 1. jednání Akademického senátu FF UK 8. 6. 2006

Na tomto jednání AS nebylo přijato žádné usnesení.