Minulá volební období

USNESENÍ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Usnesení z 22. jednání AS FF UK 9.3.2006
Usnesení z 21. jednání AS FF UK 9.2.2006
Usnesení z 20. zasedání AS FF UK dne 12. 1. 2006
Usnesení z 19. (mimořádného) zasedání AS FF UK dne 3. 1. 2006
Usnesení z 18. jednání AS FF UK dne 8.12.2005
Usnesení z 17. jednání AS FF UK dne 10.11.2005
Usnesení z 16. jednání AS FF UK dne 13.10.2005
Usnesení z 15. jednání AS FF UK dne 22. 9. 2005
Usnesení ze 14. jednání AS FF UK dne 10. 6. 2005
Usnesení z 13. jednání AS FF UK dne 12.5.2005
Usnesení z 12. jednání AS FF UK dne 14.4.2005
Usnesení z 11. jednání AS FF UK ze dne 10.3.2005
Usnesení z 10. jednání AS FF UK ze dne 10.2.2005
Usnesení z 9. jednání AS FF UK ze dne 13.1.2005
Usnesení z 8. jednání AS FF UK ze dne 9.12. 2004
Usnesení z 7. jednání AS FF UK ze dne 11.11. 2004
Usnesení z 6. jednání AS FF UK ze dne 14.10. 2004
Usnesení z 5. jednání AS FF UK ze dne 16.9. 2004
Usnesení z 4. jednání AS FF UK ze dne 10.6. 2004
Usnesení z 3. jednání AS FF UK ze dne 13.5. 2004
Usnesení z 2. jednání AS FF UK ze dne 8. 4. 2004
Usnesení z 1. jednání AS FF UK ze dne 25. 3. 2004


Usnesení z 22. jednání AS FF UK 9.3.2006

[206/22]

AS FF UK schvaluje důvodovou zprávu AS FF UK k rozhodnutí neopakovat volby AS FF UK pro období 2006-2008, jak byla připravena podle usnesení AS FF UK 202/21 a doplněna podle připomínek kol.Chromého a podle diskusních příspěvků na jednání senátu.

Hlasování: 15-1-3

[207/22]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za období od 3. března 2005 do 2. března 2006 v předloženém znění.

Hlasování: 19-0-0

[208/22]

AS FF UK považuje výrok dr. Maiella, že vůči němu zazněly rasistické výroky, za nanejvýš závažný a alarmující a žádá proto dr. Maiella, aby své tvrzení buď doložil nebo revokoval.

Hlasování: 14-0-5

[209/22]

AS FF UK žádá vedení fakulty, aby pravidelně zveřejňovalo plánované investice na webových stránkách fakulty i s podstatnou související dokumentací.

Hlasování: 13-0-6

[210/21]

AS FF UK pověřuje PAS, aby delegovalo zástupce AS FF UK ze studentské kurie k výběrovému řízení na semestrální výměnný pobyt na TEC Monterrey a podalo o tom zprávu AS FF UK.

Hlasování: 13-1-3

Usnesení z 21. jednání AS FF UK 9.2.2006

[202/21]

AS FF UK považuje výzvu AS UK za neodůvodněnou a toto své stanovisko dokládá důvodovou zprávou adresovanou akademické obci FF UK a PAS UK. AS FF UK pověřuje PAS FF UK vytvořením důvodové zprávy odůvodňující nepřijetí výzvy AS UK k opakování voleb. Důvodová zpráva bude sepsána na základě předchozích jednání AS FF UK, konkrétně 3. 1. 2006, 12. 1. 2006 a 9. 2. 2006.

Hlasování: 15-4-7

[203/21]

AS FF UK na návrh děkana FF UK dr. Michala Stehlíka mění čl. 9 odst. 3 statutu FF UK takto: „Funkční období děkana je čtyřleté a začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše po dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.“

Hlasování: 25-0-1

[204/21]

AS FF UK žádá děkana FF UK, aby předložil AS FF UK návrh na aktualizaci vnitřních předpisů FF UK vzhledem k platnému znění zákona o vysokých školách a s ohledem na současné potřeby FF UK.

Hlasování: 22-1-3

[205/21]

AS FF UK žádá děkana FF UK, aby v rámci této novelizace navrhl změnu vnitřních předpisů FF UK, která by umožnila konat volby do AS FF UK elektronickým způsobem.

Hlasování: 24-1-1

Usnesení z 20. zasedání AS FF UK dne 12. 1. 2006

[201/19]

AS FF UK si není vědom, že v průběhu voleb do AS FF UK byl porušen Volební a jednací řád FF UK schválený dne 24. září 1999. 13-1-9

[202/19]

AS FF UK děkuje studentům Fialové, Guhovi, Machaňovi, Marouškové, Reichelové za jejich iniciativu a

uznává morální pochybení některých kandidátů v souvislosti s prováděním agitace v den voleb.

12-0-11

[203/19]

AS FF UK se seznámil se stížností studentů Fialové, Guhovi, Machaně, Marouškové, Reichelové ze dne 9. 1.

2006 a konstatuje, že skutečnosti ve stížnosti uvedené nejsou dostatečným důvodem pro zrušení proběhlých

voleb.

13-3-7

[204/19]

AS FF UK odkládá návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK na jedno z

příštích jednání AS FF UK po předchozím projednání v pracovní skupině složené ze zástupců učitelské a

studentské kurie.

12-1-10

[205/19]

AS FF UK bere na vědomí zprávu Etické komise z 1. 12. 2005 a dodatek k ní z 21. 12. 2005.

14-0-8

[206/19]

AS FF UK schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru FF UK na roky 2005 a 2006.

18-0-1

Usnesení z 19. (mimořádného) zasedání AS FF UK dne 3. 1. 2006

[196/19]

AS FF UK konstatuje, že volby proběhly podle VJŘ platného v době vyhlášení voleb. Důvody, které uvádí v

bodě číslo 2 své stížnosti doc. Putna, nejsou dostatečné pro anulaci proběhlých voleb.

24-0-1

[197/19]

AS FF UK konstatuje, že ať už byli doktorandi, kteří nepřišli k volbám, zařazeni do učitelské nebo

studentské kurie, bylo při volbách do učitelské kurie naplněno 30% kvórum. V tomto bodě proběhly volby v

pořádku.

21-2-2

[198/19]

AS FF UK doporučuje na základě zkušeností s posledními volbami zavedení voleb do AS pomocí

elektronického systému.

17-3-5

[199/19]

AS FF UK bere na vědomí zprávu volební komise a schvaluje výsledky voleb.

15-1-9

[200/19]

AS FF UK shledává stížnost doc. Putny za nedostatečnou pro anulaci voleb.

19-1-5

Usnesení z 18. jednání AS FF UK dne 8.12.2005

[193/18]

AS FF UK nemá námitek k návrhu komplexní změny Volebního a jednacího řádu AS UK. Hlasování: 27-0-1.

[194/18]

AS FF UK schvaluje sloučení katedry ekonomie a sociologie včetně převedení pracovníků katedry ekonomie a ustavení oddělení ekonomie a sociologické ekonomie od 1.1.2006. Hlasování: 28-0-1.

[195/18]

AS FF UK rozhoduje, že

a) volební lístek pro volbu kandidáta na děkana FF UK musí být upraven tím způsobem, že v řádku každého kandidáta může být zvolena nejvýše jedna možnost, v opačném případě je volební lístek neplatný.

b) Volební lístek volící současně oba kandidáty je neplatný.

Hlasování: 31-0-0.

Usnesení z 17. jednání AS FF UK dne 10.11.2005

[179/17]

AS FF UK považuje přerušení členství v akademické obci za důvod pro ztrátu statutu náhradníka AS FF UK, pokud nejde o bezprostřední přechod do vyššího stupně navazujícího studia.

Hlasování: 20-0-4

[180/17]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, oboru iberoamerikanistika (prezenční jednooborové studium).

Hlasování: 22-0-0

[181/17]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření bakalářského studijního programu filologie, oboru dánská studia (prezenční studium v kombinaci).

Hlasování: 21-0-1

[182/17]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření bakalářského studijního programu filologie, oboru norská studia (prezenční studium v kombinaci).

Hlasování: 22-0-1

[183/17]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření bakalářského studijního programu filologie, oboru švédská studia (prezenční studium v kombinaci).

Hlasování: 22-0-1

[184/17]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření magisterského navazujícího studijního programu filologie, oboru skandinavistika (prezenční studium jednooborové i v kombinaci).

Hlasování: 22-0-1

[185/17]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace o výuku v anglickém jazyce magisterského navazujícího studijního programu anglistika-amerikanistika, studijního oboru anglistika-amerikanistika (prezenční studium jednooborové).

Hlasování: 23-0-0

[186/17]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace o výuku v anglickém jazyce doktorského studijního programu filologie, studijního oboru anglická a americká literatura (prezenční a kombinované studium).

Hlasování: 23-0-0

[187/17]

AS FF UK schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení doktorského studia pro akademický rok 2006/2007 a doplňuje o vypsání oboru andragogika.

Hlasování: 22-0-0

[188/17]

AS FF UK schvaluje návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen -prosinec 2005.

Hlasování: 23-0-0

[189/17]

1) AS FF UK vyhlašuje podle Volebního a jednacího řádu volby do AS FF UK pro funkční období 1. 4. 2006 – 31. 3. 2008. AS FF UK schvaluje tento harmonogram voleb:

a) 2.12. 2005 – zveřejnění kandidátních listin

b) 12. 12. 2005 – první kolo voleb

c) 14. 12. 2005 – druhé kolo voleb

d) 4.-5. 1. 2006 – třetí kolo voleb

2) Ode dne schválení tohoto usnesení do 1. 12. 2005 mohou členové akademické obce podávat návrhy kandidátů volební komisi. Podávání kandidátek a volby se budou řídit Volebním a jednacím řádem AS FF UK.

3) AS FF UK volí volební komisi pro volby do AS ve složení: Ladislav Bareš, Michala Benešová, Barbora Čermáková, Patrik Eichler, Wolf B. Oerter, Zuzana Vaněčková

Hlasování: 24-0-0

[190/17]

AS FF UK schvaluje sloučení CKOM s ÚČLLV ke dni 10. 11. 2005.

Hlasování: 17-2-5

[191/17]

AS FF UK bere na vědomí zprávu pracovní skupiny AS FF UK.

Hlasování: 19-0-3

[192/17]

AS FF UK žádá vedení fakulty, aby projednávalo plánované závažnější rekonstrukce jednotlivých částí fakulty s hospodářskou komisí.

16-0-1

Usnesení z 16. jednání AS FF UK dne 13.10.2005

[178/16]

AS FF UK schvaluje návrh SZŘ FF UK s připomínkami, které byly schváleny v průběhu diskuse. Hlasování: 19-0-1

Usnesení z 15. jednání AS FF UK dne 22. 9. 2005

[172/15]

1. AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FF UK na den 8. 12. 2005;

2. AS FF UK stanovuje konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb na 8. 11. 2005; návrhy se podávají písemně akademickému senátu FF UK prostřednictvím jeho sekretariátu;

3. AS FF UK svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 24. 11. 2005.

Hlasování: 23-0-0

[173/15]

AS FF UK schvaluje předložený návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 s tím, že

1. z návrhu bude vypuštěn obor slavistická studia se specializacemi slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistika a serbistika, a to pro zásadní výhrady ke studijnímu plánu v platné akreditaci tohoto oboru;

2. u oboru španělština bude umožněno prominutí přijímací zkoušky;

3. u oboru hudební věda bude doplněno, že jednokolová přijímací zkouška je pouze písemná a že v navazujícím magisterském studiu tohoto oboru může být prominuta přijímací zkouška za specifikovaných podmínek;

4. u oboru anglistika a amerikanistika (navazující magisterské prezenční studium) bude doplněna věta k prvnímu kolu přijímací zkoušky: „Zhodnocení výsledku a standardu bakalářského studia“ v návaznosti na další text.

Hlasování: 15-5-4

[174/15]

AS FF UK pověřuje PAS FF UK, aby kontaktovalo právní oddělení UK s žádostí prověřit, zda přesun oboru komparatistika proběhl v souladu s platnými předpisy.

Hlasování: 14-0-5

[175/15]

AS FF UK se pozastavuje nad postupem pana děkana v přesunu oboru komparatistika z jednoho pracoviště na jiné. Vyslovuje politování nad tím, že personální politika současného vedení je opakovaně značně netransparentní, což se negativně odráží v celkové vnitřní situaci fakulty.

Hlasování: 12-2-5

[176/15]

AS FF UK žádá vedení fakulty, aby ve spolupráci s KČLLV a CKOM předložilo koncepci oboru komparatistika.

Hlasování: 16-0-3

[177/15]

AS FF UK žádá děkana FF UK, aby dodržel své slovo a informoval studenty oboru komparatistika o provedených změnách a jejich důvodech.

Hlasování: 17-0-2

Usnesení ze 14. jednání AS FF UK dne 10. 6. 2005

[157/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace bakalářského SP filologie, SO mongolistika (prezenční jednooborové).

20-0-0

[158/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace magisterského navazujícího SP filologie, mongolistika (prezenční jednooborové).

20-0-0

[159/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace bakalářského SP filologie, SO romistika (prezenční jednooborové).

20-0-0

[160/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace doktorského SP filologie, SO obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (prezenční, kombinované).

19-0-1

[161/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika (prezenční dvouoborové).

18-0-1

[162/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazujícího SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika (prezenční dvouoborové).

18-0-1

[163/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO estetika (prezenční jednooborové).

18-0-1

[164/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazujícího SP pedagogika, SO pedagogika (prezenční, kombinované jednooborové).

19-0-0

[165/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazujícího SP pedagogika, SO sociální pedagogika (prezenční, kombinované jednooborové).

19-0-0

[166/14] AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace magisterského navazujícího SP pedagogika, SO učitelství pedagogiky (prezenční, kombinované jednooborové).

20-0-0

[167/14] AS FF UK schvaluje návrh změny Studijního a zkušebního řádu doktorského studia v předloženém znění.

20-0-0

[168/14] AS FF UK pověřuje pracovní skupinu pro jednání o dalších směrech rozvoje FF UK k vypracování návrhu možných směrů vývoje FF UK a k předložení tohoto návrhu akademickému senátu do 30. září.

20-0-0

[169/14] AS FF UK ukládá pracovní skupině, aby při plnění tohoto úkolu požádala o pomoc vedení FF UK a odborná oddělení děkanátu FF UK.

11-1-8

[170/14] AS FF UK pověřuje doc. Kováře, aby do 30. 6. 2005 svolal ustavující schůzi této pracovní skupiny, na které bude ustaveno její vedení.

19-0-0

[171/14] AS FF UK ukládá pracovní skupině pro jednání o dalších směrech rozvoje FF UK, aby mezi podklady, ze kterých bude vycházet, zařadila podnět doc. Lomové a podnět skupiny senátorů.

17-0-2

Usnesení z 13. jednání AS FF UK dne 12.5.2005

[144/13]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru estetika.

18-0-0

[145/13]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o akreditaci habilitačního řízení pro obor informační věda.

17-0-0

[146/13]

AS FF UK schvaluje změny studijního plánu oboru psychologie.

16-0-1

[147/13]

AS FF UK schvaluje změny názvů předmětů studijního plánu oboru portugalština.

16-0-1

[148/13]

AS FF UK upozorňuje na administrativní náročnost navrhované změny Stipendijního řádu UK, která může být i ekonomicky náročná. Dále upozorňuje na zdvojování stipendia za ubytování a stipendia v případě tíživé sociální situace studenta. Jedná se především o naplnění kritérií pro uznání ubytovacího stipendia podle sociálního klíče (prokazování sociální potřebnosti).

AS FF UK upozorňuje na to, že současný návrh Stipendijního řádu UK znevýhodňuje sociálně slabé studenty, kteří nemají bydliště v místě studia, oproti studentům, kteří bydliště v místě studia mají. Tito studenti mohou žádat o sociální stipendium, přestože nejsou zatíženi zvýšenými náklady na bydlení.

AS FF UK doporučuje rozdělovat stipendia za ubytování mezi studenty plošně kromě těch studentů, kteří mají trvalé bydliště v místě školy a kteří nesplňují podmínky v čl. 8 (překážky poskytnutí stipendia). Dále navrhuje případně zvýšit v čl. 5 odst. 2 celkový limit částky účelového stipendia v případě tíživé sociálního situace studenta, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce.

AS FF UK doporučuje proplácet stipendium ubytování ne v tříměsíční, ale měsíční lhůtě.

AS FF UK upozorňuje na chybějící slovo „dobu“ v čl. 7a odst. 5.

20-0-0

[149/13]

AS FF UK podporuje pozměňovací návrhy ke změně Stipendijního řádu UK podané Mgr. Stanislavou Kouckou, členkou AS UK.

20-0-0

[150/13]

AS FF UK schvaluje rozpočet FF UK na rok 2005.

17-0-4

[151/13]

AS FF UK schvaluje předloženou výroční zprávu o hospodaření FF za rok 2004.

19-0-2

[152/13]

AS FF UK doporučuje PAS FF UK zařadit na příští jednání podnět doc. Lomové.

16-1-0

[153/13]

AS FF UK pověřuje doc. Kováře, aby na červnovém jednání AS navrhl personální složení komise pro otázky restrukturalizace FF UK.

14-0-3

[154/13]

AS FF UK žádá vedení FF, aby do příštího zasedání zveřejnilo informace o struktuře fakultních zaměstnanců na neakademických místech, s jejich počty a umístěním, a informaci o struktuře a počtu hlavních a částečných úvazků na akademických místech a informaci o dohodách mimo pracovní poměr.

15-0-1

[155/13]

AS FF UK vyslovuje podivení nad tím, že vedení FF UK vyhlásilo v průběhu projednávání rozpočtu na rok 2005 čtyři konkursy na obsazení pracovních míst pro ÚSVS, který dle provedené evaluace vykazuje výrazný nedostatek finančních prostředků.

14-0-3

[156/13]

AS FF UK bere na vědomí zprávu Evaluační komise a zároveň upozorňuje na nepřesnosti ve vstupních udajích.

11-3-2

Usnesení z 12. jednání AS FF UK dne 14.4.2005

[141/12]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK za období od 1.1.-31.12.2004.

Hlasování: 21-0-1

[142/12] AS FF UK odkládá proces schvalování rozpočtu na rok 2005 po dalším projednání na zasedání AS FF UK.

Hlasování: 14-0-9

[143/12] AS FF UK souhlasí s poplatky spojenými se studiem pro akademický rok 2005/2006 v předloženém návrhu.

Hlasování: 17-0-0

Usnesení z 11. jednání AS FF UK ze dne 10.3.2005

[[137/11]

AS FF UK souhlasí s principem vyplácení dotace na ubytování. Nesouhlasí ale s pravidly stanovenými MŠMT pro rozdělování dotace na ubytovací stipendia a podporuje aktivity směřující ke stanovení vhodnějších pravidel pro rok 2006. V případě zachování současných pravidel považuje AS FF UK situaci, která by tím vznikla pro stávající studenty UK v roce 2006, za neudržitelnou a nespravedlivou, neboť mění podmínky jejich studia. (19-0-0)

[138/11]

AS FF UK podporuje změnu Stipendijního řádu UK a Řádu vysokoškolské koleje.

AS FF UK upozorňuje na nebezpečí plynoucí z uplatnění tržních cen kolejí pro studenty studující v cizím jazyce. Znamená to další finanční zatížení těchto studentů, což může snížit zájem o studium na UK.

AS FF UK upozorňuje na administrativní náročnost navrhované změny Stipendijního řádu UK, která může být i ekonomicky náročná. Jedná se především o naplnění kritérií pro uznání ubytovacího stipendia podle sociálního klíče (prokazování sociální potřebnosti).

AS FF UK upozorňuje na to, že sociálně slabé studenty, kteří mají bydliště v místě studia, systém zvýhodňuje oproti studentům, kteří nemají bydliště v místě studia. Tito studenti mohou zažádat o sociální stipendium, přestože nejsou zatíženi zvýšenými náklady na bydlení.

AS FF UK doporučuje proplácet stipendium na ubytování ne v tříměsíční, ale měsíční lhůtě.

AS FF UK upozorňuje na rozpor mezi čl. 8 odst. 1 a 3 Řádu Vysokoškolské koleje.

(18-0-0)

[139/11]

AS FF UK podporuje změnu vnitřního mzdového předpisu UK s těmito připomínkami:

(21-0-0)

AS FF UK žádá, aby s přihlédnutím ke kvalifikačním nárokům na místa akademických pracovníků, jejich společenskému postavení a výši průměrné mzdy v České republice byly dolní hranice navrhovaného tarifního rozpětí mzdových tříd upraveny takto: odborný asistent 19 000 Kč, docent 23 000 Kč, profesor 26 000 Kč, vědecký pracovník 19 000 Kč. (21-0-0)

AS FF UK považuje za nepřiměřeně tvrdou formulaci článku 4 odst. 7, požadující splnění všech činností uvedených v katalogu prací jako podmínku zařazení do dané kategorie a doporučuje toto znění zmírnit (např. vymezením základních činností, určením minimálního procentuálního podílu na vyjmenovaných činnostech apod.). (20-0-1)

AS FF UK považuje kvalifikační předpoklad Ph.D. pro kategorii „lektor“ za neadekvátní. Obvyklé činnosti lektora nevyžadují tuto vědeckou kvalifikaci. (19-0-2)

AS FF UK upozorňuje, že v katalogu prací při hodnocení publikační činnosti se zřejmě vychází především ze specifik technických a přírodovědných oborů. AS FF UK doporučuje zohlednit v textu kompletní publikační činnost pracovníka (včetně vědeckých monografií). (21-0-0)

AS FF UK podporuje připomínky odborové organizace FF UK k vnitřnímu mzdovému předpisu UK. (20-0-0)

Celkové hlasování k 139/11: 21-0-0

[140/11]

V souvislosti s návrhem změn vnitřního předpisu UK a s tím spojenými změnami ve financování základních součástí FF UK (evaluace, výzkumné záměry atd.) AS FF UK žádá vedení fakulty, aby jej v nejbližším možném termínu – nejpozději pak na dubnovém zasedání akademického senátu – informovalo o obecných kritériích, podle nichž budou na jednotlivá pracoviště přidělovány finanční prostředky. AS FF UK zároveň žádá vedení fakulty, aby tato kritéria zveřejnilo na internetových stránkách Filozofické fakulty. (20-0-0)

Usnesení z 10. jednání AS FF UK ze dne 10.2.2005

[119/10]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština, prezenční studium jednooborové. Hlasování: 18-0-0

[120/10]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijního oboru indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština, prezenční studium jednooborové. Hlasování: 18-0-0

[121/10]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru koreanistika, prezenční studium jednooborové. Hlasování: 18-0-0

[122/10]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijního oboru koreanistika, prezenční studium jednooborové. Hlasování: 19-0-0

[123/10]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu filologie, studijního oboru germánské jazyky a literatury, prezenční a kombinované studium.

Hlasování: 19-0-0

[124/10]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu filologie, studijního oboru ugrofinská studia, prezenční a kombinované studium.

Hlasování: 20-0-0

[125/10]

AS FF UK nemá námitek proti návrhu rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru český jazyk a literatura, prezenční studium jednooborové. Hlasování: 20-0-0

[126/10]

AS FF UK nemá námitek proti návrhu rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru český jazyk a literatura, prezenční studium dvouoborové.

Hlasování: 20-0-1

[127/10]

AS FF UK schvaluje výši doktorandských stipendií pro období leden až březen podle předloženého návrhu. Hlasování: 20-0-1

[128/10]

AS FF UK schvaluje podmínky dodatečného přijímacího řízení na FF UK v předloženém návrhu. Hlasování: 21-0-0

[129/10]

AS FF UK nemá námitek proti změnám ve studijním plánu oboru filozofie. Hlasování: 21-0-0

[130/10]

AS FF UK schvaluje předloženou změnu studijních plánů oboru slovanská studia. AS FF UK doporučuje vedení FF UK, aby zahájilo jednání se studenty o možnosti přijetí příslušné úpravy v již probíhajícím studijním cyklu. Hlasování: 23-0-0

[131/10]

AS FF UK podporuje návrh komplexní změny SZŘ UK. Hlasování: 22-0-2

AS FF UK upozorňuje, že pro potřeby FF UK je třeba, aby bylo možné zakončit předmět různými atestacemi, a tedy různým počtem kreditů, které odpovídají různému množství práce studenta spojenému s absolvováním daného předmětu. Proto navrhujeme v čl. 4 odst. 8 upravit formulaci tak, aby umožnila přiřadit různému způsobu ukončení předmětu různý počet kreditů. Hlasování: 24-0-0

AS FF UK zdůrazňuje nutnost zachování přechodného období, v němž bude platit současný způsob hodnocení studia podle stávajících studijních plánů po dobu platnosti akreditace. Hlasování: 23-0-1

AS FF UK upozorňuje, že v čl. 4 odst. 5 je patrně vynecháno slovo „ročník“ nebo „rok“ (Úsekem studia může být semestr nebo ročník). Hlasování: 24-0-0

AS FF UK navrhuje vypuštění čl. 4 odst. 10. Hlasování: 16-0-7

[132/10]

AS FF UK konstatuje, že se konkrétní problémy na oboru polonistika vyřešily a dlouhodobější se začaly pozitivně řešit. AS oceňuje konstruktivní podíl proděkanky Králové na tomto procesu. Hlasování: 18-0-1

[133/10]

AS FF UK žádá legislativní komisi, aby posoudila, zda FF UK při obsazování dílčích úvazků bez výběrového řízení neporušuje zákon o vysokých školách v jeho platném znění, případně další relevantní předpisy. Hlasování: 15-0-4

[134/10]

AS FF UK doporučuje vedení fakulty, aby na příštím jednání předložilo AS FF UK právní výklad závazných norem týkajících se výběrového řízení. Hlasování: 15-0-6

[135/10]

AS FF UK bere na vědomí vysvětlení pana děkana v otázce konkursu dr. Pösingerové. Zároveň vyjadřuje lítost nad tím, že mělo zdlouhavý a ne zcela uspokojivý průběh. Hlasování: 13-0-8

[136/10]

AS FF UK souhlasí s návrhem PAS na změnu distribuce materiálů na zasedání AS FF UK. Hlasování: 19-0-0

Usnesení z 9. jednání AS FF UK ze dne 13.1.2005

[109/9]

AS FF UK vyjadřuje politování nad neúměrně dlouhou dobou projednávání situace na oboru polonistika a doufá, že po brzkém uzdravení pana děkana bude možno věc projednat za jeho přítomnosti a za přítomnosti všech ostatních zainteresovaných hostů.

Hlasování: 17-0-3

[110/9]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského studijního programu filozofie, studijního oboru filozofie (prezenční studium jednooborové).

Hlasování: 21-0-0

[111/9]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie, studijního oboru klínopis (prezenční studium jednooborové).

Hlasování: 21-0-0

[112/9]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie, studijního oboru srovnávací jazykověda (prezenční studium jednooborové).

Hlasování: 20-0-1

[113/9]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu historické vědy, studijního oboru dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (prezenční studium kombinované).

Hlasování: 22-0-0

[114/9]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu pedagogika, studijního oboru andragogika (prezenční studium kombinované).

Hlasování: 22-0-0

[115/9]

AS FF UK souhlasí s navrhovaným postupem a harmonogramem zpracování stanoviska AS FF UK k novele Studijního a zkušebního řádu UK.

Hlasování: 22-0-0

[116/9]

AS FF UK pověřuje předsednictvo AS FF UK, aby informovalo fakultní veřejnost o připomínkovém řízení k návrhu novely Studijního a zkušebního řádu UK.

Hlasování: 22-0-0

[117/9]

AS FF UK žádá děkana FF UK, aby nejpozději k 15. 3. 2005 předložil AS FF UK přehled o financování jednotlivých základních součástí FF UK. Přehled by měl obsahovat informaci o nákladech spjatých s provozem jednotlivých pracovišť FF UK, včetně přehledů mzdových nákladů a počtů zaměstnanců, pracovních úvazků a případně dalších informací, které pan děkan uzná za vhodné.

Tento přehled bude rozdělen podle určení, aby bylo zřetelné, kolik dostávají pracoviště na mzdy a samotný provoz. Dále bude tento přehled obsahovat i velikost a původ příjmů jednotlivých pracovišť z jiných zdrojů než zdrojů fakultních jako např. granty, sponzorské dary či podnikatelské aktivity. Tyto údaje budou obsahovat informaci za kalendářní rok 2004.

Hlasování: 16-1-7

[118/9]

AS FF UK žádá děkana FF UK, aby nechal nejpozději k 15. 3. 2005 zveřejnit na internetových stránkách FF UK v sekci Fakulta – Úřední deska – Výroční zpráva přehled o financování jednotlivých základních součástí FF UK. Přehled by měl obsahovat informaci o nákladech spjatých s provozem jednotlivých pracovišť FF UK, včetně přehledů mzdových nákladů a počtů zaměstnanců, pracovních úvazků a případně dalších informací, které pan děkan uzná za vhodné.

Tento přehled bude rozdělen podle určení, aby bylo zřetelné, kolik dostávají pracoviště na mzdy a samotný provoz. Dále bude tento přehled obsahovat i velikost a původ příjmů jednotlivých pracovišť z jiných zdrojů než zdrojů fakultních jako např. granty, sponzorské dary či podnikatelské aktivity. Tyto údaje budou obsahovat informaci za kalendářní rok 2004.

Hlasování: 13-9-2

Usnesení z 8. jednání AS FF UK ze dne 9.12. 2004

[88/8]

a) AS FF UK v Praze blahopřeje kolegyni Miriam Jevíkové k jejímu osvobození a návratu do vlasti. Hlasování: 22-0-0.

b) AS FF UK děkuje všem osobnostem a institucím Ruské federace, České republiky a Slovenské republiky, které se o toto osvobození zasloužily. Hlasování: 15-1-6.

[89/8]

AS FF UK bere na vědomí informaci o jednání AS UK o zásadách odměňování pracovníků UK, jak je z pověření členky AS UK prof. Dohalské přednesl pan kolega Pilný.

Hlasování: 21-0-0.

[90/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijní obor sinologie (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

[91/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijní obor sinologie (prezenční jednooborové studium).

Hlasování: 22-0-0.

[92/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijní obor východoevropská studia se specializací (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0

[93/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijní obor východoevropská studia se specializací (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0

[94/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu filologie, studijní obor románské jazyky (prezenční studium, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0.

[95/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu logika, studijní obor logika (prezenční studium, kombinované studium). Hlasování: 22-0-0.

[96/8]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu historické vědy, studijní obor pravěká a středověká archeologie (prezenční studium, kombinované studium). Hlasování: 22-0-0.

[97/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu politologie, studijní obor politologie (prezenční dvouoborové studium).

Hlasování: 21-0-1.

[98/8]

AS FF UK nemá námitek proti akreditaci bakalářského studijního programu logika, studijní obor logika (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

[99/8]

AS FF UK nemá námitek proti akreditaci magisterského navazujícího studijního programu logika, studijní obor logika (prezenční jednooborové studium). Hlasování: 22-0-0.

[100/8]

AS FF UK bere na vědomí zprávu dílčí volební komise FF UK o průběhu a výsledcích voleb do AS UK. Hlasování: 22-0-0.

[101/8]

AS FF UK bere na vědomí stanovisko legislativní komise ke členství neakademických pracovníků FF UK v komisích fakulty. Hlasování: 23-0-0 .

[102/8]

AS FF UK bere na vědomí harmonogram schůzí AS FF UK a PAS FF UK pro rok 2005.

Hlasování: 23-0-0.

[103/8]

AS FF UK pověřuje předsednictvo AS FF UK, aby sledovalo přípravu rozpočtu FF UK a informovalo AS FF UK na únorovém jednání o situaci. Hlasování: 17-0-6.

[104/8]

AS FF UK ukládá PAS, aby požádalo právní oddělení rektorátu o rozbor vymezení zveřejňování informací pro veřejnost tak, jak je upravena v Jednacím a Volebním řádu FF UK a Statutu FF UK. AS FF UK následně vydá výklad v souladu s článkem 59 Statutu FF UK.

Hlasování: 19-0-3.

[105/8]

AS FF UK doporučuje vedení fakulty zvážit dosavadní prezentaci fakulty navenek. AS FF UK doporučuje vedení fakulty při zveřejňování informací maximální míru otevřenosti.

Hlasování: 13-0-9.

[106/8]

AS FF UK souhlasí se záměrem vedení fakulty umožnit přístup na všechny webové stránky fakulty bez omezení na umístění klientského počítače, a bere na vědomí, že přístup na některé webové stránky fakulty bude omezen pouze na členy akademické obce FF UK, pokud by jejich zveřejnění bylo v rozporu s vnitřními předpisy fakulty nebo vyššími právními předpisy.

Hlasování: 21-0-1.

[107/8]

AS FF UK žádá proděkanku pro studijní záležitosti o vysvětlení, proč při realizování evaluace za LS 2004 nebylo přihlédnuto k návrhům vypracovaným Evaluační komisí.

Hlasování: 15-0-3.

[108/8]

AS FF UK žádá proděkanku pro studijní záležitosti, aby na únorovém zasedání AS informovala senát o dalších plánech vedení fakulty pro realizaci hodnocení výuky studenty.

Hlasování: 18-0-0.

Usnesení z 7. jednání AS FF UK ze dne 11.11. 2004

[76/7] AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2005/2006.

26-0-0

[77/7] AS FF UK schvaluje stanovení výše doktorandských stipendií pro období říjen – prosinec 2004.

25-0-0

[78/7] AS FF UK souhlasí s tím, aby přijímací zkouška na obor etnologie se specializací vietnamistika proběhla v 1. kole jako test programu filologie.

25-0-0

[79/7] AS FF UK bere na vědomí stanovení vědecké povinnosti na FF UK.

22-0-4

[80/7] AS FF UK vyzývá PAS, aby se snažilo ve spolupráci s dalšími fakultami univerzity o uvedení mzdového předpisu v platnost na nejbližším možném zasedání AS UK.

22-0-1

[81/7] AS FF UK vyzývá děkana FF UK, aby neprodleně seznámil akademickou obec s perspektivami financování fakulty v roce 2005.

16-0-7

[82/7] AS FF UK pověřuje své předsednictvo, aby v součinnosti s děkanem FF UK poskytlo do 18. listopadu zástupcům FF UK v AS UK a předsednictvu AS UK podklady potřebné pro odůvodnění nutnosti zavedení nového platového řádu na FF UK.

22-0-1

[83/7] AS FF UK vyslovuje podporu akci Studentské rady FF UK k 15. výročí 17. listopadu.

20-0-3

[84/7] AS FF UK bere na vědomí zprávu EK.

18-0-0

[85/7] AS FF UK po vyslechnutí zprávy EK konstatuje, že zdůvodnění přerušení spolupráce s doc. Volkem ze strany vedení Ústavu hudební vědy je lživé, což poškozuje dobré jméno FF UK.

12-0-6

[86/7] AS FF UK podporuje myšlenku změny vnitřních předpisů týkající se ustanovování oborových rad v doktorském studiu.

17-0-1

[87/7] AS FF UK konstatuje, že projednávání záležitosti doc. Volka ve VR neprobíhalo důstojným způsobem. Žádá vedení fakulty, aby předložilo návrh na řešení problematické účasti některých členů VR na zasedání. Zavazuje PAS, aby tuto záležitost sledovalo.

17-0-1

Usnesení z 6. jednání AS FF UK ze dne 14.10. 2004

[65/6]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu sociální politika a sociální práce, obor sociální práce, studijní obor sociální práce.

Hlasování 21-0-0.

[66/6]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu sociální politika a sociální práce, studijní obor sociální práce.

Hlasování 21-0-0.

[67/6]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace magisterského studijního programu filozofie, studijní obor filozofie.

Hlasování 21-0-0.

[68/6]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filozofie, studijní obor filozofie.

Hlasování 21-0-0.

[69/6]

AS FF UK schvaluje novelizaci Statutu FF UK ve znění předloženém senátu legislativní komisí dne 7.10. 2004.

Hlasování 20-0-0.

[70/6]

AS FF UK ruší Volební a jednací řád AS FF UK v současně platném znění a schvaluje nový Volební a jednací řád FF UK ve znění předloženém senátu legislativní komisí FF UK dne 7.10.2004.

Hlasování 21-0-0.

[71/6]

AS FF UK bere na vědomí Zprávu o čerpání rozpočtu Filozofické fakulty k 31.8.2004, jak byla předložena tajemníkem FF UK a jak ji doporučila hospodářská komise.

Hlasování 22-0-1.

[72/6]

AS FF UK žádá hospodářskou komisi, aby uvážila možnost publikace údajů o investičních akcích fakulty na webu fakulty za co nejdelší dobu do minulosti.

Hlasování 14-2-7.

[73/6]

AS FF UK souhlasí s otevřeným dopisem ve věci unesené studentky FF UK Miriam Jevíkové.

Hlasování: 22-0-1.

[74/6]

AS FF UK ukládá PAS, aby o tomto otevřeném dopisu informoval rektora UK a PAS UK a získal případné informace v této věci.

Hlasování 17-0-0.

[75/6]

AS FF UK souhlasí s tím, aby v zahraniční komisi zastupoval 2.11. zástupce SK AS Leu Takács Jan Hron.

Hlasování 14-0-3.

Usnesení z 5. jednání AS FF UK ze dne 16.9. 2004

[42/5]

a) AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2005/2006.

b) AS FF UK bere na vědomí informaci proděkanky doc. Králové o tom, že jednokolové přijímací řízení proběhne v termínu druhého kola dvoukolového přijímacího řízení.

Hlasování: 24-0-1

[43/5]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu anglistika-amerikanistika, studijního oboru anglistika-amerikanistika (prez. jednoobor.studium).

Hlasování: 25-0-0

[44/5]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu čeština v komunikaci neslyšících, studijního oboru čeština v komunikaci neslyšících (prez. jednobor.studium).

Hlasování: 25-0-0

[45/5]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace bakalářského studijního programu bakalářský studijního programu historické vědy, studijního oboru klasická archeologie (prez. jednoobor.studium).

Hlasování: 25-0-0

[46/5]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu filologie, studijního oboru románské literatury (prez. komb. studium).

Hlasování: 25-0-0

[47/5]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu historické vědy, studijního oboru klasická archeologie (prez. komb. studium).

Hlasování: 25-0-0

[48/5]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu historické vědy, studijního oboru dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (prez. komb. studium).

Hlasování: 25-0-0

[49/5]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu politologie, studijního oboru politologie (prez., komb. studium).

Hlasování: 25-0-0

[50/5]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru latina (prez. dvouobor. studium).

Hlasování: 24-0-1

[51/5]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie, studijního oboru starořečtina (prez. dvouobor. studium).

Hlasování: 24-0-1

[52/5]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filozofie, studijního oboru religionistika (prez. dvouobor.studium).

Hlasování: 24-0-1

[53/5]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace magisterského navazujícího studijního programu filologie, studijního oboru romistika (prez. jednoobor. studium).

Hlasování: 25-0-0

[54/5]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace bakalářského studijního programu historické vědy, studijního oboru klasická archeologie (prez. dvouobor. studium).

Hlasování: 24-0-1

[55/5]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace magisterského navazujícího studijního programu historické vědy, studijního oboru klasická archeologie (prez. dvouobor. studium).

Hlasování: 24-0-1

[56/5]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace doktorského studijního programu filologie, studijního oboru didaktika konkrétního jazyka (prez. komb. studium).

Hlasování: 25-0-0

[57/5]

AS FF UK nemá námitek proti akreditaci magisterského navazujícího studijního programu anglistika-amerikanistika, studijního oboru anglistika-amerikanistika (prez. jednoobor. studium).

Hlasování: 25-0-0

[58/5]

AS FF UK schvaluje změnu studijního plánu oboru religionistika (bakalářské studium).

Hlasování: 25-0-0

[59/5]

a) AS FF UK souhlasí se záměrem na pořízení nemovitosti za účelem zřízení centra terénního výzkumu v lokalitě Mělník v souladu se zákonem o zadávání veřejné zakázky.

b) AS FF UK souhlasí ve smyslu článku 50 Statutu UK s případným uzavřením nájemní smlouvy na obytnou nemovitost v lokalitě Mělník za cenu v místě obvyklou se zajištěním možnosti následného pořízení formou koupě v roce 2005.

c) AS zavazuje vedení fakulty hradit provozní výdaje pořízené nemovitosti ze zdrojů mimo normativní dotace na vzdělávací činnost. Předpokládá rovněž zapojení zdrojů doplňkové činnosti související s provozem centra. Hlasování 20-1-2

[60/5]

a) AS FF UK vyhlašuje podle Volebního a jednacího řádu AS UK a podle rozhodnutí předsednictva AS UK ze dne 20.5.2004 pro Filozofickou fakultu UK volby do Akademického senátu UK.

b) AS FF UK stanoví jako řádný termín voleb dny 8.11. a 9.11., hod. 8:00-16:00 a jako místo konání voleb sekretariát AS FF UK v hlavní budově FF UK na Palachově náměstí 2

c) Případné opakování voleb podle podmínek Volebního a jednacího řádu AS UK se bude konat ve dnech 15.11.-16.11. a 22.11.-23.11. ve stejném místě a čase.

d) AS FF UK jmenuje pro tyto volby dílčí volební komisi ve složení J. Nedvěd, M. Kaplický, T. Pavlíček, G. Maiello a J. Kalivoda.

e) AS FF UK pověřuje dílčí volební komisi a předsednictvo AS FF UK, aby zajistily průběh těchto voleb podle příslušných ustanovení Statutu UK a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK. Hlasování 21-0-0

[61/5]

AS FF UK konstatuje, že v případě znovupřijetí dr. Pösingerové na ÚSVS mohlo dojít k zpochybnění instituce konkurzního řízení, což by AS považoval za závažné procedurální pochybení. Žádá děkana o prošetření a určení konkrétní zodpovědnosti. Hlasování 16-2-3

[62/5]

AS doporučuje děkanovi, aby případná budoucí personální rozhodnutí, která jsou v rozporu s předcházejícím konkurzním řízením, podrobně zdůvodnil. Hlasování 17-0-4

[63/5]

AS FF UK vyjadřuje znepokojení nad situací polonistiky a jejího dalšího směřování na základě stížnosti dopisu Veroniky Forkové a následného projednání na zasedání AS. Hlasování 18-0-0

[64/5]

AS FF UK žádá vedení fakulty, aby prošetřilo stížnosti na porušení předpisů při červnových státních závěrečných zkouškách na oboru slavistika při specializaci polonistika. Hlasování 21-0-0

Usnesení z 4. jednání AS FF UK ze dne 10.6. 2004

[19/4]

AS FF UK nemá námitek k akreditaci doktorského studijního programu historické vědy, obor dějiny antického starověku. Hlasování: 21-0-0.

[20/4]

AS FF UK nemá nám námitek k akreditaci doktorského studijního programu historické vědy, obor etnologie. Hlasování 21-0-0.

[21/4]

AS FF UK nemá námitek k akreditaci doktorského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor divadelní věda. Hlasování 21-0-0.

[22/4]

AS FF UK nemá námitek k akreditaci doktorského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor estetika Hlasování 21-0-0.

[23/4]

AS FF UK nemá námitek k akreditaci doktorského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor filmová věda. Hlasování 21-0-0.

[24/4]

AS FF UK nemá námitek k akreditaci doktorského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor hudební věda. Hlasování 20-0-1.

[25/4]

AS FF UK nemá námitek k akreditaci doktorského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor kulturologie. Hlasování 21-0-0.

[26/4]

AS FF UK nemá námitek k akreditaci doktorského studijního programu psychologie, obor klinická psychologie. Hlasování 21-0-0.

[27/4]

AS FF UK nemá námitek k akreditaci doktorského studijního programu psychologie, obor klinická psychologie. Hlasování 21-0-0.

[28/4]

AS FF UK nemá námitek k akreditaci doktorského studijního programu psychologie, obor pedagogická psychologie. Hlasování 21-0-0.

[29/4]

AS FF UK nemá námitek k akreditaci doktorského studijního programu psychologie obor sociální psychologie. Hlasování 21-0-0.

[30/4]

AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření magisterského navazujícího studijního programu informační studia a knihovnictví, obor studia nových médií. Hlasování 21-0-0.

[31/4]

AS FF UK schvaluje úpravu studijního programu oboru historie, magisterské pětileté studium. Hlasování 23-0-1.

[32/4]

AS FF UK schvaluje úpravy studijního plánu INSK v bakalářském studiu a v navazujícím magisterském studiu ve verzi schválené studijní komisí. Hlasování 22-0-2.

[33/4]

AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu fakulty na rok 2004 s doporučením, aby k jednotlivým položkám v rozpočtových tabulkách byl při příštím návrhu rozpočtu připojen vysvětlující komentář. Hlasování 23-0-0.

[34/4]

AS FF UK pověřuje hospodářskou komisi, aby s tajemníkem fakulty a se zástupcem ekonomického oddělení projednala otázky průběžného čerpání rozpočtu fakulty na rok 2004 a předložila zprávu na říjnovém zasedání AS FF UK. Hlasování 21-0-2.

[35/4]

AS FF UK konstatuje zásadní problémy ve fungování ZO. Doporučuje děkanovi FF UK nově stanovit koncepci práce zahraničního oddělení, včetně jeho spolupráce s dalšími odděleními děkanátu a základními součástmi fakulty a také zvážit personální obsazení vedení ZO. Hlasování 19-0-5.

[36/4]

AS FF UK pověřuje legislativní komisi posouzením otázky členství neakademických pracovníků v poradních komisích FF UK. Hlasování 20-0-4.

[37/4]

AS FF UK doporučuje vedení fakulty vypsat výběrové řízení na místo vedoucího ZO. Hlasování 13-1-10.

[38/4]

AS FF UK nepřijímá zprávu zahraniční komise v té podobě, v jaké byla předložena. Hlasování 13-4-7.

[39/4]

AS FF UK bere na vědomí zprávu etické komise. Hlasování 22-0-2.

[40/4]

AS FF UK nesouhlasí s návrhem stanovení výukové povinnosti na FF UK, který považuje za nedopracovaný a nesladěný se současným reálným stavem fakulty a doporučuje vytvořit nový návrh a vzít do něj v úvahu připomínky, které vznesl AS FF UK. Hlasování 12-4-2.

[41/4]

AS FF UK pověřuje PAS, aby vyslalo delegaci na jednání reprezentantů akademických senátů vysokých škol. Hlasování 18-0-0.

Usnesení z 3. jednání AS FF UK ze dne 13.5. 2004

[11/3]

AS FF UK souhlasí s nahráváním svého jednání na dnešním zasedání i na zasedáních budoucích. Hlasování: 27-0-0.

[12/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace doktorského studijního programu Historické vědy, obor Hospodářské a sociální dějiny/historie techniky.

Hlasování: 26-0-0.

[13/3]

AS FF UK ukládá legislativní komisi, aby projednala námitku J. Janušky k Volebnímu a jednacímu řádu FF UK a předložila nový návrh ke schválení na příští schůzi AS FF UK.

Hlasování: 20-2-4.

[14/3]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti FF UK za období od 1. února 2003 – 31. ledna 2004. Hlasování: 18-1-6.

[15/3]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2003. Hlasování: 24-0-0.

[16/3]

AS FF UK konstatuje, že v případě členství doc. Volka v oborové radě došlo k administrativnímu pochybení vedení fakulty. Hlasování: 19-0-3.

[17/3]

AS FF UK pověřuje etickou komisi, aby prověřila důvody přerušení spolupráce Ústavu hudební vědy s doc. Tomislavem Volkem. Hlasování: 14-0-8.

[18/3]

AS FF UK souhlasí se záměrem proděkana Rychlíka předložit otázku členství doc. Volka v oborové radě k projednání Vědecké radě FF UK do konce letního semestru tohoto akademického roku. Hlasování: 22-0-0.

Usnesení z 2. jednání AS FF UK ze dne 8. 4. 2004

[3/2]

AS FF UK doporučuje panu děkanovi vrátit odkaz na diskusi o problémech FF na hlavní webovou stránku FF UK.

Hlasování: 24-1-0.

[4/2]

AS FF UK doporučuje panu děkanovi diskusi technicky zajistit tak, aby příspěvky mohly být přidávány jen členy akademické obce a aby přístup k jejímu čtení byl neomezený.

Hlasování: 15-3-7.

[5/2]

AS FF UK podporuje návrh pana děkana na rekonstrukci webových stránek fakulty, jejíž koncepci připraví mediální komise. AS současně doporučuje, aby tato komise posoudila kromě technických aspektů tohoto problému též aspekty právní, a to v souladu s koncepcí rozvoje internetových stránek UK a v souladu s vnitřními předpisy UK a FF UK.

Hlasování: 24-0-1.

[6/2]

AS FF UK doporučuje panu děkanovi rozšířit plénum mediální komise pro účel projednávání těchto otázek o další zájemce z řad členů AS FF UK.

Hlasování: 22-1-2.

[7/2]

AS FF UK ukládá předsednictvu AS, aby problematiku rekonstrukce webových stránek FF UK zařadil na program jednoho z podzimních zasedání AS FF UK.

Hlasování: 25-0-0.

[8/2]

AS FF UK bere na vědomí úmysl uzavřít nájemní smlouvu o umístění prodejních automatů firmou Š. Sch. s.r.o. v prostorách FF UK, zároveň doporučuje, aby součástí smlouvy nebyla žádná forma nefinančního vyrovnání mezi nájemcem a pronajímatelem.

Hlasování: 15-7-3.

[9/2]

a) AS FF UK bere na vědomí obsah bodu 1 zápisu z 1. jednání PAS ze dne 1.4.2004.

Hlasování: 23-0-0.

b) AS FF UK souhlasí s navrženým způsobem distribuce materiálů pro svá jednání podle návrhu PAS z bodu 1e tohoto zápisu.

Hlasování: 23-0-0.

[10/2]

AS FF UK pověřuje zahraniční a etickou komisi, aby ve vzájemné spolupráci prozkoumaly oblast koncepce a řízení zahraničních styků FF UK a přitom se zaměřily na činnost zahraničního oddělení a přihlédly k personální politice vedení FF UK vůči tomuto oddělení a vymezení jeho vztahu k ostatním povinnostem a pravomocím v uplynulém období. Po prozkoumání obě komise předloží zprávu o situaci, a to nejpozději na červnovém zasedání AS FF UK.

Hlasování: 12-4-4.

Usnesení z 1. jednání AS FF UK ze dne 25. 3. 2004

[1/1]

AS FF UK vyslovuje podporu akci „Týden neklidu“ i jejím cílům a vyzývá k účasti celou akademickou obec. Hlasování: 21-0-0.

[2/1]

AS FF UK pověřuje PAS, aby (a) zařadilo na program příštího jednání AS problematiku umístění zápisů z kolegia děkana a elektronických diskusních příspěvků na fakultních webových stránkách; (b) k těmto otázkám požádalo o vyjádření děkana FF. Hlasování (20-0-1).